uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
    Cоціологія и психологія
    Іноземні мови
    Банківська справа
    Державне право
    Економіка
    Електротехніка и електроніка
    Криміналістика
    Маркетінг
    Математика
    Різне
    Спорт
    Страхування
    Українська мова
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Черепахи: утримання та догляд 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн (Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни) 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Курсовая работа по специальности "Финансы и кредит"
Курсовая работа по специальности "Финансы и кредит"
Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку
   Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» з метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової надійності НБУ встановлює для всіх комерційних банків економічні нормативи. Економічні нормативи об'єднані у три групи:   І група – нормативи капіталу:
   1. Норматив капіталу ( ) комерційного банку. Розраховується як сума основного (капітал 1-го рівня) і додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів. Такий капітал називають невідкоригованим.
   До основного капіталу включаються: статутний капітал; емісійні різниці (різниці між ціною первинного розміщення акцій та їх номінальною вартістю); резервні фонди, які створюються за рахунок прибутку банку; прибуток минулих років.
   До додаткового капіталу включаються: загальні резерви; результати переоцінки основних засобів; результат поточного року.
   До відвернень належать: цінні папери в портфелі банку на інвестиції та вкладення банку в асоційовані компанії та дочірні установи.
   Загальна сума капіталу, невідкоригованого на основні засоби, визначається за формулою:
    ,
   де: ОК – основний капітал, ДК – додатковий капітал, В – відвернення.
   При розрахунку сума додаткового капіталу не повинна перевищувати суму основного капіталу.
   Відкоригований капітал банку визначається як:
    ,
   де: 03 – основні засоби, (03 - К1) – перевищення капітальних витрат над сумою капіталу банку.
   Якщо 03 > К1, то до розрахунку приймається позитивна різниця. Якщо 03 < К1, до розрахунку приймається 0.
   Отже, мінусування вартості основних засобів здійснюється тільки тоді, коли вони перевищують суму основного й додаткового капіталів за мінусом відвернень.
   Для діючих банків, які були зареєстровані до 01.01.97, мінімальні вимоги до розміру капіталу визначені у сумі:
   * еквівалентній 2 млн. євро на 01.01.2002 р.;
   * еквівалентній 4 млн. євро на 01.01.2006 р.;
   * еквівалентній 5 млн. євро на 01.01.2008 р.
    Для банків, які були зареєстровані після 01.01.97, та для новостворених банків норматив капіталу Н1 стає обов’язковим для виконання після одного календарного року з початку діяльності.
   2. Мінімальний розмір статутного капіталу банку ( ) повинен ста¬новити:
   * для банків з національним капіталом – у сумі, еквівалентній 1 млн євро;
   * для банків з іноземним капіталом, якщо частка іноземного капіталу становить до 50%, - не менше суми, еквівалентної 5 млн євро;
   * якщо частка іноземного капіталу в статутному капіталі банку становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 10 млн євро.
   3. Норматив платоспроможності ( ).
   Розраховується як співвідношення капіталу банку і активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику:
    ,
   де: К – капітал банку, ЗP – активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику.
    Коефіцієнти ризику активів комерційного банку (%) поділяються на 5 груп, а саме:
   0 – кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, банкноти та монети в касі, банківські метали;
   10 – кредити, надані центральним органам державного управління;
   20 – кредити, надані місцевим органам влади, боргові цінні папери цент¬раль¬них органів державного управління та місцевих органів влади;
   50 – кошти до запитання в інших банках, строкові депозити, які розміщені в інших банках;
   100 – операції з цінними паперами, кредити, які надані клієнтам банку, пролонгована, прострочена та сумнівна заборгованість, дебітори, основні засоби та товарно-матеріальні цінності тощо.
   Нормативне значення нормативу не може бути нижчим за 8%.
   4. Норматив достатності капіталу ( ).
   Розраховується як співвідношення капіталу банку і загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви:
    ,
   де: К – капітал банку, ЗА – загальні активи банку, ЗР – загальні резерви.
   Методика визначення чисельника у показниках і аналогічна виз¬на¬ченню показника . До загальних резервів відносяться: резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, резерв під заборгованість інших банків, резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції, резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю.
   Нормативне значення показника має бути не менше ніж 4%.
   II група - нормативи ліквідності.
   Ліквідність банку – це його здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку.
   5. Норматив миттєвої ліквідності ( ).
   Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та в касі банку до поточних зобов'язань:
    ,
   де: Ккр – кошти на коррахунку в НБУ; Ка – кошти в касі; Пр – поточні зобов’язання.
   До поточних зобов'язань відносяться: кошти НБУ в банку, кошти до запитання інших банків, строкові депозити інших банків, кошти бюджету та позабюджетних фондів України, кошти на поточних рахунках клієнтів банку.
   Нормативне значення показника має бути не менше 20%.
   6. Норматив загальної ліквідності ( ).
   Розраховується як співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань банку, помножене на 100%:
    ,
   де: А – активи банку, 3 – зобов'язання банку.
   Нормативне значення показника має бути не менше 100%.
   7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих акти¬вів банку ( ):
    ,
   де: Ва – високоліквідні активи, Ра – робочі активи.
    Нормативне значення показника має бути не менше 20%.
   III група - нормативи ризику.
   8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника ( ). розраховується за формулою:
    ,
   де: Зс – сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника плюс 100% суми позабалансових зобов'язань, наданих щодо цього позичальника; К – капітал банку.
   Нормативне значення показника не повинно перевищувати 25%.
   9. Норматив великих кредитних ризиків ( ):
    ,
   де: Ск – сукупний розмір великих кредитів, наданих банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку; К – капітал банку.
   Нормативне значення показника не повинно перевищувати восьмикратного розміру капіталу банку.
   Великим кредитом вважається сукупний розмір кредитів з урахуванням облікованих векселів та 100% позабалансових вимог щодо одного позичальника, який перевищує 10% капіталу банку.
   Рішення про надання великого кредиту має бути оформлено висновком кредитного комітету банку, затвердженим правлінням банку. Якщо сума всіх великих кредитів перевищує восьмикратний розмір капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності банку подвоюються (не менше 16%), а якщо перевищує 50%, - потроюються (не менше 24%).
   10. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру ( ):
    ,
   де: Ркі – сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера; К – капітал банку.
   Максимальне значення не повинно перевищувати 5%. Розмір кредитів, наданих акціонеру (засновнику) банку без відповідного забезпечення, не може перевищувати 50% його внеску до статутного капіталу банку.
   11. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам ( ):
    ,
   де: Рк – сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів банку; К – капітал банку.
   Максимальне значення не повинно перевищувати 40%.
   12. Норматив максимального розміру наданих міжбанківських кредитів ( ):
    ,
   де: МБн – загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських кредитів; К – капітал банку.
   Максимальне значення не повинно перевищувати 200%.
   13. Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських кредитів ( ):
    ,
   де: МБо – загальна сума отриманих комерційним банком міжбанківських кредитів; ЦК – загальна сума залучених централізованих коштів; К – капітал банку.
   Максимальне значення нормативу не повинно перевищувати 300%.
   14. Норматив інвестування ( ):
    ,
   де: Кін – кошти банку, які інвестуються на придбання часток (акцій, інших цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств і недержавних боргових зобов'язань; К – капітал банку; ЦП – цінні папери у портфелі банку на інвестиції; Ва – вкладення в асоційовані компанії.
   Максимальне значення не повинно перевищувати 50%.
   15. Норматив загальної відкритої валютної позиції банку ( ):
    ,
   де: Вп – загальна відкрита валютна позиція банку за балансовими і позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється на звітну дату); К – капітал банку.
   Нормативне значення з 15.01.99 не повинно перевищувати 35%.
   У разі, якщо вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів і позабалансових зобов'язань, відкривається довга відкрита валютна позиція. Якщо вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів і позабалансових вимог, відкривається коротка відкрита валютна позиція.
   16. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті (ВКВ) ( ):
    .
   де: Він – довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за балансовими і позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за кожною вільно конвертованою валютою у гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється на звітну дату); К – капітал банку.
   Нормативне значення з 15.01.99 по довгій позиції у ВКВ не повинно перевищувати 30%, а по короткій позиції у ВКВ – 5%.
   17. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у неконвертованій валюті ( ):
    ,
   де: Вп – довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за балансовими і позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за кожною неконвертованою валютою у гривневому еквіваленті; К – капітал банку.
   Нормативне значення з 15.01.99 не повинно перевищувати 3%.
   18. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах ( ):
    .
   де: Вм – довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за балансовими і позабалансовими активами та зобов'язаннями банку по банківських металах у гривневому еквіваленті; К – капітал банку.
   Нормативне значення з 15.01.99 не повинно перевищувати 2% [1].
   
   
   Скачать полный текст курсовой бесплатно

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 3597 | 11/05/2011 Лекції, посібники - Банківська справа

Ссылка на статью:


Коментарій
    bluecTal11:27 23-12-2018    
В условиях неустойчивой экономики, когда заработная плата и пенсия не соответствует обычным условиям жизни людей, у многих возникает надобность в дополнительных средствах. Не все подряд кредитные организации готовы представить финансовую поддержку, так к

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини