uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Черепахи: утримання та догляд 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн (Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни) 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВОР на оказание услуг по поиску и подбору персонала
ДОГОВОР на оказание услуг по поиску и подбору персонала
Кадровое агентство ООО «XXXXX», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и , в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


ДОГОВОР №
   на оказание услуг по поиску и подбору персонала
   
   г.XXXXXX _____________________ 20__ года
   
   Кадровое агентство ООО «XXXXX», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и , в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
   
   1.Предмет Договора
   1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить услуги по поиску и подбору специалистов на вакантную должность в компании Заказчика, удовлетворяющих требованиям Заказчика, указанным в Анкете-заявке на поиск и подбор специалиста (Приложение 1 к Договору).
   
   2. Права и обязанности сторон
   2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется:
   2.1.1. Осуществить работы по поиску и подбору претендентов на замещение вакантных должностей в компании Заказчика;
   2.1.2. Представить Заказчику информацию в форме Заключения-резюме о кандидатах, удовлетворяющих требованиям Заказчика, указанным в Анкете-заявке на поиск и подбор специалиста;
   2.1.3. Организовывать проведение собеседований между представителями Заказчика и специа-листами, отобранными Заказчиком;
   2.1.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в процессе выполнения настоящего Договора.
   2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется:
   2.2.1. Предоставить Исполнителю Анкету-заявку на поиск и подбор специалиста (Приложение 1) с указанием требуемых специалистов на имеющиеся вакантные должности с перечнем требований, предъявляемым к ним, а также информацию об основном направлении деятельности организации Заказчика, об условиях работы и иных условиях найма, имеющих значение для принятия специалистом решения о поступлении на работу;
   2.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Заключения–резюме, согласовать с Исполнителем дату, время и адрес собеседования с кандидатом, на которого было представлено Заключение-резюме, либо предоставить Исполнителю обоснованный отказ от данного кандидата;
   2.2.3. Провести с кандидатом собеседование (в случае согласия Заказчика на собеседование) в срок, согласованный с Исполнителем, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заключения–резюме на кандидата;
   2.2.4. Обеспечить, по требованию Исполнителя, присутствие представителя Исполнителя при проведении Заказчиком собеседования со специалистом;
   2.2.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения собеседования с кандидатом информировать Исполнителя письменно о принятом решении (найме/отказе от найма кандидата, сроке выхода на работу);
   2.2.6. Сообщить Исполнителю о закрытии объявленной ранее вакансии;
   2.2.7. Оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.
   2.2.8. Если предлагаемая кандидатура на момент представления ее исполнителем уже обратилась к Заказчику по собственной инициативе либо по представлению третьих лиц, Заказчик обязан уведомить об этом исполнителя в течение двух рабочих дней. В таком случае данная кандидатура считается не представленной.
   2.2.9 В случае принятия предоставленного кандидата на должность с другим окладом, Заказчик обязуется письменно уведомить Исполнителя. Если оклад ниже, оплачивается сумма указанная в заявке, если выше составляется дополнительная заявка.
   
   3. Стоимость услуг. Порядок и срок расчетов.
   3.1. За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение, размер которого указан в Анкете–заявке на поиск и подбор специалиста (Приложение 1). Анкета-заявка оформляется для каждой вакантной должности отдельно;
   3.2. В случае принятия Заказчиком решения о приеме на работу предложенного Исполнителем кандидата, Заказчик оплачивает Исполнителю сумму, указанную в Анкете–заявке на поиск и подбор специалиста (Приложение 1), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 5 (пяти) банковских дней, со дня фактического выхода специалиста на работу. Фактическим днем выхода специалиста на работу считается: прием на работу в штат, по договору подряда, по трудовому соглашению, по совместительству и т.п., либо фактическое допущение специалиста к работе;
   3.3. В случае принятия на работу нескольких специалистов, оплата производится за каждого специалиста отдельно по факту выхода его на работу.
   3.4. В случае несоблюдения сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый банковский день просрочки. При сроке задолженности более 20 банковских дней пени увеличиваются до 2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
   
   4. Гарантийные обязательства
   4.1. В течение трех календарных месяцев со дня фактического выхода представленного специалиста на работу, Исполнитель обязуется без оплаты со стороны Заказчика осуществить две полноценные замены специалистов, в случае его увольнения (по собственной инициативе или по инициативе Заказчика). Увольнение подтверждается выпиской из приказа об увольнении. Замена не производится в случае:
   - несоблюдения Заказчиком трудового законодательства;
   - несоблюдения Заказчиком заявленных в Анкете-заявке условий и оплаты труда специалиста;
   - увольнения в связи с сокращением штата компании Заказчика.
   4.2. Гарантийные обязательства Исполнителя по замене специалиста имеют силу в случае полной оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
   
   5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения

   5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
   5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору;
   5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному у Заказчика и Исполнителя. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
   5.4. Стороны договорились, что деловая корреспонденция и иные документы, касающиеся настоящих договорных отношений, отправленные и полученные посредством факсимильной, электронной связи или иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, признаются имеющими юридическую силу.
   5.5. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
   
   6. Разрешение споров
   6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны рассматривают их в арбитражном суде г. Москвы в установленном законом порядке.
   
   7. Адреса и реквизиты сторон
   Заказчик:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    м.п.
   
   Приложение 1 к Договору на оказание услуг по поиску и подбору персонала
   от ____________ 2007 г. № ______
   
   Анкета-заявка №1 на поиск и подбор специалиста
   
   вакантная должность
   
   Полное название организации-Заказчика:
   Область деятельности:
   Точный адрес места работы:
   Ближайшая станция метро:
   График работы:
   Испытательный срок: месяца
   Заработная плата:
   - на время испытательного срока -
   - после испытательного срока –
   Другие выплаты:
   Контактное лицо:
   Номер телефона:
   Номер факса:
   E-mail:
   Требования к кандидату:
   Пол:
   Возраст:
   Прописка:
   Образование:
   Стаж работы:
   Функциональные обязанности (подробно):
   
   
   Профессиональные навыки (подробно):
   Знание иностранных языков, уровень владения:
   Знание ПК, уровень владения:
   Личные качества:
   Социальные льготы:
   Дополнения:
   
   Стоимость услуг агентства: 15% от годового оклада( ) рублей НДС не облагается.
   
   Заказчик____________________ Исполнитель____________________
   
   
    М.П. М.П.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4459 | 20/04/2010 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини