uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВІР СУБОРЕНДИ
ДОГОВІР СУБОРЕНДИ
Орендодавець передає в суборенду Орендареві Майно, надалі по тексту – «предмет суборенди» або «Майно», з метою їх використання Орендарем у своїй діяльності.


ДОГОВІР СУБОРЕНДИ № _____
   
   
   м. Київ "__" _________ 20__ р.
   
   
   ___________________________, яке далі іменується Суборендодавець або Орендодавець, в особі ________________________, діючого на підставі __________, з однієї сторони, та
   ___________________________, яке далі іменується Суборендар або Орендар, в особі _________________________, діючого на підставі __________, з другої сторони, та ТОВ «ВіЕйБі Лізинг», яке далі іменується Власник, в особі заступника генерального директора з правових питань Мазаєва Станіслава Олександровича, який діє на підставі довіреності від 26 квітня 2007 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В., яка зареєстрована в реєстрі за № 1231-д, з третьої сторони, уклали даний Договір про наступне.
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
   1.1. Орендодавець передає в суборенду Орендареві Майно, надалі по тексту – «предмет суборенди» або «Майно», з метою їх використання Орендарем у своїй діяльності.
   1.2. Загальна вартість предмету суборенди, його найменування, модель, рік випуску, вартість одиниці, кількість вказана у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору).
   1.3. Майно, що передається Орендарю в суборенду за цим Договором, є власністю ТОВ «ВіЕйБі Лізинг» (Власник), ідентифікаційний код 33880354, місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, літ. ”Г”, та є предметом лізингу за договором фінансового лізингу № ____________________________від _______________20__р. (надалі – Договір лізингу), укладеного між Власником та Орендодавцем. Передача у суборенду предмету лізингу за Договором лізингу не звільняє Орендодавця від виконання у повному обсязі зобов’язань лізингоодержувача за Договором лізингу.
   
   2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
   
   2.1. Обов’язки Орендаря:
   - користуватися Майном відповідно до їх цільового призначення;
   - приймати всі необхідні заходи для збереження предметів суборенди, включаючи заходи щодо проведення поточного і капітального ремонту предмету суборенди і підтримки його у належному технічному стані, підтримання гарантійних та сервісних вимог виробника/продавця Майна;
   - нести відповідальність за ризик випадкової загибелі або їх втрату;
   - повідомляти Орендодавця та Власника про будь-які зміни, що відбулися або можуть відбутися з Майном, зокрема щодо вимог третіх осіб щодо предмету суборенди;
   - за першою вимогою Орендодавця або Власника і без перешкод надавати документарні і фактичні докази наявності, стану й умов збереження предмету суборенди;
   - не здійснювати без письмової згоди Власника будь-які дії, що можуть уплинути, як безпосередньо, так і опосередковано, як тепер, так і в майбутньому, на кількісні і якісні показники предмету суборенди або їхніх частин;
   - використовувати Майно згідно цільового призначення, та утримувати їх в належному технічному стані;
   - своєчасно та в повному обсязі вносити плату за користування Майном в розмірі обумовленому даним Договором;
   - проводити необхідні роботи по ремонту та обслуговуванню предмету суборенди.
   2.2. Обов’язки Орендодавця:
   - передати Орендареві Майно у технічно-робочому стані;
   - передати Орендареві всю технічну документацію на Майно.
   
   3. ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТУ СУБОРЕНДИ
   
   3.1 Орендар зобов’язаний в присутності Орендодавця перевірити якість, комплектність та відповідність Майна умовам Договору, що підтверджується в Актах приймання – передачі Майна.
   3.2 Приймання Орендарем Майна в суборенду оформляється шляхом складання Акту приймання-передачі Майна, що підтверджують якість, комплектність, справність Майна і відповідність Майна техніко-економічним показникам та умовам Договору. Акт приймання-передачі підписується повноважними представниками Орендодавця та Орендаря і скріплюються їх печатками.
   3.3 З моменту передачі Майна Орендар самостійно, за власний рахунок виконує ремонт та технічне обслуговування Майна, при цьому не порушуючи умови гарантії. Орендодавець та Орендар несуть солідарну відповідальність перед Лізингодавцем по зобов’язанням щодо технічного стану предмету суборенди, технічного обслуговування Майна та дотримання умов гарантії.
   3.4 У випадку припинення Договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві Майно в тому стані, в якому він його одержав, з врахуванням нормального зносу, який виник в період дії Договору. В разі необхідності, на вимогу Орендодавця або Власника, Орендар за власний рахунок відновлює Майно до стану, в якому воно було отримано Орендарем.
   3.5 Підписання Орендарем Акту приймання-передачі Майна свідчить та підтверджує, що Майно передано йому у належному стані.
   
