uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
    Інші питання права
    Авторські і суміжні права
    Документи (скарги, позови та інше)
    Житлове право
    Перевірки
    Податкове право
    Спадок
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ "НОУ-ХАУ"
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ "НОУ-ХАУ"
Лицензиару предоставлено право на ведение от своего имени переговоров о предоставлении лицензии на "ноу-хау" в целях производства, использования и продажи предмета лицензии и на заключение соответствующих договоров;


г. Киев, Украина -------------------------------------------------------- 1 мая 2009 года
   
    ООО «Burkina», г. ________________, Словения, именуемое в дальнейшем “Лицензиар”, в лице директора __________________, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны и ООО «Буркина УКРАИНА», г. _________, Украина, именуемое в дальнейшем “Лицензиат”, в лице ___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
   
   а) Лицензиар обладает конфиденциальными знаниями и опытом ("ноу-хау") в области, представляющей интерес для Лицензиата;
   б) на "ноу-хау", являющееся предметом настоящего договора, не имеется охранных документов Лицензиара и им не поданы заявки на территории, в отношении которой предоставляется лицензия;
   в) Лицензиару предоставлено право на ведение от своего имени переговоров о предоставлении лицензии на "ноу-хау" в целях производства, использования и продажи предмета лицензии и на заключение соответствующих договоров;
   г) Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора лицензию на "ноу-хау" в целях производства, использования и продажи, договорились о нижеследующем.
   
   1. Определение терминов
   
    Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:
   "Ноу-хау" - конфиденциальные знания и опыт, являющиеся предметом лицензии.
   "Продукция по лицензии" - продукция, которая будет изготавливаться на основе применения "ноу-хау".
   "Территория" - территория Украины.
   "Продажная цена" - цена, на базе которой устанавливается размер лицензионного вознаграждения, эквивалентный долевому участию Лицензиара в уставном капитале Лицензиата.
   "Отчетный период" - период деятельности Лицензиата по выполнению условий
   настоящего договора в течение каждых 12 месяцев начиная с даты вступления настоящего договора в силу.
   
   2. Предмет договора

   
   Описание "ноу-хау".
   
   3. Объект договора

   
   3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на "ноу-хау" на территории. При этом Лицензиату предоставляются права на: производство продукции по лицензии (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья);использование продукции по лицензии, включая ее продажу. Лицензиар не может использовать на территории указанные права сам, а также передавать их третьим лицам.
   3.2. Лицензиар передает Лицензиату техническую документацию и осуществляет оказание технической помощи.
   3.3. Лицензиат получает право предоставлять на территории сублицензии третьим лицам.
   Лицензиат обязан до подписания сублицензионного соглашения согласовать его основные условия с Лицензиаром. После подписания сублицензионного соглашения Лицензиат обязан в течение трех недель передать один его экземпляр Лицензиару. Лицензиар несет ответственность по сублицензионным соглашениям перед Лицензиаром.
   3.4. Лицензиат не вправе производить продукцию по лицензии и предоставлять сублицензии на осуществление каких-либо прав по настоящему договору вне территории, а также продавать и использовать указанную продукцию вне территории, за исключением случаев, когда Лицензиар дает Лицензиату на это письменное согласие.
   3.5. Права, предоставленные Лицензиаром Лицензиату по п.3.1, распространяются на соответствующие предприятия страны Лицензиата, далее называемые "предприятия Лицензиата". Лицензиар не возражает против осуществления Лицензиатом кооперации с другими предприятиями в стране Лицензиата для производства продукции по лицензии. При этом Лицензиат несет ответственность за выполнение всех договорных обязательств.
   
   4. Техническая документация

   
   4.1. Вся техническая документация и другие документы, включая схемы, чертежи, кальки, инструкции по сборке, эксплуатации и т.п., необходимые для производства продукции по лицензии, перечисленные в приложении 1, передаются Лицензиаром Лицензиату в двух экземплярах (на русском языке) в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего договора. Техническая документация изготавливается Лицензиаром по согласованию с Лицензиатом в соответствии с техническими нормами и стандартами, принятыми в соответствующей отрасли промышленности в стране Лицензиара. По предварительной договоренности между сторонами техническая документация может быть приспособлена к условиям Лицензиата.
   4.2. Техническая документация должна содержать расшифровку условных обозначений, отраслевых и прочих норм, на которые дается ссылка в этой технической документации. О передаче технической документации и других материалов составляется акт сдачи-приемки за подписями уполномоченных представителей обеих сторон. Если Лицензиат или его уполномоченный представитель не явится в срок, установленный для передачи, то Лицензиар может переслать документацию почтой за счет Лицензиара. Датой передачи технической документации будет дата подписания акта сдачи-приемки или дата штемпеля на накладной.
   4.3. Если Лицензиат при передаче или в течение двух месяцев после передачи документации выявит неполноту или неправильность документации, то Лицензиар обязан в течение двух недель после поступления письменной рекламации Лицензиата передать недостающую или откорректированную документацию Лицензиату. В этом случае датой передачи технической документации будет считаться дата передачи недостающей или исправленной документации.
   4.4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности.
   
   5. Усовершенствования и улучшения
   
   5.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся "ноу-хау" и продукции по лицензии.
   5.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами. Передача технической документации на незащищенные или незаявленные усовершенствования и улучшения "ноу-хау" и продукции по лицензии производится сторонами безвозмездно (возмещаются расходы только на изготовление и пересылку документации).
   5.3. Защищенные или заявленные усовершенствования, касающиеся "ноу-хау"
   и продукции по лицензии, а также усовершенствования и улучшения особой ценности, созданные одной из сторон и принадлежащие ей, в первую очередь будут предложены другой стороне и переданы ей на условиях отдельного лицензионного договора.
   
   6. Гарантии и ответственность
   
   6.1. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять "ноу-хау" и что на момент вступления в силу настоящего договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены использованием "ноу-хау" по настоящему договору.
   6.2. Лицензиар гарантирует техническую осуществимость производства продукции по лицензии на предприятиях Лицензиата и возможность достижения технических показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.
   Если Лицензиат предусматривает производство и использование продукции по лицензии в климатических условиях, существенно отличающихся от климатических условий в стране Лицензиара, то Лицензиат обязан сообщить об этом Лицензиару до заключения настоящего договора.
   6.3. Гарантированные Лицензиаром механические, технологические, технико-экономические и другие показатели приводятся в приложении 2 к настоящему договору.
   6.4. Лицензиар гарантирует качественное изготовление технической Документации и других материалов, передаваемых Лицензиату.
   6.5. Лицензиат гарантирует качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с полученной документацией и инструкциями Лицензиара.
   6.6. Сторона, которая не выполнила обязательства по п. 6.1-6.5 договора, обязана возместить другой стороне понесенные в связи с этим невыполнением прямые убытки.
   6.7. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна из сторон может заявить в силу различных нарушений договора, не должен в общей сложности превышать полученных или выплаченных по ст. 8 договора сумм.
   7. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии
   7.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении производства
   по лицензии, а также для обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии. Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на предприятия Лицензиата необходимое количество специалистов. Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за один месяц до даты предполагаемого выезда специалистов.
   7.2. Лицензиат обеспечит за свой счет специалистов Лицензиара на время их пребывания на территории помещениями в гостинице, медицинским обслуживанием, транспортными средствами для поездок до места работы, телефонно-телеграфной связью и другими необходимыми видами обслуживания.
   7.3. Все расходы, связанные с командированием специалистов в целях оказания необходимой технической помощи, несет Лицензиат.
   7.4. Лицензиар может застраховать своих специалистов от несчастных случаев и гражданской ответственности за счет Лицензиата, согласовав с ним условия страхования.
   7.5. В случае обращения Лицензиата к Лицензиару с просьбой о посещении предприятий, производящих продукцию по лицензии, в целях ознакомления с ее производством и оборудованием на месте Лицензиар удовлетворяет такую просьбу.Все расходы, связанные с пребыванием специалистов в стране Лицензиара, несет Лицензиат.
   7.6. Лицензиар по просьбе Лицензиата организует бесплатное обучение специалистов Лицензиата на своих предприятиях с возмещением Лицензиатом затрат на их содержание.
   7.7. Количество специалистов, командируемых в соответствии с пп. 7.1, 7.5 и 7.6, их специальности, сроки, а также другие условия обучения и командирования согласовываются между сторонами в каждом конкретном случае.
   
   
   
   8. Платежи
   
   8.1.За предоставленные права на использование "ноу-хау" Лицензиат обеспечивает долевое участие Лицензиара в уставном капитале Лицензиата в размере__________________________________________________
   
   9. Сборы и налоги
   
   9.1.Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего договора, взимаемые на территории, несет Лицензиат, Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего договора на территории Лицензиара, несет Лицензиар.
   
   10. Информация и отчетность
   
   10.1. Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и продажи продукции по лицензии за отчетный период, а также сведения о продажных ценах, номерах серий продукции по лицензии и наименовании покупателей.
   10.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и сбыту продукции по лицензии, на предприятиях Лицензиата и его сублицензиатов по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязан обеспечить возможность такой проверки.
   10.3. Лицензиат будет сообщать Лицензиару все сведения о поступивших к нему запросах на продукцию по лицензии. Лицензиар будет сообщать о полученных им запросах Лицензиату.
   
   11. Обеспечение конфиденциальности
   
   11.1. Лицензиат гарантирует обеспечение конфиденциальности документации, знаний и опыта, полученных Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его сублицензиатами от Лицензиара. Лицензиат примет все необходимые меры для
   того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц без письменного согласия Лицензиара. Обязательства по обеспечению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре.
   11.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только тот персонал предприятий Лицензиата и его сублицензиатов, который непосредственно связан с производством продукции по лицензии.
   11.3. Лицензиат передаст партнерам по кооперации только ту техническую документацию и сведения, которые необходимы дм производства продукции по лицензии. При этом партнеры по кооперации обязаны обеспечить конфиденциальность полученной информации и документации.
   11.4. Стороны также несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации физическими и юридическими лицами, правовые отношения с которыми прекращены.
   11.5. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанной документации и информации. Лицензиатом, предприятиями Лицензиата, его сублицензиатами и партнерами по кооперации или их персоналом Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с этим прямые убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар.
   11.6. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих двух лет.
   
   12. Защита передаваемого "ноу-хау"
   
   12.1. Если после заключения договора какое-либо третье лицо подаст заявку на патент или ему будет выдан на территории патент, который может лишить Лицензиара или Лицензиата права полностью или частично использовать "ноу-хау", то стороны незамедлительно после того, как им станет об этом известно, предпримут совместные действия по защите "ноу-хау" или по оспариванию действительности заявок или патентов третьих лиц, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением договора.
   12.2. В случае, если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору. Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по согласованию с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии и обеспечить судебную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы в результате урегулирования указанных претензий или судебные издержки будут распределены между сторонами согласно договоренности.
   
   13. Реклама
   
   13.1. Лицензиат обязуется обеспечить рекламу продукции по лицензии в целях ее оптимальной продажи.
   13.2. Лицензиат вправе/обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии, выпускаемой предприятиями Лицензиата и его сублицензиатов, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара.
   
   14. Разрешение споров
   
   14.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
   14.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Лицензиата.
   
   15. Срок действия договора и условия его расторжения
   
   15.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с даты его подписания.
   15.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию сторон. Условия продления срока действия настоящего договора будут определены сторонами за шесть месяцев до истечения срока действия настоящего договора.
   15.3. Если Лицензиат или предприятия Лицензиата в нарушение п.3.1 будут экспортировать продукцию по лицензии в страны, не входящие в территорию, Лицензиару предоставляется право расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения причиненных ему прямых убытков. При этом Лицензиату будет предоставлен
   срок три месяца для устранения нарушения.
   15.4. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор путем письменного уведомления, если другая сторона не выполнит какое-либо условие настоящего договора. Однако стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено три месяца для выполнения этого обязательства.
   15.5. Если договор потеряет силу до истечения срока его действия вследствие нарушения договора Лицензиатом, то Лицензиат лишается права производить и продавать
   продукцию по лицензии, равно как использовать "ноу-хау" в любой иной форме, и
   обязан
   возвратить Лицензиару всю техническую документацию.
   15.6. Лицензиат вправе по истечении срока действия договора использовать предмет этого договора бесплатно. При этом сохраняются условия п. 11.6 договора.
   
   16. Прочие условия

   
   16.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
   16.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.
   16.3. Упомянутые в настоящем договоре приложения 1 и 2 на _ _ листах составляют его неотъемлемую часть.
   16.4. Настоящий договор подписан в г.Киеве, Украина "1"мая 2009 года, в двух экземплярах, каждый на русском языке.
   
   Юридические адреса сторон
   Лицензиар: Лицензиат:
   
   Приложения
   Приложение 1. Техническая документация.
   Приложение 2. Гарантированные механические, технологические, технико-экономические и другие показатели продукции по лицензии.
   
   
   
   От имени Лицензиара От имени Лицензиата
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 6054 | 06/05/2010 Закон і Право - Авторські і суміжні права

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
11.01.2021 13:57

У Вінниці від вибуху на території садочка постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
11.01.2021 13:19

МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.
11.01.2021 13:16

НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
11.01.2021 13:04

Суд скасував люстрацію голови міліцейського слідства часів Майдану: він знову збирався в МВС

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
11.01.2021 11:40

Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
11.01.2021 11:22

Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.
11.01.2021 10:20

На Львівщині стався землетрус

10 січня у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою гхтера.
11.01.2021 09:55

Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.
Усі новини