uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ (оказания услуг):
   1.1. Перевод документов c иностранных языков на русский/украинский языки и наоборот. Объем, перечень работ и документов, подлежащих переводу, определяются в письменной форме.


ДОГОВОР № 1
   
   НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
   г. _______________ _______________
   
    ООО „__________________”, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора _________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_______________________» именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ (оказания услуг):
   1.1. Перевод документов c иностранных языков на русский/украинский языки и наоборот. Объем, перечень работ и документов, подлежащих переводу, определяются в письменной форме.
   1.2. Результатом проведения работ по настоящему Договору является надлежащим образом оформленный перевод документов, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора (далее по тексту договора – ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ).
   1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет письменный и устный перевод для ЗАКАЗЧИКА согласно требованиям инструкции ТПП Украины о порядке выполнения иностранных переводов, методикам выполнения для данного вида работ, другим нормативно-техническим документам, специальным знаниям и профессиональным навыкам.
   
   2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своевременно и в полном объеме выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в оговоренные разумно допустимые сроки.
   2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА давать пояснения относительно предоставленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ.
   2.3. При обнаружении недостатков в работе Исполнитель обязан бесплатно, в течении семи дней устранить выявленные недостатки.
   2.4. Любая информация, полученная ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ в ходе выполнения условий настоящего Договора или связанная с ним, является конфиденциальной и не может быть разглашена без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины..
   2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить качество выполненной процедуры перевода и оформления представленного ЗАКАЗЧИКУ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ в соответствии с требованиями инструкции ТПП Украины о порядке выполнения иностранных переводов, методик выполнения для данного вида работ, других нормативно-технических документов.
   2.6. При заявке на письменный перевод ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно и в полном объеме представить ИСПОЛНИТЕЛЮ документы и другие данные, необходимые для осуществления работ. Документы должны быть достаточного для чтения качества.
   2.7. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно и в полном объеме оплатить оказанные услуги ИСПОЛНИТЕЛЮ в порядке, указанном в п. 4 настоящего Договора.
   
   3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
   3.1. Стоимость услуг по переводу оговаривается в Приложении 1 настоящего договора и является его неотъемлемой частью.
   3.2. Факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается подписанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ Актом приемки выполненных работ.
   
   4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести оплату работ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5 дней после подписания Акта приемки выполненных работ, на основании полученного от ИСПОЛНИТЕЛЯ счета. Оплата производится в национальной валюте Украины.
   
   5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
   5.1. Одновременно с передачей ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ предъявляет ЗАКАЗЧИКУ к подписанию Акт приемки выполненных работ.
   5.2. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 3-х дней со дня получения акта приемки выполненных работ рассмотреть, при отсутствии возражений, подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
   5.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
   
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и условиями настоящего Договора.
   
   7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   7.1. Возможные споры и разногласия между двумя сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно разрешаться в соответствии с действующим законодательством в Хозяйственном суде.
   
   8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   8.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и действует до 31.12.2011 г.
   9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
   9.1. В случае невыполнения какой-либо из сторон своих обязательств по настоящему договору, другая сторона имеет право расторгнуть договор путем уведомления об этом другой стороны не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом стороны определенно и ясно договорились, что в этом случае договор считается расторгнутым по соглашению сторон.
   
   10. СТАТУС ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
   10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ является плательщиком единого налога 10%.
   
   11. ФОРС-МАЖОР
   11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, стихийное бедствие, авария, военные действия любого характера, блокада, забастовки, отключение электроэнергии, или других непредвиденных обстоятельств выходящих за рамки контроля сторон и надлежащим образом удостоверенных, если эти обстоятельства непосредственно влияют на выполнение настоящего договора. В таком случае сроки, отведенные на выполнение обязательств, будут продлены на период действия указанных обстоятельств,
   11.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по договору, при этом стороны не освобождаются от выполнения своих обязательств по договору, если на момент возникновения форс-мажорных обстоятельств одна из сторон находилась в просрочке.
   
   12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   12.1. После подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и переговоры по нему теряют силу.
   12.2. Условия Данного Договора имеют одинаковую обязательственную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному соглашению с обязательным составлением письменного документа.
   12.3. В случаях, не предусмотренных Данным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Украины.
   12.4. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
   
   13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4222 | 26/03/2012 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
11.01.2021 13:57

У Вінниці від вибуху на території садочка постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
11.01.2021 13:19

МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.
11.01.2021 13:16

НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
11.01.2021 13:04

Суд скасував люстрацію голови міліцейського слідства часів Майдану: він знову збирався в МВС

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
11.01.2021 11:40

Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
11.01.2021 11:22

Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.
11.01.2021 10:20

На Львівщині стався землетрус

10 січня у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою гхтера.
11.01.2021 09:55

Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.
Усі новини