   4. ПОЛІПШЕННЯ МАЙНА
   
   4.1 Орендар не має права, без письмового дозволу Власника, здійснювати будь-які поліпшення Майна.
   4.2 При припиненні Договору та поверненні Майна Орендодавцю, Власник не відшкодує Орендарю витрати по поліпшенню Майна.
   4.3 Поліпшення Майна, здійснене Орендарем за власний рахунок та з дозволу Лізингодавця і яке може бути відділене без заподіяння шкоди для Майна, є власністю Орендаря.
   4.4 У випадку заміни в процесі експлуатації Майна окремих його деталей та вузлів, вони стають невід’ємною частиною цього Майна і переходять у власність Власника без компенсації вартості таких поліпшень Орендареві.
   
   5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
   
   5.1. Орендар сплачує Орендодавцю орендні платежі за користування предметом суборенди згідно Графіку сплати орендних платежів (Додаток №2 до цього Договору), який є невід’ємною частиною даного Договору.
   5.2. Розрахунки проводиться шляхом перерахування Орендарем грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця.
   5.3. У разі затримки сплати орендної плати Орендар зобов'язується виплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від несплаченої суми.
   
   6. ПРАВО КОНТРОЛЮ
   
   6.1. Орендодавець та Власник мають право:
   6.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Орендарем умов даного Договору;
   6.1.2. Перевіряти стан Майна в робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації. Про таку інспекцію Орендодавець або Власник повідомляють Орендаря за 1 (один) робочий день до її проведення в письмовій формі;
   6.1.3. Вимагати розірвання даного Договору у випадках, коли будуть встановлені факти використання Майна не у відповідності з умовами даного Договору.
   6.2. Орендар зобов’язаний:
   6.2.1. Забезпечити безперешкодний доступ Орендодавцю або Власнику до Майна при проведенні інспектування.
   7. ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА
   
   7.1. Орендодавець має право вилучити Майно в таких випадках:
   7.1.1. Орендар не сплатив платіж (частково або в повному обсязі) та прострочення сплати становить більше 20 (двадцяти) днів з дня настання строку платежу, встановленого в Графіку сплати орендних платежів (Додаток № 2 до Договору);
   7.1.2. Орендар використовує Майно не у відповідності до умов Договору або його призначення;
   7.1.3. Якщо Орендар порушує пункт 9.6.цього Договору.
   7.1.4. Якщо Орендар не виконує умов гарантії на Майно, не підтримує Майно в справному стані, що погіршує технічний стан Майна.
   7.2. У випадку виникнення будь – якої з підстав, передбачених в пунктах 7.1.1.-7.1.4. даного Договору, Орендодавець направляє Орендареві повідомлення про вилучення Майна із зазначенням строку його передачі. Документом, що підтверджує факт прийняття Орендодавцем рішення про вилучення Майна, є рекомендований лист Орендодавця. Орендар зобов’язаний за свій рахунок, на протязі 7 (семи) робочих днів з моменту направлення Орендодавцем на адресу Орендаря відповідної вимоги, повернути Майно Орендодавцю. Примусове вилучення Майна здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.
   
   8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   
   8.1. Спірні питання, що виникають при виконанні умов даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.
   8.2. При недосягненні взаємоприйнятного рішення Сторони вирішують спірне питання у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
   
   
   9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
   
   9.1. Строк користування Орендарем Майном становить ____ (________) місяців з моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі Майна, з врахуванням п. 9.13. цього Договору.
   9.2. Протягом дії цього Договору Предмет суборенди може передаватися Власником у заставу будь-якому банку, надалі – Банк, без будь-якого погодження з Орендодавцем та Орендарем.
   9.3. В такому випадку, Банк має право проводити огляд предмету суборенди, а Орендар зобов’язаний допускати до інспектування Майна представників Банку. Орендар зобов’язаний за першою вимогою Орендодавця або Власника і без перешкод надавати документарні і фактичні докази наявності, стану й умов збереження предмету суборенди;
   9.4. Цей Договір припиняє свою дію у випадку звернення стягнення на Майно згідно умов відповідного договору застави предмету суборенди з моменту вчинення нотаріального напису або подання позову до суду. В цьому випадку Майно підлягає достроковому поверненню Власнику.
   9.5. Орендар зобов’язаний забезпечити умови технічного обслуговування та зберігання предмету суборенди в обсязі, не меншому, ніж передбачено Договором лізингу.
   9.6. Орендар без відповідної письмової згоди Орендодавця та Власника не має права змінювати місце базування та місце експлуатації Майна. Місце базування Майна: ______________. Місце експлуатації Майна – ___________________.
   9.7. З моменту підписання Акту приймання-передачі Майна, Орендар несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його використання, відшкодовує у повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації Майна.
   9.8. Ризик випадкового знищення, викрадення або випадкового пошкодження Майна Орендар та Орендодавець несуть солідарно.
   9.9. Ризик невідповідності Майна цілям використання цього Майна несе Орендар.
   9.10. В разі настання страхового випадку з Майном, Орендар зобов'язаний негайно прийняти усі міри щодо належного оформлення такого страхового випадку, надання необхідних документів для сплати страховиком страхового відшкодування, а також негайно усно та письмово проінформувати про це Орендодавця та Власника.
   9.11. Орендар за власний рахунок здійснює обов’язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних предметів суборенди (в розумінні Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних предметів суборенди”) до моменту передачі йому Майна (якщо предмет суборенди – транспортний засіб).
   9.12. Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».
   9.13. Сторони домовились, що відмова Власника від Договору лізингу, припинення (в т.ч. дострокове розірвання) Договору лізингу, закінчення строку лізингу за Договором лізингу, початок процедури вилучення предмету лізингу згідно умов Договору лізингу (в т.ч. направлення Власником повідомлення про відмову (розірвання) від Договору лізингу), вилучення предмету лізингу, застосування Власником оперативно – господарських санкцій згідно умов Договору лізингу, початок процедури ліквідації або банкротства Орендодавця – автоматично веде до дострокового припинення цього Договору. При цьому Суборендар зобов’язаний повернути предмет суборенди безпосередньо Власнику.
   9.14. Право вимоги щодо якості та гарантійного обслуговування до продавця (постачальника) предмету суборенди переходить до Орендаря тільки на строк дії даного Договору.
   9.15. Відносини, що виникають у зв'язку з цим Договором, регулюються виключно положеннями законодавства України про найм (оренду).
   9.16. Виконання Суборендарем зобов’язання щодо сплати орендних платежів не впливає на належну сплату Суборендодавцем лізингових платежів за Договором лізингу. Передача у суборенду предмету лізингу не звільняє Суборендодавця від виконання у повному обсязі зобов’язань лізингоодержувача за Договором лізингу.
   9.17. Передача предмету суборенди у наступну суборенду можлива тільки за письмової згоди ТОВ “ВіЕйБі Лізинг”.
   
   10. ЗМІНИ ТА/АБО ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ
   
   10.1. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Сторонами в період його дії на підставі взаємної згоди.
   10.2. Будь  які зміни і/або доповнення умов даного Договору мають силу в тому випадку, якщо вони оформлені письмово, підписані повноважними представниками Сторін і скріплені печатками Сторін.
   
   11. МОЖЛИВІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
   
   11.1. Даний Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
   11.2. На вимогу Орендодавця або Власника цей Договір може бути достроково розірваний у випадках, коли Орендар:
   11.2.1. Користується Майном з порушенням умов Договору або призначення Майна;
   11.2.2. Не проводить технічне обслуговування Майна.
   11.2.3. До закінчення терміну дії Договору укладає договори, що полягають у розпорядженні Майном (продаж, передача, застава, дарування, обмін, оренда, і т.п.), окрім тих, що письмово погоджені з Власником.
   11.2.4. В період дії Договору стосовно Орендаря почата процедура ліквідації або банкрутства.
   11.2.5. До закінчення строку дії Договору має невиконані зобов’язання по іншим договорам суборенди, укладених між Сторонами.
   11.3. У випадках розірвання Договору за згодою Сторін, Договір припиняє свою дію через 10 (десять) календарних днів із дня, коли Сторони дійшли згоди про розірвання укладеного ними цього Договору (якщо інше не обумовлено Сторонами).
   11.4. Наслідки розірвання даного Договору за згодою Сторін визначаються за взаємною згодою Сторін.
   11.5. У випадку розірвання (дострокового припинення) цього Договору, з причин зазначених у даному Договорі та/або законодавстві України, раніше сплачені Орендарем платежі поверненню не підлягають.
   11.6. У випадку зміни місцезнаходження та/або обслуговуючого банку, Сторони Договору зобов’язані протягом п’яти днів з моменту такої зміни повідомити про це один одного.
   11.7. Орендар ознайомлений та попереджений Орендодавцем про особливості, недоліки та потенційну небезпечність, яку Майно може принести життю, здоров’ю або майну Орендаря та інших осіб, або привести до пошкодження самого Майна.
   11.8. Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом надіслання одним одному письмового повідомлення є поштова квитанція (касовий чек) поштового відділення про прийняття від надсилаючої Сторони поштових відправлень – рекомендованих листів на адресу другої Сторони, зазначену в розділі „МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН” цього договору, або надану Стороною у випадку зміни її місцезнаходження.
   11.9. Даний договір складений у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
   
   Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
   
    СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ
   
   
   
   
   
   
   Директор
   
   ___________________ /____________/
   М.П.
    СУБОРЕНДАР
   
   
   
   
   
   
   
   Директор
   
    /______________/
   М.П.
   
   
   ВЛАСНИК
   
   Товариство з обмеженою відповідальністю
   «ВіЕйБі Лізинг»
   
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, літ. ”Г”
   п/р 26002262400276 у ВАТ «ВіЕйБі Банк» у м.Києві
   МФО 380537
   код ЄДРПОУ 33880354
   Індивідуальний податковий номер 338803526504
   Номер свідоцтва платника ПДВ 100037602
   
   ____________________
   
   _____________________
   
   
   
   
   
   
   Додаток №1
   до Договору суборенди № ______
   від „___” _________ 20__ року
   
   
   СПЕЦИФІКАЦІЯ
   
   № п/п Найменування, марка (виробник) предмету суборенди Модель, комплектація, № (шасі, кузова, двигуна) Рік випуску Ціна одиниці без ПДВ, грн. Кіл-ть.
   (одиниць) Вартість без ПДВ, грн.
   1.
   2.
   …
   Вартість Товару:
   без ПДВ - ________________________
   ПДВ - ________________________
    разом з ПДВ - ________________________
   
   Загальна вартість предмету суборенди складає: без ПДВ – ______________________________ гривень, крім того ПДВ 20 % - ________________________ гривень, разом з ПДВ 20% - _________________________________ гривень.
   
   СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ
   
   
   
   
   
   
   Директор
   
   ___________________ /____________/
   М.П.
    СУБОРЕНДАР
   
   
   
   
   
   
   
   Директор
   
    /______________/
   М.П.
   
   
   ВЛАСНИК
   
   Товариство з обмеженою відповідальністю
   «ВіЕйБі Лізинг»
   
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, літ. ”Г”
   п/р 26002262400276 у ВАТ «ВіЕйБі Банк» у м.Києві
   МФО 380537
   код ЄДРПОУ 33880354
   Індивідуальний податковий номер 338803526504
   Номер свідоцтва платника ПДВ 100037602
   
   ____________________
   
   _____________________
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Додаток №2
   до Договору суборенди № ______
   від „___” _________ 20__ року
   
   
   Графік сплати орендних платежів
   
    № Дата оплати Загальна сума платежу, в т.ч. ПДВ 20 %, грн.
   1
   2
   3
   4
   5
   Разом за Договором
   
   
   СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ
   
   
   
   
   
   
   Директор
   
   ___________________ /____________/
   М.П.
    СУБОРЕНДАР
   
   
   
   
   
   
   
   Директор
   
    /______________/
   М.П.
   
   
   ВЛАСНИК
   
   Товариство з обмеженою відповідальністю
   «ВіЕйБі Лізинг»
   
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, літ. ”Г”
   п/р 26002262400276 у ВАТ «ВіЕйБі Банк» у м.Києві
   МФО 380537
   код ЄДРПОУ 33880354
   Індивідуальний податковий номер 338803526504
   Номер свідоцтва платника ПДВ 100037602
   
   ____________________
   
   _____________________
   
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 12839 | 19/03/2011 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини