uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
    Іноземні мови
    Астрологія
    Біологія
    Винаходи
    Математика
    Наукові дослідження
    Оккультні науки
    Освіта за кордоном
    Педагогіка
    Прогрес
    Саморозвиток
    Технології
    Учбові заклади
    Фізика
    Шкільний курс
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Черепахи: утримання та догляд 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн (Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни) 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Трансформації при перекладі та міжмовна асиметрія (на матеріалі сучасної німецької мови)
Трансформації при перекладі та міжмовна асиметрія (на матеріалі сучасної німецької мови)
Стаття присвячена проблемі перекладу та можливостей трансформації з урахуванням ізоморфних та аломорфних властивостей мовних одиниць на матеріалі двох дистантних мов: німецької та української мови.
   
   


Мова, як відомо, є дзеркалом, але не таким, яке відображає світ узагалі, а світ у сприйнятті людини, її спосіб життя, поведінки, взаємовідношень з іншими людьми, менталітетом, культурами, мовами. Міжмовні зв’язки, міжмовні системні еквіваленти складають основу еквівалентного перекладу. Загальновідомо, що при перекладі дуже часто виникає потреба у відступі від системних еквівалентів, тобто в перекладацьких трансформаціях, аналіз яких ведеться у трьох аспектах: у відношенні умов їх виникнення, їх типів і видів, прагматичному оцінюванні їх результатів. У фокусі досліджень сучасної теорії перекладу перебуває вивчення перекладацьких трансформацій, умови виникнення та чинники їх функціонування.
   
   При перекладі, як правило, ведеться порівняння засобів двох мов: ізоморфних засобів, які мають однакові значення, ідентичні або подвійні характеритики в системі мови, напр.: das Fenster- вікно, fahren- їхати, schwarz- чорний, та аломорфних засобів, тобто не існуючих адекватних системних еквівалентів в іншій мові. До аломорфних засобів можна віднести лакуни (лексичні, граматичні) та розходження в об’ємі значення слів або граматичних категорій. Наприклад, відсутність артикля в українській мові (граматична лакуна) або відсутність таких лексичних одиниць як "доба", "цілодобово", в німецькій мові (лексична лакуна). Вони перекладаються: Tag und Nacht та rund um die Uhr.
   
   У німецькій мові існує три форми минулого часу, які відповідають лише одній формі в українській мові. Співвіднесення структурного і перекладацького еквівалента складають дослівний переклад або міжмовну симетрію, їх розбіжності складають не дослівний, а трансформативний переклад або міжмовну асиметрію.
   
   Коли ми говоримо про власне перекладацькі трансформації, то ми маємо на увазі використання ізоморфних засобів при перекладі, які наявні в обох мовах. Але тут слід розрізняти і квазі-трансформації, тобто ті розходження, розбіжності, які визначаються як аломорфні засоби в мовах оригіналу і перекладу та передбачають використання неоднорідних засобів при перекладі (структурна асиметрія).
   
   Як уже було сказано вище, в українській мові відсутній артикль, який у німецькій мові може бути означеним або неозначеним, але це абсолютно не означає, що німецькому артиклю в українській мові завжди буде відповідати нульовий артикль. Німецький означений артикль можна перекласти українськими ще більш конкретними детермінативами : такий, той, мій, а неозначений артикль як: якийсь, який-небудь тощо. Наприклад, " Der Mann, der gestern abend mit dem Brot kam,…der in der Nacht eine Faust und ein nasses Gesicht hatte, der Mann macht die Augen auf"- "Той чоловік, що прийшов вчора ввечері з хлібом, у якого кулаки і обличчя вночі були мокрими, той чоловік розплющив очі" (Wolfgang Borchert "Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck"). "…Und ich langweilte mich. Ein Lдrm schreckte mich auf" – " ...І я нудьгував. Якийсь галас злякав мене" (Hermann Kesten "Liebe").
   
   Miжмовна асиметрія при перекладі може проявлятися в трьох планах: синтагматичному, парадигматичному та семіотичному [1].
   
   У с и н т а г м а т и ч н о м у плані асиметрія виявляється в невідповідності числа позначуваних та позначаючих в мові. При перекладі це може бути відповідність слова словосполученню в контексті або навпаки. Пор.:
   
   укр.. прощатись з ким-небудь нім. sich verabschieden von+Dat.
   
   den Abschied nehmen von+ Dat
   
   Він попрощався зі своїми друзями Er verabschiedete sich (nahm
   
    den Abschied) von seinen Freunden
   
   Деякі приклади синтагматичної асиметрії, при якій взаємозалежність вибору форми двох елементів перебуває в синтагматичних зв’язках, Ш.Баллі називав самовільним взаємним обумовленням. Прикладом цього може бути словосполучення в українській мові прочитати лекцію, що перекладається німецькою мовою die Vorlesung halten, або приділяти увагу – Aufmerksamkeit schenken. Відступ від системних еквівалентів (читати - halten, приділяти – schenken) визначається вибірковістю основного слова в словосполученні.
   
   П а р а д и г м а т и ч н а асиметрія характеризується такою закономірністю: перекладацькі трансформації не обов’язкові, якщо елементи мови використовуються в своїй первинній функції найменувань; якщо ж мовні елементи в тексті оригіналу або перекладу виступають у компонентному складі усталених мовних одиниць (фразеологічних одиниць), то в цих випадках перекладацькі трансформації стають можливими чи обов’язковими.
   
   
   
   Первинна функція вторинна:
   
   
   
    прийти – kommen прийти на зміну
   
    um j-s Stelle treten
   
    die Wache ablцsen
   
   
   
   Парадигматична асиметрія передбачає також перекладацькі трансформації при десемантизації. Наприклад, форми singularia tantum / pluralia tantum десемантизовані і при їх перекладі виникають розбіжності. У німецькій мові der Unterricht має лише однину, а в українській і однину, і множину; німецьке слово Flitterwochen має лише форму множини, а в українській мові тільки однини. Наприклад: "Студента ніхто не звільняв від занять" – "Der Student wurde vom Unterricht nicht befreit". "Молода сім’я провела свій медовий місяць в Альпах" – "Die junge Familie verbrachte ihre Flitterwochen in den Alpen".
   
   С е м і о т и ч н а асиметрія проявляється в тому випадку, коли позначуване в тексті однієї мови не може бути вираженим аналогічними засобами в іншій мові. Ця розбіжність можлива при редундантності лексем чи граматичних форм у контексті. Наприклад: "Nach dem Mauerfall konnte man auf Schritt und Tritt die jubelnden Gesichter sehen"- Після падіння стіни можна було бачити на кожному кроці радісні обличчя. Усталене парне словосполучення auf Schritt und Tritt перекладається українською мовою словосполученням на кожному кроці, до складу якого входить один іменник, а в німецькому варіанті - дві синонімічні одиниці. Пор. Schmach und Schande; mit Ach und Krach; Gift und Galle; schalten und walten. Один із мовних знаків у даному випадку перестає виконувати свою позначальну функцію і його можна вилучити із тексту, не порушуючи цілісності змісту.
   
   Отже, міжмовна асиметрія передбачає різні перекладацькі трансформаціі, які в першу чергу здійснюються за допомогою ізоморфних та аломорфних засобів мови оригіналу і перекладу. Досягнення перекладацької еквівалентності попри всі розбіжності в формальних та семантичних системах двох мов вимагає від перекладача перш за все уміння проводити різноманітні багаточисленні якісні міжмовні перетворення, тобто перекладацькі трансформації, які мають комплексний характер і характеризують переклад як складний процес. Міжмовна комунікація, міжмовне взаєморозуміння значною мірою залежить від компетентності перекладача, його професіоналізму та майстерності.
   
   Дослідження перекладацьких трансформацій, міжмовної асиметрії суттєво допоможе встановити відповідності та розбіжності в системах німецької та української мов, наблизити нас до розуміння суті того непомітного, що виявляється, розкривається при перекладі, і робить ще один крок до пізнання таємниць іншої мови, іншої культури порівняно з рідною.
   
   Список використаної літератури
   
   1. Гак В.Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания / Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. Под ред. А.А.Леонтьева. – М.: Наука, 1971.
   
   2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: Изд-во "ЭТС", 2001.
   
   3. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Изд-во "Международные отношения", 1974.
   
   4. Deutsche Erzдhler des 20. Jahrhunderts. – Mьnchen: Wilhelm Heyne Verlag, 1986.
   
   

Автор: IRINA | Відгуки: 0 | Перегляди: 7136 | 27/08/2010 Наука і освіта - Іноземні мови

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини