uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВОР о предоставлении услуг доступа к сети Интернет
ДОГОВОР о предоставлении услуг доступа к сети Интернет
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные ему услуги доступа к сети Интернет, согласно условиям настоящего Договора.   ООО “__________”, являющаяся плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, в дальнейшем именуемое ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и СПД _______________, в дальнейшем именуемое ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________., действующей на основании _св-ва о гос. регистрации № __________, являющееся плательщиком единого налога, с другой стороны, в дальнейшем вместе - Стороны, заключили Договор о нижеследующем:
   
   
   Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные ему услуги доступа к сети Интернет, согласно условиям настоящего Договора.
   1.2.Наименования, количество Услуг, размер платы за пользование Услугами, изложены в Дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
   1.3 Выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по активированию Услуг подтверждается Актом сдачи-приемки, подписываемым Сторонами.
   
   Статья 2. ЗАКАЗ УСЛУГ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
   
   2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ услуги, а ЗАКАЗЧИК обязуется их оплачивать согласно выставленным счетам.
   2.2. Во время действия настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет право заказать дополнительные услуги, оформив заказы на обслуживание в виде Приложения, которое после подписания Сторонами будет считаться составной и неотъемлемой частью данного Договора.
   2.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ в офисе ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК производит оплату этих работ на основании отдельных счетов выставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
   
   Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
   
   3.1. Обязательства ЗАКАЗЧИКА.
   3.1.1. Обязуется вносить плату по выставляемым счетам, как это оговорено в Статье 4 настоящего Договора.
   3.1.2. Обеспечивает доступ в свое помещение в приемлемое время сотрудников и уполномоченных представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ, если таковое необходимо для предоставления услуг по настоящему Договору.
   3.1.3. Предоставляет своего сотрудника для оказания помощи ИСПОЛНИТЕЛЮ в быстрой установке, соединении, тестировании и вводе в эксплуатацию оборудования, если таковое необходимо для предоставления услуг по настоящему Договору.
   3.1.4.Обеспечивает за свой счет подготовку помещений для установки оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ, если таковое необходимо для предоставления услуг по настоящему Договору.
   3.1.5. Использует услуги предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ с соблюдением требований действующего законодательства. Неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ предусмотренного этим пунктом обязательства является основанием для прекращения исполнения всех обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ и расторжения Договора.
   
   3.2 Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ.
   3.2.1. Подключает канал ЗАКАЗЧИКА к оборудованию ИСПОЛНИТЕЛЯ для связи ЗАКАЗЧИКА с сетью Интернет.
   3.2.2. Обеспечивает ЗАКАЗЧИКУ передачу и прием информации из сети Интернет.
   3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право прерывать предоставление услуг для планового обслуживания средств связи и оборудования, используемого для предоставления услуг, в том числе в рабочие дни. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА о планируемом обслуживании с указанием периода времени на таковое обслуживание. Такие случаи не будут считаться перерывами в предоставлении услуг. Плановое обслуживание должно иметь место не чаще одного раза в месяц и не дольше 5 часов. В противном случае оно будет рассматриваться как прерывание услуг.
   
   Статья 4. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
   
   4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно счетов за оказанные услуги.
   4.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату подключения и вносит предоплату в объеме месячной абонентской платы за услуги Интернет в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения настоящего Договора. В дальнейшем, оплата услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании ежемесячных счетов.
    4.3. В результате взаимных договоренностей Сторон, стоимость услуг, а также порядок их оплаты может изменяться. Все изменения оформляются в виде дополнительных соглашений.
   4.4. При осуществлении платежей ЗАКАЗЧИК указывает номер Договора и номер счета ИСПОЛНИТЕЛЯ для идентификации платежа.
   4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок до 05 числа месяца, за который должна быть внесена плата, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату.
   4.6.Все платежи производятся только в национальной валюте Украины.
   
   Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И АРБИТРАЖ
   
   5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и ст.40 Закона Украины “О телекомуникациях”. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в следующих случаях:
   5.1.1.За содержание информации, используемой, получаемой, передаваемой или сохраняемой ЗАКАЗЧИКОМ, а также за качество информации полученной из сети Интернет.
   5.1.2. За какие-либо повреждения, которые были нанесены ЗАКАЗЧИКУ как следствие использования сетей Интернет, в том числе потерю данных в результате задержек, недоставки, ошибочной адресации или прерывания услуг, вызванного ошибками, халатностью или недосмотром ЗАКАЗЧИКА.
   5.1.3. За техническое состояние каналов, арендованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
   5.1.4. За ухудшение качества услуг, перебои в работе, возникающие прямо или косвенно по причинам, находящихся вне пределов контроля или влияния ИСПОЛНИТЕЛЯ.
   5.1.5. За качество функционирования отдельных сегментов и узлов глобальной сети Интернет.
   5.1.6. Перед третьими лицами, если им будет причинен ущерб, связанный с использованием услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ.
   5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качественное подключение ЗАКАЗЧИКА к информационной сети Интернет, а также скорость и качество соединения между оконечным оборудованием ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
   5.3. В случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не получит причитающуюся сумму на свой расчетный счет в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня выставления счета, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право немедленно, письменно предупредив ЗАКАЗЧИКА, приостановить предоставление услуг.
   Неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ предусмотренного этим пунктом обязательства в течение месяца со дня приостановления предоставления услуг, является основанием для расторжения Договора. Подобные действия не освобождают ЗАКАЗЧИКА от оплаты долга и пени.
   5.4. В случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушает свои обязательства по настоящему Договору, и если такое нарушение или невыполнение не устранено в течение 20 (Двадцати) дней после получения письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА о таком нарушении или невыполнении, и если все возможности урегулирования исчерпаны, тогда ЗАКАЗЧИК имеет право прекратить действие Договора, письменно предупредив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
   5.4.Все споры, связанные с этим Договором, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение хозяйственного суда в установленном законодательством Украины порядке.
   
   Статья 6. ФОРС-МАЖОР
   
   6.1 Стороны не несут ответственности за любые задержки в выполнении или невыполнении своих обязательств по настоящему Договору, если указанные задержки или невыполнение произошли вследствие обстоятельств или по причинам, которые не могут контролироваться Сторонами, включая также следующие: войны, мятежи, саботажи, забастовки, эмбарго, пожары, отказ техники, наводнения или иные стихийные бедствия. Любое из перечисленных выше обстоятельств рассматривается в качестве форс-мажорных обстоятельств. В течение суток после получения информации о наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга о случившемся.
   6.2 Стороны не несут ответственности друг перед другом за любой ущерб, убытки, претензии или иные расходы, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств.
   
   Статья 7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   
   7.1. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть этот Договор в случае нарушения другой стороной принятых на себя обязательств, в порядке, установленном действующим законодательством, а также в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предположительной даты расторжения данного Договора, при этом ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ всю причитающуюся сумму за услуги, предоставленные до дня прекращения действия Договора.
   
   
   Статья 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   
   8.1. Договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует до ______________
   8.2. Договор считается автоматически пролонгированным на аналогичный срок, если одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме о прекращении действия Договора, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до истечения текущего срока действия Договора.
   
   Статья 9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
   
   9.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют юридическую силу.
   9.2.Любые изменения настоящего Договора производятся в письменной форме, оформляются и подписываются обеими Сторонами.
   9.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному у каждой из Сторон по Договору и имеющих одинаковую юридическую силу.
   
   Статья 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   
   
   
   ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
   
   
   
   ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4385 | 15/04/2011 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.10.2020 14:46

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
23.10.2020 14:42

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОв дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

На організацію і роботу волонтерів для проведення опитування з ініціативи президента Володимира Зеленського партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.
23.10.2020 14:22

Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.
23.10.2020 13:41

Суд відмовився скасовувати опитування Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.
23.10.2020 12:52

США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.
23.10.2020 12:01

США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

Уряд США звинуватив підтримуваних державою російських хакерів у атках на десятки державних і місцевих урядових мереж протягом останніх тижнів. 
23.10.2020 10:52

Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.
23.10.2020 10:41

В Україні оновили перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
Усі новини