uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор о выполнении разовой работы
Договор о выполнении разовой работы
Заказчик в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре, дает задание Подрядчику относительно выполнения, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на свой риск следующую разовую работу:


Договор о выполнении разовой работы
   
   м. _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Заказчик") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны
   
   но
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать фамилию, имя и по отцовы стороны)
   
   что проживает по адресу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать местожительство)
   
   (в дальнейшем именуется "Подрядчик"), с другой стороны
   
   (в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Договор о выполнении разовой работы (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Заказчик в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре, дает задание Подрядчику относительно выполнения, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на свой риск следующую разовую работу:
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (характер и вид работы)
   
   сроком до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (в дальнейшем именуется "работа").
   
   1.2. Работа должна отвечать таким требованиям относительно качества: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.3. Заказчик обязан обеспечить Подрядчика всем необходимым для выполнения работы, предусмотренной настоящим Договором, а именно: _ _ _ _ _ _ _ (в дальнейшем именуется "материал"), путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.4. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить работу.
   
   1.5. Нормы расходов материала, сроки возвращения его остатков и основных отходов, определены в дополнении N _ _ до настоящего Договора.
   
   1.6. Цена работы составляет _ _ _ _ _ _ _ _. Цена работы включает возмещение расходов Подрядчика и плату за выполненную им работу.
   
   1.7. Заказчик способствует Подрядчику в исполнении работы в случаях, в объемах и в порядке, установленных дополнением N _ _ до настоящего Договора.
   
   2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
   
   2.1. В пределах срока, определенного в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик обязывается завершить выполнение работы и подать Заказчику для подписания Акт сдачи-принятия выполненной работы и следующую документацию: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, а Заказчик обязывается принять должным образом выполненную работу и в случае отсутствия допущенных в работе отступлений от условий настоящего Договора или других недостатков подписать Акт сдачи-принятия выполненной работы в 10-дневной срок со дня представления ему Подрядчиком названного документа.
   
   3. ОПЛАТА РАБОТЫ
   
   3.1. За выполненную работу Заказчик платит Подрядчику _ _ _ _ _ _ _ _ цену работы, то есть _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   3.2. Оплата осуществляется не позже _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ со дня подписания Акта сдачи-принятия выполненной работы.
   
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
   
   4.1. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.
   
   4.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
   
   4.1.2. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно произошло не из ее вины (умыслу или неосторожности).
   
   4.1.3. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.
   
   4.2. Заказчик несет такую ответственность по настоящему Договору:
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4.3. Подрядчик несет такую ответственность по настоящему Договору:
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   5.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатью Заказчика.
   
   5.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 5.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   5.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   5.4. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   5.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   5.6. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть разорван только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   5.7. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   6.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   6.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   6.3. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в этом Договоров реквизитов и обязываются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.
   
   6.4. Отступление права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной.
   
   6.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные печатью Заказчика.
   
   6.6. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные печатью Заказчика.
   
   6.7. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5776 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини