uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВІР оренди нежитлових приміщень
ДОГОВІР оренди нежитлових приміщень
Орендар зобов’язується:
    • використовувати орендоване приміщення відповідно до п.1.2. цього Договору;
    • своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі, передбачені цім Договором;


ДОГОВІР № __
   оренди нежитлових приміщень
   Місто Вигадане, двадцять третє березня дві тисячі сьомого року.
    Приватний підприємець ____________, ідентифікаційний номер __________, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, виданого Недосяжним райвиконкомом 11.09.1996 р. за № __________, що мешкає за адресою: м. Вигадане, вул. ___________ у подальшому іменований “Орендодавець”, з однієї сторони, та Приватний підприємець ____________, ідентифікаційний номер __________, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, виданого Недосяжним райвиконкомом 11.09.1996 р. за № __________, що мешкає за адресою: м. Вигадане, вул. ___________ у подальшому іменований “Орендар”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в оренду нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: місто Вигадане, ___________. Загальна площа приміщення __________ м² (п’ятдесят два).
   1.2. Приміщення надається в оренду для розміщення Інтернет клубу та __________.
   1.3. Вказане приміщення є власністю Орендодавця на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно № __________ від 05.05.2005.
   1.4. Стан приміщення на момент передачі в оренду відповідає пожежним та санітарним нормам.
   2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
   2.1. Орендар зобов’язується:
    • використовувати орендоване приміщення відповідно до п.1.2. цього Договору;
    • своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі, передбачені цім Договором;
    • утримувати приміщення в належному стані, відповідно до вимог протипожежної безпеки та санітарії, запобігати пошкодженню і псуванню обладнання та устаткування;
    • у разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцю орендоване приміщення в належному стані, з урахуванням фізичного зносу.
   2.2. Орендар не має права:
    • без письмової згоди Орендодавця проводити реконструкцію та технічне переобладнання орендованого приміщення;
    • передавати орендоване приміщення у суборенду;
   Зміна виду діяльності у орендованому приміщенні можлива лише за письмової згоди орендодавця;
   2.3. Орендодавець зобов’язується:
    • передати Орендарю приміщення згідно з Актом прийому – передачі 01 квітня 2007р;
    • ознайомити Орендаря з Правилами пожежної безпеки і здійснювати контроль за їх утриманням;
   3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ
   3.1. Передача Орендарю приміщення здійснюється тільки після підписання Сторонами Акта прийому – передачі, вказаного в п.1.1. Договору.
   3.2. Договір оренди набуває чинності після підписання сторонами Акту прийому – передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору, та за відсутністю Акта прийому – передачі Договір не є дійсним.
   3.3. Передача приміщення в оренду не припиняє права власності на нього. Власником орендованого приміщення залишається Орендодавець, а на Орендаря розповсюджується право користуватися ним протягом терміну оренди.
   3.4. Приміщення, передане в користування Орендарю, повертається Орендодавцю не пізніше 15 днів після закінчення терміну дії Договору (або у випадку його дострокового розірвання) за Актом прийому – передачі.
   4. ОРЕНДНА ПЛАТА
   4.1. Сторони домовилися, що орендна плата за приміщення складатиме ________ (сім тисяч шістсот п’ять гривень 00 копійок.
   4.2. Орендна плата сплачується Орендодавцю щомісячно не пізніше 01 числа за наступний місяць.
   4.3. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю, у встановленому порядку або заліку в рахунок наступних платежів.
   5. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ
   5.1. Амортизаційні відрахування на орендоване приміщення нараховує та залишає у власному розпорядженні Орендар і використовує на відновлення орендованих основних фондів.
   5.2. Дрібний ремонт орендованого приміщення Орендар виконує за власні кошти. Ремонт та обслуговування лічильників на енергопостачання, водопостачання та охоронної сигналізації, що знаходяться у орендованому приміщені, робляться за рахунок Орендодавця.
   6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   6.1. Сторони зобов’язуються виконувати всі умови, передбачені цим Договором і несуть майнову відповідальність за його недодержання відповідно до чинного законодавства України.
   7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   7.1. Усі суперечки, що можуть виникнути між Сторонами з приводу виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів та обміну листами.
   7.2. Суперечки, які сторонами не вдалося вирішити шляхом переговорів, вирішуються у встановленому законом порядку.
   8. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
   8.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань по даній угоді, якщо це не виконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання даного Договору, а саме: пожеж, стихій, дій державних органів, включаючи непередбачені зміни законодавства, що погіршують стан виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів та інше. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.
   8.2. Свідоцтво видане Торгово - промисловою палатою України чи іншим компетентним органом є достатнім підтвердженням наявності дії непереборної сили.
   8.3. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань в 3 – х денний термін, починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону про настання (припинення) таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс – мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
   8.4. У разі довго тривалості форс – мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір.
   9. ОСОБЛИВІ УМОВИ
   9.1. Цей Договір діє з ___ квітня 2007 року до ___ березня 2008 року, і набуває чинності з дня підписання Сторонами Акту прийому-передачі приміщення. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, на тих же умовах, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про протилежне.
   9.2. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається.
   9.3. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
   9.4. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого приміщення, виконанні Орендарем за рахунок власних коштів, залишаються у власності Орендодавця.
   9.5. Дія Договору може бути припинена у випадку:
   • згоди Сторін;
   • загибелі об’єкта оренди;
   • у разі, якщо діяльність орендаря не є рентабельною, у орендованому приміщені, про що Орендар сповіщає Орендодавця письмово не менш ніж за один місяць.
   9.6. Сторони зобов'язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та керівників, внесення змін та (або) доповнень до установчих документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які впливають або можуть вплинути на виконання зобов'язань по даному Договору.
   9.7. Сторони дійшли згоди по всім істотним умовам Договору.
   9.8. Взаємовідносини Сторін за цим договором регулюються його умовами та Цивільним кодексом України.
   9.9. Даний договір складений і підписаний у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.
   10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4958 | 26/03/2012 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини