uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
    Історія
    Географія
    Державне право
    Економіка
    Комп'ютери
    Конституційне право
    Медицина
    Природознавство
    Російська література
    Українська література
    Хімія
    Юридичні науки
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Поняття юридичної деонтології ”
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Поняття юридичної деонтології ”
Як відомо, термін "деонтологія" грецького походження, що в перекладі означає науку про належне. Крім того, цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивчаються проблеми обов'язку людини, сфера належного (того, що повинно бути), вивчаються усі форми моральних вимог до життєдіяльності^іюдини та відношення між ними.


План
   1. Поняття та зміст юридична деонтологія…………………………………………………3
   2. Юридична діяльність: поняття та зміст……………………………………………….....5
   3. Предмет та завдання юридичної деонтології……………………………………………6
   4. Юридична практика………………………………………………………………………12
   5. Поняття та різновиди юридичних спеціальностей……………………………………..15
   6. Загальна характеристика окремих юридичних спеціальностей……………………….17
   
   Використана література…………………………………………………………………….22
   
   1. Поняття та зміст юридична деонтологія
   
   Як відомо, термін "деонтологія" грецького походження, що в перекладі означає науку про належне. Крім того, цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивчаються проблеми обов'язку людини, сфера належного (того, що повинно бути), вивчаються усі форми моральних вимог до життєдіяльності^іюдини та відношення між ними. "Деонтологія" — як науковий термін у системі етичних знань був вжитий англійським філософом і правознавцем Бентамом Ієремія (1748-1832), працю якого "Деонтологія або наука про мораль" було опубліковано в 1834 році. Автор відстоював своє бачення моралі та обов'язку. Його працю свого часу не було перекладено ро¬сійською чи українською мовами, а основні висновки та положення зазнали критики з боку ідеологів марксизму. Мораль, на думку Бентама, може бути математично обра¬хованою ("моральна арифметика"), а задоволення індивідуального інтересу, вважав він, слід розглядати як засіб забезпечення "найбільшого щастя для найбільшої кількості людей".
   
   Це положення має певну актуальність і сьогодні у розумінні питань законності,
   правопорядку. Тільки шляхом забезпечення суб'єктивних прав кожного громадянина можна втілити загальну ідею справедливості у функціонуванні громадянського сусп¬ільства та правової держави.
   Якщо І. Бентам застосував термін "деонтологія" для позначення вчення про мо¬раль в цілому, то надалі деонтологію почали відрізняти від моральних цінностей вза¬галі. Деонтологія формувалась, як специфічна система знань про належне, виходячи з вимог суспільної моралі. Проблематика належного, повинного (те, що має бути здійснено або зроблено) знаходить різні форми свого прояву, формує основу пред¬мету даної науки та вивчається у відповідності до окремої особи, групи осіб, суспіль¬ства в цілому на рівні конкретних норм, принципів поведінки, моральних або суспіль¬них ідеалів. До останнього часу у вузькому розумінні деонтологією називали профе¬сійну етику медиків як систему етичних норм виконання медичними працівниками своїх службових обов'язків. У складі медицини було сформовано особливе вчення медичну деонтологію. Більш детальне знайомство з цим аспектом розгалуження де-онтологічних знань заслуговує уваги тому, що у ході порівняльного аналізу надається можливість більш повного розуміння юридизації деонтології.
   
   Формування системи деонтологічних знань в межах медицини відбулося не ви¬падково, а тому, що медицина є самою гуманною .галуззю людської діяльності. Про¬цес лікування людини, збереження її як соціальної цінності, як частини живої природи є прояв високої моралі, доброти, гуманізму. Тому система моральних вимог до професійної діяльності медика формувалася постійно, оскільки існував цей вид со¬ціальної діяльності. За довгий час свого існування медична деонтологія зазнавала впливу з боку'релігії, політики тощо. Дивлячись на формалізацію, офіційне закріплен¬ня цих вимог, слід відмітити, що на сьогоднішній день збереглася значна кількість історичних пам'яток, які свідчать про розвинутість медичної деонтології. Так, наприк¬лад в античний період Гіппократом було сформульовано цілий ряд деонтологічних норм, при допомозі яких народжувався ідеал лікаря — мудреця: "Все, что ищется "в мудрости, все это есть в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решительность.".
   У70-ті роки у юридичних навчальних закладах викладався спеціальний курс "Вве¬дення в юридичну спеціальність", метою якого було введення студентів у майбутню професію. Пізніше було видано відомий широкому колу спеціалістів підручник Алек¬сеева С.С. (1976р.). Це був перший крок на шляху'до створення нової юридичної науки, хоча у той час термін "юридична деонтологія" ще не використовувався. Автор підручника дослідив та виклав важливі аспекти проблеми, які допомагають осмисли¬ти юридичну науку та юридичну практику, наблизитися до розуміння професійної юридичної діяльності. Алексеев С.С. довів необхідність етики юриста:
   
   1. Право, законність — це інститути соціального життя, що тісно пов'язані з сус¬пільною мораллю, вони втілюють її ідеали та принципи. Здійснення правових норм багато у чому залежить від моральної озброєності суддів, прокурорів, працівників міліції, від дотримання ними вимог професійної етики.
   2. Специфіка юридичної роботи містить у собі потенційну небезпеку професійної деградації особи, що проявляється в актах бюрократизму, формалізму, втрати са¬моконтролю, відповідального ставлення до справи, в прояві грубості, нелюдяності тощо.
   
   3. Робота юриста прямо впливає на долі людей, на їх взаємовідносини, що спо¬ріднює професію юриста з професією лікаря. Тому питання про етику цих професій виникає з об'єктивною закономірністю. Таким чином, діяльність юриста за своєю спе¬цифікою глибоко вторгається у сферу моралі і тому, як підкреслює Алексеев С.С., повинна співвідноситися з моральними вимогами, враховувати особливості юридич¬ної діяльності. Етика юриста, на його думку, охоплює одночасово загальні мо¬ральні принципи, особливі вимоги, виходячи з окремих видів юридичної роботи, та включає своєрідний етикет— правила ввічливості, такту, культуру поведінки, і
   Слід згадати також ім'я професора Горшенєва В.М., який повноправно вважаєть¬ся засновником науки "Юридична деонтологія". У 1988, році було опубліковано ав¬торським колективом з його участю навчальний посібник, де послідовно викладено предмет, функції нової науки, принципи та її роль у системі юридичних знань. Горшенєв В.М. зробив спробу узагальнити всю інформацію про кваліфікаційну харак¬теристику юриста, розглянути професію юриста за кількома аспектами: а) юрист як особа; б) юрист як політичний діяч; в)юрист як спеціаліст; г) юрист як носій високих моральних якостей; д) естетична культура юриста. Теоретичні положення та висновки Горшенєва В.М. заклали підвалини подальшого розвитку системи філософсько-етич¬них знань у професійній діяльності юристів. Деякі з них будуть викладатися окремо.
   Слід зауважити, що питання співвідношення права і моралі, етики юристів за останні десятиліття так чи інакше знаходились в полі зору багатьох вчених (Агєшин Ю.0., Сливка С.С., Суворов Л.К., Бородін В.В., Лукашова 0.0., Нєрсєсянц B.C. таінші). Правовій свідомості та правовій культурі служителів Феміди було присвячено значну кількість наукових досліджень, що складає міцну базу для поширення наукових , деонтологічних знань. Виходячи з наведеного вище, робимо висновок, що юридична деонтологія виникла не на пустому місці і розвивається цілком природно та законо¬мірно. У галузі правових знань теж робилися спроби формулювання на офіційному рівні моральних якостей працівників юридичної сфери. В 20-х роках НКЮ УРСР за¬твердив певний порядок атестування працівників суду, згідно до якого передбачало¬ся робити професійний підбір кадрів на посаду судді лише з урахуванням визначеного переліку їх якостей: ідейно-політичних, розумових, моральних, зв'язаних з характе¬ром та темпераментом, а також адміністративно-організаторських якостей.(5) У 1982 році Мінвузом СРСР було затверджено новий документ — Кваліфікаційн/характерис-тику юриста, де визначалася систегиа вимог до знань та умінь юриста.(б) Деонто-логічні питання не залишилися поза увагою і міжнародного»співтовариства. Так у 1979 році Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку (резолюція №34/169).(7) Існують також інші міжнародні документи, які відображають окремі сторони професійної етики юристів.
   
   
   2. Юридична діяльність: поняття та зміст

   
   Щоб розібратися, що являє собою ця специфічна область наукових знань, необ¬хідно звернутися до визначення науки юридична деонтологія, а потім детально розг¬лянути питання її предмету. Юридичну деонтологію визначають, як науку про систему етичних вимог до професійної діяльності юристів. Однак, поряд з цим існують також інші визначення. Наприклад, Сливка С.С. пропонує визначення юридичної деонто¬логії, як науки про внутрішній імператив службового обов'язку, який створює переду¬мови та мотиви вибору юристом норм поведінки у практичній діяльності, про форму¬вання власних норм для кожної ситуації зокрема. У запропонованому визначенні просліджуються деякі недоліки, що відображають тенденцію до звуження предмету. Автором не взято до уваги такі вагомі компоненти^ предмету, як відомості (система знань) про правознавство та юридичну практику, їх співвідношення, функції. Він ро¬бить акцент саме на правовій культурі юриста, яка обумовлює прийняття індивідуаль¬них рішень як в побуті, так і на роботі.
    Дещо інакшою вбачається позиція Горшенєва В.М. Він стверджує, що юридична
   деонтологія —це галузь юридичної науки, що узагальнює систему знань про мудрість спілкування та мистецтво прийняття вірного рішення у юридичній практиці, тобто на¬ука про пошук атмосфери досягнення необхідного, істинного результату у спілкуванні юриста як з колегами, так і з тими, кому він надає свої професійні послуги та кого повинен обслуговувати правовими засобами в процесі реалізації ними свого право- вого статусу.
   Дуже важливою є проблема співвідношення моралі та права, вирішення якої значно впливає на формування всієї системи деонтологічних знань. Однак, ця проблема зна¬ходиться на стику декількох наук — філософії, теорії держави і права, соціології, тому потребує комплексного підходу, для чого пізнавальних засобів однієї галузі знань буде вкрай недостатньо, таким чином, як наука, юридична деонтологія має ряд ха¬рактерних ознак:
   — це одна із юридичних наук, яка разом з іншими входить до системи гуманітар¬них знань;
   — юридична деонтологія розкриває зміст та взаємозв'язок таких соціальних явищ як юридична наука та юридична практика, визначає їх функції;
   — наука юридична деонтологія, виходячи з норм та принципів суспільної моралі, формує систему вимог професійного та особистого порядку, висвітлює етичну сторо¬ну діяльності юриста, враховуючи спеціалізацію юридичної професії;
   — юридичною деонтологією вивчаються система, форми, методи та засоби підго¬товки високо кваліфікованих юристів-професіоналів;
   — характерною ознакою можна назвати також те, що це молода за своїм віком юридична наука, яка знаходиться на стадії свого становлення та поступово набуває заслуженого авторитету в системі юридичних знань.
   Якого ж соціального значення набуває ця наука, що змусило так глибоко замис¬литися над етичними проблемами, які виникають в правовій сфері? Юридична діяльність має свою специфіку, що обумовлено її організаційним, управлінсько-розпорядчим та владним характером. Роботу юристів можна спостерігати в різних сферах суспільного життя, на різних рівнях організації соціального організму. Це прийняття законів, орга¬нізація іх виконання, здійснення правосуддя, захист інтересів громадян, а також участь у вирішенні інших важливих питань. Поступово сфера використання юридичних знань поширюється, що надає відповідного авторитету професії юриста. Це об'єктив¬ний процес, який не треба пов'язувати зі штучною тенденцією юридизації знань (юри¬дична логіка, юридична соціологія, юридична етика). Авторитет юриста зростає од-ночасово з підвищенням авторитету права. Слід відзначити, що на сучасному етапі розвитку, українського суспільства цей процес так і відбувається. Право все більше проникає в систему соціальних зв'язків, втягуючи все 'більшу кількість людей у бага¬тогранні правові відносини, завдяки чому підвищується роль захисників права.
   
   3. Предмет та завдання юридичної деонтології
   
   Окремим блоком питань до придмету юридична деонтологія входять питання юри¬дичної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, підвищеня кваліфікації, роз¬повсюдження позитивное досвіду. Головною тут є проблема підготовки не просто спеціаліста — юриста, а працівника високого рівня кваліфікації тобто професіонала своєї справи. Зрозуміло, Що професіоналом не можна бути взагалі Професіонал — це добре підготовлений спеціаліст конкретної справи, тому система підготовки таких спеціалістів повинна відрізняти специфіку практичних завдань, які треба вирішувати працівнику у повсякденній роботі. Юридична деонтологія повинна вивчати не просто систему виховання юриста взагалі, суспільству потрібні професіонали конкретної спра¬ви — прокурори, законодавці слідчі- тощо. Таким чином, у загальному вигляді пред¬метом юридичної деонтологіі можна визначній юридичну теорік юридичну практику та Систему моральних вимог, що складають етикет професийної діяльності юристів.
   
   Слід додати, що юридична деонтологія як наука знаходиться у тісному контакті та взаємодії з іншими юридичними науками, використовує їх досягнення для досліджен¬ня власного предмету. Використовуються також знання неюридичних наук педаго¬гіки, психології, соціології, без чого не уявляється можливим отримати і узагальнити об'єктивні результати дослідження. Наприклад, розробляючи практичні рекомендації для системи кадрової підготовки спеціалістів, реорганізації юридичної освіти або си¬стеми правового виховання, слід користуватися положеннями не тільки педагогіки та психології, а також досягненнями конституційного права, філософії права, теорії права тощо.
   
   Поряд з наукою "юридична деонтологія" існує одноіменна навчальна дисципліна, яка цілком спирається на досягнення науки та змістовно відображує предмет, і на¬ука, і навчальна дисципліна тісно переплітаються з точки зору змістовності, вирішу¬ють спільні завдання, але між ними є значна функціональна різниця. Наука покликана здобувати нові знання, систематизувати вже відому інформацію, а учбова дисциплі¬на призначена трансформувати їх у свідомість, вміння та навички студентів, завдяки чому сприяти вирішенню проблем практики. Таким чином, уявляється можливим сформулювати основні завдання, що спільно вирішуються.
   
   1. Виходячи з вимог соціального прогресу, особливостей та умов функціонування українського суспільства, треба визначити роль та призначення юридичної діяльності в структурі соціальної діяльності.
   2. Відповідно до першого завдання бажано висвітлити соціальне призначення юристів на сучасному етапі реформування державних інститутів, а також підвищити авторитет юридичної професії.
   3. Сформулювати загально-теоретичну модель юриста високого рівня кваліфікації, враховуючи всю сукупність вимог професійного, особистого характеру, проаналізу¬вавши досвід іноземних держав.
   4. На підставі існуючих результатів наукових досліджень прогнозувати тенденції розвитку юридичної науки, визначати необхідні зміни щодо системи кваліфікаційних вимог в межах конкретних юридичних спеціальностей.
   5. Виробляти практичні рекомендації для вирішення проблем правової діяльності, що безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки, правової культури пра¬цівника, його морального обліку в цілому.
   6. Надати організаційно-методичну допомогу студентам-юристам на первинному етапі навчання, підготувати їх до ґрунтовного засвоєння матеріалу, сформувати осо¬бисті уявлення стосовно юридичної теорії та юридичної практики, кваліфіковано підго¬тувати їх до самостійного вибору майбутньої юридичної спеціальності.
   7. Сформувати стійку систему знань щодо морального обліку юриста, зробити їх елементом особистої культури, базою для подальшого формування правової свідо¬мості особи.
   На підставі аналізу вище перелічених завдань юридичної деонтології слід зверну¬ти увагу на особливу роль деонтологічних знань у системі гуманітарних наук. Юридич¬на і медична деонтології націлені на забезпечення високоякісного, високогуманного ставлення до такої соціальної цінності як особа. Медик, юристи повинні захищати інтереси особи —жкиття, честь, гідність, тобто всі ті природні якості, без яких вона стає просто індивідуумом — частиною живої природи.
   Вдаючись до характеристики юридичної науки та виходячи з методологічних вимог системно-функціонального аналізу, ми починаємо попереднє ознайомлення зі спе¬цифічною сферою людської діяльності, метою якої є здобуття нових знань про оточу¬ючу нас дійсність. Мова йдеться про наукові знання, тобто ті, які являються реальним відображенням дійсності, мають об'єктивний характер, обгрунтовані, виважені, си¬стематизовані та перевірені практикою. Пізнання дійсності може відбуватися на побу¬товому рівні, однак їх якість та цінність значно нижчого гатунку ніж тих, що отримані у ході наукового дослідження. Це загальне правило, але щодо цінності знань, то в ньому можуть бути винятки.
   
   Вся сукупність наукових знань, які людство отримало за свою багатовікову історію, систематизовані за певними критеріями, що дозволяє користуватися науковою інформацією того чи іншого напряму, вносити додатки, узагальнювати її тощо. Оз¬найомлення з цією системою є необхідним етапом для характеристики саме юридич¬них знань. Спочатку слід ознайомитися з поняттям самого терміну наука, існують різні визначення, але за основу пропонується взяти філософське тлумачення цього слова, де наука — це сфера дослідницької діяльності, що націлена на виробництво нових знань про природу, суспільство, мислення включає в собі всі умови та моменти цього виробництва: вчених з їх знаннями та здібностями, кваліфікацією та дос¬відом; наукові установи, експериментальне та лабораторне обладнання; методи нау¬ково-дослідницької роботи, понятійний апарат, систему наукової інформації. Та¬кий широкий підхід до розуміння цього терміну дає змогу поглянути на нього з точки зору структурної організації, наповнення такими значущими компонентами, без яких процес наукового пізнання стає неможливим або неякісним.
   
   В історичному аспекті наука — це також результат та необхідний наслідок суспіль¬ного розподілу праці тому, що виникає внаслідок відмежування розумової (інтелекту¬альної) діяльності від фізичної праці та поступовим перетворенням її в специфічний вид занять, що стосувалося спочатку незначної групи людей. Цікавим у цьому плані слід відмітити те, що передумови для виникнення науки взагалі перш за все з'явилися у Китаї, Індії, Вавілоні, Єгипті, де накопичувалися величезні емпіричні знання з хімії, фізики, логіки, математики, астрономії. Це досягнення східної цивілізації було пере¬роблено у чітку систему знань в Древній Греції, де з'явилися мислителі, що спеціаль¬но займалися наукою, яка ще не мала галузевого розмежування.
   
   В даний період виділяють три головних блоки наукового знання, які структурно відображують раціональне сприйняття дійсності: науки про природу, про суспільство та науки про 'мислення.
   Передусім зазначимо, що термін "юридична наука", який дуже часто використо¬вується, може мати узагальнюючий характер та означати всю сукупність юридичних
   наук — всі знання про правову дійсність (правознавство або юриспруденцію). Проте, мова може йтися і про конкретну юридичну науку, наприклад, конституційне право, цивільне право або кримінологію, кримінальний процес тощо. Перш ніж висвітлити внутрішню побудову юридичних знань, слід визначити ті риси, які характеризують правознавство в цілому, відокремлюючи його у самостійну сферу людських знань. З цією метою необхідно ознайомитися з тим, що входить у правову сферу наукових дос¬ліджень, на яких принципах та за допомогою яких методів функціонує юридична наука та які функції і завдання покладені на всю систему юридичних знань.
   По-перше, визначимо предмет юридичної науки. Предмет науки — це та сфера життєдіяльності суспільства, на пізнання якої націлена дослідницька діяльність. Для юридичної науки предметом являється держава та право. Предмет науки структурно складається з об'єктів — конкретних явищ державно-правової дійсності, які в свою чергу формують предмети конкретних галузевих наук (як правило — це певні види сус¬пільних відносин, що складаються у тій чи іншій сфері дії права). Об'єкт юридичної науки (правознавство) таким чином за своїм обсягом вужчий від предмету та наповнює його конкретно історичним змістом. У зв'язку з цим, не слід плутати предмет право¬знавства, як систему всіх юридичних знань, з предметом конкретної юридичної науки. Саме з цих конкретно-наукових предметів складається загально-теоретичне уявлення про сукупний предмет юридичної науки в широкому розумінні, який фактичне не існує в якості єдиного цілого та сприймається лише на філософському рівні мислення. Розу¬міння предметів конкретних юридичних наук вимагає більш деталізованого підходу, що обумовлюється здійсненням безпосередніх досліджень реально існуючих явищ оперу¬ванням конкретними даними позитивного матеріалу. Ми вже зазначили, що у предмети юридичної науки включаються держава і право. Однак і держава, і право, і вся держав¬но-правова організація може існувати лише в умовах суспільства, тому їх вплив на суспільство і вплив суспільства на окремі явища державно-правової дійсності являється одним з аспектів дослідження предмету юридичної науки.
    Тому мову треба, вести про конкретні методи окремих юридичних наук, які можуть бути універсальними або суто специфічними, що характерні лише для однієї галузі наукових знань або їх незначної кількості. Філо¬софською основою всякої методології пізнання є принцип відображення об'єктивних
   закономірностей розвитку та функціонування явищ оточуючої дійсності, розуміння їх в єдності та взаємодії.
   Серед методів, які використовуються окремими юридичними науками, слід на¬звати методи порівняння, аналізу та синтезу, статистики, метод історизму, систем¬но-функціональний метод, спеціально-юридичний та деякі інші.
   Розглянемо найбільш поширені у правознавстві методи.
   Спеціально-юридичний метод. Його сутність полягає в описі явищ державно-правової дійсності за допомогою юридичної термінології, висвітленні діяльності со¬ціальних суб'єктів з точки зору юридичних моделей поведінки, з позицій законного або протиправного, обов'язкового або можливого. В ході такого описування відбу¬вається реконструкція фактів та явищ правової дійсності, їх юридична оцінка, виявляються тенденції та закономірності юридичної практики, вдосконалюється юридична термінологія.
   
   Метод порівняння. Являє собою сукупність пізнавальних засобів та процедур, що дають можливість установити схожість та відмінність між явищами, що вивчаються. Як систематично розроблений метод сформувався в XIX столітті в порівняльному мо¬вознавстві, етнографії. Зараз широко використовується юридичною наукою. Шляхом порівняння однопланового юридичного матеріалу, яке здійснюється за єдиними кри¬теріями (за часом, за суб'єктами, за обсягом), виявляються характерні риси, ознаки правових явищ, їх особливе, загальне^або одиночне. При цьому виявляються також причинні зв'язки між явищами, що генетично не пов'язані між собою (економічна криза суспільства та правотворча діяльність держави). У зв'язку з визначною ефектив¬ністю методу порівняння, для вирішення практичних проблем в системі юридичних знань склалася навіть ціла наукова галузь — порівняльне правознавство, де вивченню підлягають різні правові системи окремих національних держав. В результаті вияв¬ляється можливість удосконалення зовнішньо-політичної діяльності, урахування існу¬ючих особливостей міждержавних стосунків, запобігання негативним фактам держав¬но-політичного життя, що мали місце у чужому досвіді, використання у державному будівництві більш прогресивного та передового, перевіреного світовою практикою. Порівняння, як метод, має науковий характер лише в тому випадку, якщо порівню¬ються не випадкові факти правової діяльності, а лише закономірні та типові, які ма¬ють достатній ступінь достовірності. Слід додати, що порівняння відіграє значну роль в умовиводах стосовно узагальнення інформації, виявленні аналогії предметів та явищ.
   Методи статистики. Ці методи використовуються майже усіма науковцями у ході вирішення дослідницьких завдань. Змістовно це означає, що існує певна група статистичних методів, які в загальному вигляді розкривають порядок застосування математичних знань до пізнання правової дійсності, вивченні кількісних змін у держав¬но-правовому житті та обробці цих даних. Серед статистичних методів розрізняють:
   
   методи дескриптивної (описової) статистики, індуктивної (вибіркової) статистики, ста¬тистики взаємозв'язків. Всі вони тією чи іншою мірою впливають на процес пізнання. Фактично ми маємо справу з цифрами, формулами, графіками, гістограмами, се¬редніми величинами, генеральними сукупностями тощо. Наприклад, завдяки деск¬риптивному методу, можна виявити ряд узагальнюючих показників, що характеризу¬ють певну сукупність явищ. Так, до сукупності соціальних норм відносимо такі показ¬ники: існують в суспільстві, виступають в якості правил поведінки, регулюють відно¬сини соціальних суб'єктів.
   
   Системно-функціональний метод. Використовується у зв'язку з тим, що всі явища правової дійсності існують не ізольовано, а взаємодіють з деякими іншими, складаючи таким чином єдину сукупність, що відповідає вимогам системності. Крім того, що кожне явище виступає елементом системи, воно являється одночасово підси¬стемою, яка складається з інших систем. Кожний елемент системи виконує в ній свою функцію. Тому вивчення окремих правових явищ, що мають значний елементарний склад, з позицій їх системно-функціональної організації має значний науковий ефект. Наприклад, дуже корисно і навіть необхідно використовувати цей метод у ході вив¬чення системи державних органів, їх розподілу на законодавчу та судову гілки влади за^фуцкуюнальним призначенням. Те ж саме стосується структури правової норми.
   
   Підводячи підсумок питанню методології юридичної науки, слід зазначити, що у ході наукових досліджень того чи іншого предмету комплексно використовуються різні методи, що передбачає визначення їх послідовності та сумісництва, іноді один метод складає передумови для використання іншого методу, таким чином, складається ціла система послідовних цілеспрямованих дій, які об'єднуються поняттям "дослідницька діяльність". Завдяки функціям, можна простежити, як, якими шляхами розвивається система науково-юридичних знань, який вплив здійснюють юридичні знання на систему соціальних зв'язків, яка кінцева мета отриманих результатів дослідження або які завдання стоять перед юридичною наукою на даному етапі. Як і багато інших наук, юридична наука виконує ряд загальних функцій (теоретико-пізнавальну, прогностич¬ну, комунікативну), але, як суспільній науці, їй притаманні деякі особливі функції — такі, як ідеологічна, практико-прикладна. Серед всіх функцій юридичної науки, які розглядаються в сучасній науковій літературі, слід виділити:
   1. Теоретико-пізнавальна — теоретичне засвоєння держави та права на рівні за¬гальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування, формування за¬гальних уявлень про окремі правові явища, констатація існуючого стану правової дійсності у тому чи іншому аспекті розуміння.
   2. інтерпретаційна — пояснення сутності державно-правових явищ, висвітлення їх причинного зв'язку, структурної організації, соціального значення тощо.
   3. Ідеологічна — всяка система знань являється елементом ідеології людської свідо¬мості. ідеї про право, про державу складаються в цілісні системні утворення у вигляді теорій, концепцій. Вони відображають інтереси та волю певних соціальних станів, формують програмні цілі партій, об'єднань, держав, виробляють оціночні критерії щодо правової дійсності, закріплюють загальноправові цінності та ідеали.
   4. Прогностична — крім інтерпретації існуючих явищ юридична наука на підставі виявлення певних закономірностей та тенденцій формулює перспективи на майбутнє шляхом висунення гіпотез та прогнозів. Наукове передбачення володіє значною цінністю для практики соціального будівництва та являється однією з найважливіших функцій всіх суспільних наук. і
   5. Практико-прикладна — усі теоретичні досягнення, які людство отримує в ре¬зультаті наукового дослідження, мають своїм завданням служити на користь людям, допомагати їм у вирішенні практичних завдань. Теорія для практики — ось основний принцип дослідницької діяльності, одне з головних її завдань. Наукові рекомендації повинні допомагати роботі державного апарату, сприяти удосконаленню правового регулювання, створенню надійних правозахисник механізмів тощо.
   6. Еврестична — дуже близько до теоретико-пізнавальної, але означає не роз¬повсюдження та систематизацію юридичних знань, теоретичне засвоєння дійсності, а здобуття нових раніше невідомих знань про державу та право.
   7. Методологічна— розглядається як внутрішньосистемна функція, яка вказує на шляхи, засоби та прийоми отримання нових юридичних знань, можливості їх викори¬стання у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства. У зв'язку з цим слід відмітити методологічну роль загальної теорії держави та права у системі юридичних наук.
   8. Комунікативна — вказує на необхідність взаємозв'язку та взаємодії всієї систе¬ми юридичних наук, дотримання однакових темпів приросту та удосконалення юри¬дичних знань, використання наукових досягнень неюридичної сфери, запобігання І дубляжу у науковому дослідженні та утворенню прогалин, подолання неконструктив-|дискусій.
   Перш за все се¬ред них слід назвати принцип втілення справедливості, гуманізму, законності, пла¬новість наукових досліджень, їх практична націленість та Інші.
   
   ГПеред сучасною юридичною наукою постає цілий ряд нових завдань, що мають перспективний або першочерговий невідкладний характер. Молода українська дер-1 жава опинилася в дуже скрутному становищі. Особливі труднощі відчуваються в еко¬номічній сфері. Однак, за Конституцією Україна — це демократична, правова, со¬ціальне орієнтована держава, тому вирішення проблем державного будівництва, еко¬номічного відродження країни значною мірою залежить від використання правових заходів та механізмів. Ті методи управління, що існували до входження України в систему ринкових відносин, вже не відповідають дійсності, але ще не склалася і нова систем? управління, не спрацьовують на практиці юридичні гарантії, проголошені чинним законодавством. Тому виникла гостра потреба — засобами юридичного про¬гнозування сконструювати модель сучасного українського суспільства та вказати на шляхи та методи її практичної реалізації з урахуванням існуючих особливостей внут¬рішнього порядку та вимог світових стандартів щодо організації державного життя. Це — генеральна лінія, якою рухається вся юридична наука, але поряд з цим передба¬чається вирішення значної кількості більш конкретних завдань: підготовка проектів законодавчих актів, проведення загальної систематизації законодавства, розробка правових механізмів ефективного використання інституту місцевого самоврядування, передбачення нових тенденцій росту злочинності та обгрунтування відповідних право¬вих гарантій захисту прав та свобод громадян, вивчення та ґрунтовний аналіз практи¬ки державотворення інших країн з метою використання їх позитивного досвіду тощо...
   
   Підсумковою ознакою, яка характеризує внутрішню організацію наукових юри¬дичних знань являється їх системний характер. Ми вже зазначали, що правознавство змістовно складається з певної системи юридичних наук, які мають свої власні пред¬мети дослідження та відповідно до специфіки предметів власну методологію. Щодо класифікації юридичних наук, то у науковій літературі існують деякі розбіжності не принципового характеру. Для прикладу наведемо більш поширену класифікацію, за якою можна виділити:
   1. Загально-теоретичні та історичні науки — теорія держави та права, історія дер¬жави та права, історія політичних та правових вчень.
   2. Галузеві науки — конституційне право, кримінальне право, адміністративне право та інші.
   3. Міжгалузеві науки — суд і правосуддя, транспортне право, господарське пра¬во, банківське, митне право.
   4. Прикладні юридичні науки — кримінологія, криміналістика, судова медицина, бухгалтерський облік.
   5. Науки, що вивчають міжнародне та зарубіжне право і державу — міжнародне право, державне право зарубіжних країн, порівняльне правознавство, історія держа¬ви та права зарубіжних країн.
   Юридична деонтологія більшою мірою відноситься до групи прикладних наук тому, що вивчає вимоги етичного порядку у зв'язку з виконанням юристами професійного обов'язку та деякі інші питання, про що вже говорилося раніше. В історичному плані юридична наука має багатовіковий досвід, який складався шляхом поєднання зусиль філософів, юристів, державних та політичних діячів різних епох. На кожному етапі свого становлення в юридичні^ науці відбивалися тенденції розвитку суспільства, особливості функціонування тих чи інших політичних інститутів. Але якщо казати про витоки формування юридичних знань, що мали у достатній мірі офіційний та система¬тизований характер, то слід згадати про римське правознавство пізнього періоду, j яке формувалося в межах колегії жреців (collegium pjntificum) та відчувало значний ї вплив релігійного світогляду. В цілому їх правові знання ще не відділялися у само-I стійну галузь знань та існували разом з формулами релігійних традицій. Знання про I' правові норми вважалися цілком таємними та охоронялися кастою жреців, що забез-J^ почувало ефективність їхнього релігійного та владного впливу на людей.
   
   
   4. Юридична практика
   
   Після ознайомлення з загальними рисами та системою наукових юридичних знань більш зрозумілими стають питання практичної діяльності, яка відбувається у сфері дії права в зв'язку з цим має ряд характерних-ознак, які дають можливість виділити її у певний вид соціальної діяльності. Перед тим, як визначити ці характерні риси, слід звернутися до розуміння більш загального терміну— соціальна діяльність, існує навіть теорія соціальної дії, автори якої у 20-ті роки XX століття намагалися пояснити поведінку соціальних суб'єктів через зв'язки уявлення, психологічні і моральні моменти? які виникають у ході взаємовідношень між ними Ця теорія характеризувалася свого часу, як основний напрям американської соціології XX століття та мала значний успіх у питаннях пояснення соціальної структури, ієрархії соціальних систем, рівнів їх орга¬нізації тощо.
   
   Питання соціальної діяльності можна розглядати також з позицій філософії або психології. В кожному випадку ми отримаємо певний результат. Однак, слід врахову¬вати той факт, що правознавство відноситься до суспільних наук, має свою методо¬логію дослідження та різні методологічні рівні — від філософського до конкретно-історичного, а значить може самостійно пояснювати окремі явища оточуючого світу, які мають відношення до правової дійсності. На цій підставі соціальну діяльність можна визначати як спосіб організації та існування соціального організму, в процесі чого, шляхом перетворення та споживання оточуючого світу відбувається задоволення жит¬тєвих потреб та інтересів соціальних суб'єктів. Людські потреби та інтереси, які вис-тупають двигуном їхньої діяльності, дуже різноманітні, характеризуються невизначе-ним колом аспектів розуміння, тому людська діяльність відбувається відповідно у різно¬манітних формах, напрямах та сферах суспільного життя. Одним із напрямів, що змістовно наповнюють поняття соціальної діяльності, являється юридична діяльність. При цьому юридичну діяльність можна розкрити через поняття форми або сфери со-ціальної діяльності. У першому і у другому випадку це буде виправдано тому, що всяка людська активність спостерігається лише у випадку свого зовнішнього прояву та може існувати, як самостійне явище лише у визначеній системі зв'язків, тобто у певній сфері соціальних відносин. Ці різні аспекти вказують лише на відмінність методологіч¬них підходів та допомагають всебічно розкрити об'єкт дослідження. Поряд з цим, юридична діяльність може мати свої власні форми здійснення та відбуватися у різних сферах життя суспільства. У даному випадку було б доцільним визначити, які види соціальної діяльності існують поряд з юридичною та якими рисами остання відрізняється від інших. За різними підставами виділяють такі види, як — розумова, предметна, виробнича, політична, організаційна, державно-управлінська, виховна та безліч інших видів діяльності за формою прояву або способом здійснення (це залежить від методо¬логії дослідження).
   Виділення такої значної кількості видів обумовленого багатогранністю соцільного життя, складністю відносин та зв'язків, в які вступають люди.
   
   Вид діяльності характеризуеться конкретними причинними зв'язками, метою, формами, сферою здійснення, суб'єктами, засобами та інше. Юридична діяльність, окремий вид соціальної діяль¬ності. також характеризуєтьсягювними рисами:
   
   1. Відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів.
   2. Здійснюється спеціально уповноваженими на те суб'єктами, які володіють юри¬дичними знаннями.
   3. її метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та загальнолюдських потреб та інтересів.
   4. Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію дій інших суб'єктів І значною мірою пов'язана з державною діяльністю.
   5. Зміст юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів, що націлені на досягнення бажаних правових результатів.
   6. Юридична діяльність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індиві¬дуального підходу, винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі пове¬дінки.
   7. Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери су¬спільного життя, які підлягають правовому регулюванню.
   
   Таким чином, під юридичною діяльністю слід розуміти один з різновидів соціаль¬ної діяльності, який здійснюється юристами-фахівцями з метою отримання правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб'єктів у відпові¬дності до вимог права. —Іноді вживається термін "юридична практика" (соціальна практика), який по суті відображає поняття діяльності, але включає ще й досвідпрактичного засвоєння І дійсності. Адже всяка діяльність здійснюється з урахуванням^ існуючого досвіду Це закономірність соціального прогресу, тому немає потреби вишукувати суттєві відмінності між вище згаданими термінами.
   Нами вже було зазначено, що зміст юридичної діяльності у кожному випадку скла¬дають конкретні дії перелік суттєво впливає на визначення обсягу,сфери та форм юридичної діяльності. В умовах соціального прогресу, ускладненням соціальних зв'язків відповідним чином змінюється зміст та форми соціальної, а, значить, і юридичної практики. На підставі аналізу спробуємо обгрунтувати вище зазначену закономірність. Професійна діяльність (prudentes) знатоків римського права поділялася на три основні ) види: cavere (складати нові позови та угоди), адеге (вести справу у суді), respondente (давати відповіді). Самою типовою функцією юрисконсультів було "respondente" — висловлювання думок стосовно запитів приватних осіб або їх посередників. Авторитет римських юристів,, набутий у судових засіданнях, був настільки значним, що їх думки впливали на волю суддів навіть без їх особистої участі у судовому розгляді справи. У ( зв'язку з тим, що за консультаціями в основному зверталися оратори-адвокати, Ци- церон порівнював роль юрисконсульта у суді з роллю латинського флейтиста, який супроводжував виступ актора на сцені.
   
   суспільних відносин вимагає від їх учасників узгодження своїх цілей, бажань, потреб та інтересів.
    Юридична діяльність, характеризуючись своїми специфічними рисами, не являєть¬ся виключенням із загального правила. Як і інші види соціальної діяльності, вона впорядковується за допомогою цілої системи засобів, серед яких правові займають вагоме місце. Однак, в деонтологічному аспекті привертають до себе увагу засоби неюридичного походження, за допомогою яких здійснюється регулятивний вплив. В чому ж полягає сутність соціального регулювання, які види його бувають та як воно трансформується в сферу юридичної діяльнбсті? Треба зазначити, що виходячи із системного характеру соціальної організації (суспільство як система), її багатоплано¬вості, необхідності розвитку і функціонування, соціальне регулювання як невід'ємний фактор і умова співіснування різнородних суб'єктів, умова здійснення будь-яких видів соціальної діяльності існувало на протязі всього періоду суспільства. Можна визначи¬ти два основних види соціального регулювання: нормативне та індивідуальне. Суть нормативного зводиться до створення загальних правил поведінки людей в суспільстві, які розраховані на невизначене коло осіб та ситуацій. Індивідуальне регулювання по¬лягає у встановленні моделі поведінки для конкретно визначених осіб, яка розрахова¬на на одноразове використання. В залежності від суб'єктів регулювання розрізняють державне та недержавне. При цьому зазначимо, що для регулювання юридичної діяль¬ності характерно поєднання різних видів регулятивного впливу. Таким чином, в ході регулювання відбувається формування моделей поведінки загального або індивіду¬ального характеру. При цьому використовуються слідуючі засоби: надання права на певні дії, покладання обов'язку, встановлення заборон та визначення мір відпові¬дальності. В залежності від способу встановлення та забезпечення реалізації існуючих нормативів, вони можуть бути юридичного, морального, релігійного або іншого по¬ходження. При цьому, їх головне призначення полягає в тому, що вони визначають алгоритм дій людини в різноманітних життєвих ситуаціях і в комплексі складають нор¬мативну основу всякої соціальної діяльності. Виходячи з того, що предметом нашого дослідження виступає діяльність юридична, то безпосередньою основою її здійснен¬ня являються юридичні норми. Але при цьому існує система моральних вимог, які складають деонтологічну характеристику юридичної діяльності. Це не означає, що мораль і право існують відокремлено, не знаходячи аспектів взаємодії. Навпаки, вони доповнюють одне одного, узгоджують свої регулятивні можливості, хоча пріоритет у цій взаємодії визнається за нормами морального походження, які виконують роль визначального фактору у формуванні нормативної бази всякої соціальної регуляції.
   
   Існують такі сфери життя суспільства, де тільки шляхом морального регулювання можна визначити поведінку людей (відносини дружби, любові), хоча Юридичне право у порівнянні з мораллю має значно більше можливостей. Щодо юридичної діяльності, то поряд з наявністю системи правових норм існує також нормативна база, що харак¬теризується поняттям професійної моралі. Визначення системи цих норм, принципів або окремих положень має практичне значення у справі формування правової свідо¬мості майбутніх юристів. Крім того, загальне визнання та використання системи де-онтологічних вимог у юридичній діяльності сприятиме зміцненню законності, право¬порядку в країні, визнанню дійсного авторитету юридичної професії, авторитету пра¬ва в цілому.
   
   5. Поняття та різновиди юридичних спеціальностей
   
    Професія юриста, як своєрідний вид соціальної діяльності, виділяється серед І інших цілим рядом специфічних властивостей, зумовлених тою роллю, яку відіграють І право і законність у житті суспільства. Охорона прав і законних інтересів громадян, І безкомпромісна боротьба з правопорушеннями, висококваліфіковане розв'язання різноманітних юридичних проблем — є змістом повсякденної діяльності юристів і ра¬зом з тим являється їх професійним обов'язком. Саме юристи, які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей, наділені владними повноваженнями і здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку у державі. Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського обов'язку ста¬вить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей. В першу чергу юрист має глибоко усвідомлювати, що свою місію він виконує будучи наділений високою довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорис¬ливість, об'єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнен¬ня до самовдосконалення повинні бути невід'ємними рисами його натури.
   
   Характерною ознакою відданості юриста своїй справі, професійної зрілості є за¬гострене почуття справедливості. Для юриста, це насамперед означає небайдужість до біди, нещастя інших людей, у тому числі і до таких які через збіг складних життєвих обставин самі опинилися серед правопорушників. На відміну від інших громадян, юрист, саме завдяки своєму професійному хисту, спроможний не обмежуватися роллю спостерігача, а активно і ефективно домагатися відновлення порушених прав, вста¬новлення справедливості.
   
   Зробити це — його професійний і громадянський обов'язок. Всупереч відомому прислів'ю "людині властиво помилятися", юрист, як і лікар, не має права на помил¬ку. Адже вона занадто дорого обходиться людині і суспільству в цілому. Її ціною іноді можуть бути тяжкі наслідки — втрата волі, здоров'я і навіть життя. Звичайно, ніхто не застрахований від прийняття хибних рішень, але у тому і полягає особливість юридич¬ної діяльності, щоб "метод спроб та помилок" був для неї неприйнятний. Тому, рішення з будь-якої юридичної справи має бути глибоко виваженим, всебічно обміркованим, що і являється головною передумовою його непогрішимості. Специфічною рисою діяль¬ності юриста є повсякденне зіткнення з найрізноманітнішими життєвими ситуаціями, юридичними казусами, які мають деякі спільні ознаки і у той же час часто істотно відрізняються Досвідченим юристам добре відомо, що на практиці фактично не буває цілком ідентичних справ, випадків, абсолютно тотожніх ситуацій, а відтак не може бути і стереотипів для їх вирішення. У професії юриста має місце нагальна потреба у творчому підході до встановлення істини у кожній конкретній справі, постійний пошук, можливість миттєво орієнтуватися у ситуації, готовність до прийняття нестандартних у межах закону рішень.
   Таким чином юрист— це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв'язанні юридичних проблем в ім'я захисту прав і законних інтересів громадян.
   
   З розвитком сучасного суспільства, здійсненням великих перетворень у різнома¬нітних сферах людської діяльності, як соціальній, економічній, політичній, духовній, природно відбуваються і певні зміни у юриспруденції, самому характері юридичної діяльності, спеціалізації правової роботи.
   По-перше, помітно зростає значення і престижність юридичної діяльності, праці юристів. Все більшого суспільного визнання ця діяльність набуває на різних рівнях державно-політичної системи соціального середовища, як одного з найважливіших факторів суспільного прогресу.
   По-друге, проблеми побудови правової держави, забезпечення охорони прав і законних інтересів людини, громадянина, імплементації норм міжнародного права у внутрішнє законодавство України ставить перед юридичною громадою нові, у певній мірі складні завдання щодо удосконалення форм і методів роботи в цьому напрямку. По-третє, оновлення економіки, створення нових видів, форм економічної діяль¬ності потребують внесення,істотних коректив, новацій, як у зміст правового регулю¬вання економічних відносин, практику використання відповідних форм і методів, так і в існуючий зараз "набір" юридичних спеціальностей, а то і формування нових юридич¬них спеціальностей, пов'язаних, наприклад, із застосуванням норм комерційного, господарського права тощо.
   
   
   6. Загальна характеристика окремих юридичних спеціальностей

   
    У суспільстві існує ряд юридичних спеціальностей, які традиційно належать до 1 числа провідних і мають особливе значення у справі забезпечення правопорядку і законності. Це суддя, прокурор, слідчий, інспектор карного розшуку, адвокат, юрисконсульт, нотаріус.
   Суддя — це посадова особа, виключно якій надано право від імені держави здійснювати правосуддя шляхом розгляду у судовому засіданні кримінальних, цивіль¬них справ, справ про адміністративні правопорушення і виносити відповідне судове рішення. Органи судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Кон¬ституцією межах і відповідно до законів України /ст.6 Конституції України/.
   Крім, судів загальної компетенції в Україні створений і діє Конституційний Суд,
   Який є єдиним органом конституційної юрисдикції, призначений вирішувати питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції і давати офіційне тлума¬чення Конституції та законів України.
   
   Робота судді надзвичайно складна, багатогранна і відповідальна. Високий рівень судової діяльності, винесення компетентного і справедливого рішення судом є од¬нією з найважливіших гарантій надійного забезпечення прав і законних інтересів гро¬мадян. Відправлення правосуддя завершальна і вирішальна ланка ланцюга проход¬ження юридичної справи від початку до кінця. Від рішення суду залежить її кінцевий результат, а то і доля людини. Соціальна значимість діяльності суду виявляється та¬кож і у її впливі на активізацію профілактики правопорушень. Все це зобов'язує суд¬дю до об'єктивної оцінки своїх професійних якостей і культивує такі риси характеру, які специфічні і необхідні саме для такого роду діяльності. Особливостями мислення судді є незалежність від будь-яких впливів зовні, об'єктивність у підході до оцінки суті справи і прийняття рішення, глибокий і всебічний аналіз усіх її обставин, вміння бачи¬ти за чисто зовнішніми деталями справжні мотиви поведінки людей, дійсні причини виникнення подій і явищ. інтелект судді найбільш виявляється у встановленні, виз¬нанні істотних для справи фактів і відокремлення їх від недостовірних, сумнівних да¬них.
   Організаційні здібності судді — неодмінна властивість його особистості, як керів¬ника судового процесу. Його воля, висока дисциплінованість, зібраність, цілеспря¬мованість, наполегливість у встановленні істини в поєднанні з правовою культурою у вирішальній мірі визначають належну поведінку учасників процесу, високий рівень організації відправлення правосуддя. Комунікабельність, тобто вміння спілкуватися — риса, без якої немислиме повноцінне виконання суддею своїх функцій. Характер його роботи зумовлює повсякденні відносини з багатьма людьми різного рівня освіти, складу розуму, віку, способу життя, характеру тощо. І до кожного з них потрібний відповід¬ний підхід, розуміння. Тут особливо важливі такі якості судді, як чуйність, врівнова¬женість, такт, вміння вислухати і у той же час допомогти людині зрозуміти сутність питання, чесно і правдиво висловитися по справі.
   
   Професіограма судді була би неповною, якщо б не зазначити засвідчувальну сто¬рону його діяльності, яка виявляється у відповідному оформленні усієї здобутої в ході процесу інформації: складанні І відпрацюванні судових документів - протоколів, вироків, ухвал тощо. Виконання цієї роботи потребує від судді високої загальної і правової культури, досконалого володіння державною мовою, наявності необхідних професійних навичок документоведення.
   
   Прокурор — державна посадова особа, яка покликана здійснювати вищий на¬гляд за дотриманням і вірним застосуванням законів органами держави, посадовими особами, громадськими організаціями і громадянами. Відповідно до ст. 121 Консти¬туції України, на прокуратуру покладено:
   1. Підтримання державного обвинувачення в суді.
   2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визна¬чених законом.
   3. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшуко-ву діяльність, дізнання, досудове слідство.
   4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженнями особистої свободи громадян.
   
   З метою забезпечення реальних можливостей при здійсненні своїх функцій прокуророві законом надані певні права:
   
   1. Безперешкодно входити у державні або громадські установи, підприємства, відомства і мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення пе¬ревірки.
   2.Вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи її забезпе¬чення.
   3.Вимагати від керівників, інших посадових осіб державних органів проведення перевірок, ревізій підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, органі¬зацій, виділення спеціалістів для проведення перевірок, ревізій.
   4. Викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.
   5. Давати вказівки працівникам слідчих органів з питань розслідування конкретних кримінальних справ, виконання яких обов'язкове.
   6. Давати санкції на арешт, проведення обшуків, застосування певних заходів у здійсненні оперативно-розшукової роботи, затверджувати обвинувальні акти з кри¬мінальних справ, що направляються до суду.
   
   З метою припинення, усунення правопорушень, відновлення порушених прав і свобод громадян прокурор при наявності відповідних підстав правомочний винести протест або подання на незаконний акт, порушити кримінальну справу, дисциплінар¬не переслідування, притягти винних до адміністративної відповідальності, пред'яви¬ти у суді позов на користь потерпілих від порушень закону. Разом з тим, прокурор не має права втручатися у господарську діяльність та підміняти органи відомчого управ¬ління і контролю. Поряд з якостями, які мають загальне значення для юристів будь-якої спеціальності, робота прокурора передбачає наявність у нього специфічних вла¬стивостей характеру. Це, насамперед, глибока і тверда переконаність у справедли¬вості і великій соціальній значимості справи, якій він себе присвятив, відповідна на¬ціленість на досягнення поставленої мети, підкріплена активною і послідовною діяль¬ністю, високі вольові якості. У той же час, враховуючи великий обсяг владних повно¬важень, якими наділений прокурор, його обов'язок - ефективно і виключно обачливо користуватися ними, скрупульозно аналізувати всі обставини справи, ретельно зва¬жувати всі "за" і "проти", бути об'єктивним, не піддаватися обвинувальному ухилу, спокусі захисту "честі мундиру", проникати у сутність правових, соціальних явищ, мати мужність визнати свої помилки і виправити їх.
   
   Особливості прокурорської діяльності часто вимагають від працівника цієї систе¬ми виявляти мобільність, швидкість і гнучкість мислення, здібність конструктивно ду¬мати і приймати рішення у незвичайних, екстремальних умовах без сторонньої допо¬моги, осмислено діяти і вирішувати задачі у мінімальний час. Прокурор повинен оці¬нювати явища з урахуванням усіх деталей, прораховувати найближчі і віддалені, прямі і побічні результати. Прокурор, за висловом славнозвісного юриста А.Ф.Коні, — "про¬мовляючий суддя". У цьому контексті прокурор постає, як викривач суспільних по¬років, антигромадських проявів, злочинності, свавілля. Але тут йдеться і про значен¬ня його ораторських здібностей, культуру володіння письмовою мовою для передачі широкому загалу у яскравій, переконливій і зрозумілій формі його думок і почуттів.
   
   Слідчий — спеціаліст-юрист, призначення якого розслідувати скоєні злочини і, у разі доведення вини обвинуваченого, підготувати матеріали кримінальної справи для віддання його до суду. У даний час посади слідчих є у штатах органів прокурату¬ри, внутрішніх справ, Служби безпеки України...
   Проведення слідства різними відомствами визначено нормативними актами в за¬лежності від тієї чи іншої категорії справ. Діяльність слідчого полягає у встановленні фактичних обставин справи, їх оцінці, визначенні ступеня вини обвинуваченого в за¬лежності від зібраних доказів і пред'явленні йому обвинувачення, виявленні причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів і відповідному реагуванні на них. Визначальним фактором професійної діяльності слідчого є її творчий пошуковий характер. Звичай¬но, це положення стосується усіх видів професійної діяльності юристів. Однак, саме слідчі в основному спрямовують свою роботу на встановлення прихованої істини. Тут особливого значення набуває талант, наполегливість, творчий підхід до вирішення проблем, що виникають у процесі слідства. Виконання слідчої роботи вимагає висо¬кої позитивної 'мотивізації, готовності до напруженої праці, принциповості. Слідчому також треба мати хист до організаційної діяльності у справі розкриття злочину: роз¬поділ виконання необхідних доручень працівникам карного розшуку, залучення спе¬ціалістів, експертів, виявлення речових доказів, встановлення свідків тощо. Нарешті, ефективність роботи слідчого у певній мірі залежить від його комунікабельності у спілкуванні з іншими учасниками і суб"єктами попереднього розслідування.
   
   Інспектор кримінального розшуку, інспектор по боротьбі з економічни¬ми злочинами — спеціалісти-юристи, працівники внутрішніх справ. Вони призна¬чені розкривати найнебезпечніші злочини, провадити дізнання, що включає в себе здійснення первинних невідкладних заходів оперативно-пошукового характеру, зат¬римання злочинця після скоєння злочину (затримання "по гарячих слідах"). Працюючи по розкриттю злочинів, інспектор органів внутрішніх справ обов'язково повинен ду¬мати про перспективу даної кримінальної справи, про те, яким кінцевим результатом може обернутися її подальше попереднє і судове слідство. Для цього потрібна часто величезна і ретельна робота на етапі дізнання по виявленню і закріпленню доказів. Оперативні працівники діють, як правило, у дискомфортных умовах, більша частина їх часу використовується на виконання роботи поза стінами службових кабінетів. Служ¬бові завдання нерідко треба вирішувати в умовах невизначеності. Часом виникає не¬обхідність діяти негайно у відповідності з обставинами, що складаються, коли не зрозумілі її параметри, коли виникають раптово ситуації, не передбачені ніякими нормативними актами, інструкціями.
   
   Юридична діяльність оперативних працівників за своєю суттю пов'язана з конф¬ліктними ситуаціями, а тому вони часто піддаються високим психічним і фізичним перенавантаженням. Гідно переносити їх спроможні лише справжні, належним чином підготовлені професіонали. Діяльність оперативних працівників вимагає від них висо¬кої фізичної підготовки, великої особистої сміливості, здібності миттєво реагувати на події, що виникають під час проведення оперативно-розшукових заходів. Необхідни¬ми умовами успішної роботи інспекторів ОВС по розкриттю злочинів є їх професійна спостережливість, аналітичний розум, вміння відновити картину злочину. Ознакою високого класу оперативного працівника є його організаторські здібності, вміння спілку¬ватися з людьми, схиляти їх до щирої і відвертої розмови, викликати у них бажання сприяти роботі ОВС. Значною підмогою у діяльності інспектора ОВС є знання особли¬востей криміногенного контингенту, їхніх звичаїв, лексикону. Його зусилля мають бути спрямовані на запобігання злочину, створення таких умов, які б перешкоджали здійсненню злочинних намірів.
   
   Адвокат — професіональний юрист, який покликаний своєю діяльністю, відповідно до Конституції та законів України, сприяти захисту прав і свобод, представляти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогу. Адвокат діє у складі адвокатури України, яка, згідно Закону України "Про адвокатуру" від 9 грудня 1992 року, є добровільним про¬фесійним об'єднанням. Вона функціонує на підставі верховенства закону, незалеж¬ності, демократизму, гуманізму і конфеденціальності. Адвокат не може суміщати свою діяльність з роботою в органах прокуратури, внутрішніх справ, службі безпеки, дер¬жавному нотаріаті, системі державного управління. Законом також передбачено пра¬во адвоката здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, відкривати своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами у колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання. Адвокатські об'єднання діють на засадах доб¬ровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. У межах своєї компетенції адвокати дають консультації та роз'яснення, довідки щодо законодавства, складають заяви, скарги та інші документи правового характеру, здійснюють представництво у суді та в інших державних органах в інтересах громадян і юридичних осіб, надають юридичну допомогу суб'єктам права, сприяють правовими засобами здійсненню підприємницької діяльності. Для забезпечення реальних можливостей щодо виконан¬ня адвокатами своїх функцій вони наділені відповідними правами:
   — збирати дані про факти, які мають істотне значення по судових справах, зокре¬ма, запитувати і отримувати документи або їхні копії від підприємств, установ, орга¬нізацій, а від громадян за їх згодою;
   — знайомитися на підприємствах, в установах і. організаціях з необхідними доку¬ментами, за винятком таємних;
   — отримувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань;
   — доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб і, відповідно до закону, одержувати від них мотивовані відповіді;
   — бути присутніми під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегі¬альних органів і давати пояснення щодо їх сутності;
   — виконувати інші дії, передбачені законодавством.(21) Разом з тим, адвокати мають суворо дотримуватись і певних обов'язків, покладе¬них Законом "Про адвокатуру". Під час здійснення своїх професійних обов'язків адво¬кат зобов'заний неухильно виконувати вимоги діючого законодавства, використову¬вати усі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, а також відмовитися від прийнятого на себе захи¬сту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Адвокат не має права приймати до¬ручення про надання юридичної допомоги у випадках, якщо він по даній справі нада¬вав раніше або надає зараз юридичну допомогу особам, інтереси яких протирічать інтересам того, хто звернувся з проханням про ведення його справи, або брав участь, як слідчий, дізнавач, прокурор, суддя, цивільний позивач тощо. Крім високої квалі¬фікації, адвокат має володіти глибокими знаннями не тільки у галузі юриспруденції, а і в інших сферах науки, бути тонким психологом, вміти робити необхідні висновки. Для нього дуже важливо бути добрим промовцем, мати змогу майстерно складати документи. Неодмінна'вимога до адвоката - скрупульозне дотримання свого призна¬чення.— захищати не злочин, а людину, мати високі моральні якості, неухильно до¬держуватися адвокатської етики.
   Нотаріус — юрист, в обов'язки якого входить посвідчення безперечних прав і фактів, засвідчування документів та виконання інших нотаріальних дій, спрямованих на юридичне закріплення цивільних прав і попередження їх можливого порушення надалі. Робота нотаріусів базується на певних принципах, до яких належать: законність, дотримання таємниці нотаріальних дій, що вчиняються, принцип об'єктивної істини, сприяння громадянам і організаціям у здійсненні їх прав і захисті законних інтересів, принцип державної мови нотаріального провадження. Закон допускає поряд з держав¬шими нотаріусами діяльність приватних нотаріусів. У населених пунктах, де немає но¬таріальних контор, ряд нотаріальних дій виконують виконавчі комітети сільских, се¬лищних і міських Рад. У відповідності із Законом України "Про державний нотаріат" від 2 вересня 1993 року, до компетенції нотаріусів входить вчинення таких дій :
   — посвідчення угод ( договорів, заповітів, доручень тощо);
   — вжиття заходів до охорони спадкового майна;
   — видача свідоцтв на право спадщини;
   — видача свідоцтв про право власності на долю у спільному майні подружжя;
   — засвідчення вірності, дійсності підписів, документів, фактів тощо;
   — прийняття у депозит грошових сум і цінних паперів;
   — вчинення виконавчих надписів;
   — прийняття на зберігання документів та інше.
   Притаманні нотаріусу якості виявляються у професійній роботі з юридичними до¬кументами, їх ретельному дослідженні, комунікативності, вмінні встановлювати пси¬хологічний контакт з клієнтами і разом з тим пильності. Характер роботи нотаріуса потребує від нього глибоких знань не тільки суто нотаріального законодавства, а і інших галузей законодавства — цивільного, цивільно-процесуального, шлюбно-сімей¬ного, аграрного, земельного, трудового, проявляти високу правову культуру.
   Юрисконсульт — спеціаліст, який здійснює правову роботу у державній або недержавній установі, організації, на підприємстві, у комерційних структурах і т.п. Це одна з найпоширеніших юридичних спеціальностей: за своїм характером вона близька до адвокатської діяльності. Разом з тим, вона має свою специфіку, яка, зокрема, виявляється не тільки у захисті інтересів даної організації, відстоюванні їх інтересів при розгляді господарських спорів у арбітражі, судах та інших державних органах, а і в юридичному забезпеченні ефективності роботи його підприємства, установи, орга¬нізації. Необхідні якості юрисконсульта — вміння здобути авторитет у колективі, порядність, чіткість і оперативність у роботі, принциповість, здатність відстояти свою точку зору, вимоги закону.
   
   Список використаної літератури
   
   1. Гусєв, Тіхоміров Юридична деонтологія.-К. 99р.
   
   2. Бругалов Юридична деонтологія – К. 98р.
   
   
   3. Шмошкін О.В. Юридична деонтологія – К. 95р.
   
   4. Горшенев В.М. Юридическая деонтология (Введение в юридическую специальность) – Харьков, 1990
   
   5. Лойко А.И. Деонтология//Философский визуальный словарь
   
   6. Статус и профессиональная модель корпоративного юриста: Материалы круглого стола//Журнал «Корпоративный юрист». - № 8. – 2007 г.
   
   7. Юридическая деонтология. Ученик О.Ф. Скакун

Автор: uasol | Відгуки: 2 | Перегляди: 17097 | 07/02/2010 Реферати - Юридичні науки

Ссылка на статью:


Коментарій
    TeoOceaw21:18 17-09-2021    
<a href="http://buycialist.online/">brand cialis online canada</a> <a href="http://viagrabl.online/">buy viagra through paypal</a> <a href="http://pharmacyxxl.online/">offshore pharmacy no prescription</a> <a href="http://ddsmeds.online/">buspar 30mg tab
    ZakOceaw14:15 17-09-2021    
<a href="https://antabuseds.online/">purchase antabuse</a> <a href="https://pilldot.online/">buy priligy online</a>
    YonOceaw13:50 17-09-2021    
<a href="http://sildenafilxs.online/">sildenafil tablets online in india</a> <a href="http://propeciaafinasteride.online/">propecia tablets cost</a> <a href="http://cialisrmp.online/">lowest price cialis online</a> <a href="http://deppharm.online/">arale
    TeoOceaw06:51 17-09-2021    
<a href="http://cialisfmed.online/">buy cialis over the counter in canada</a> <a href="http://sildenafilmstore.online/">sildenafil 100mg prescription</a> <a href="http://sildenafilbest.online/">can i buy sildenafil online uk</a> <a href="http://sildenafi
    TedOceaw17:58 16-09-2021    
<a href="https://amoxicillinsale.online/">buy amoxicillin 500mg no prescription</a> <a href="https://viagrarmed.online/">cheap viagra online without prescription</a> <a href="https://modafinilprovi.online/">modafinil uk</a> <a href="https://viagrapdi.onl
    ZakOceaw06:35 16-09-2021    
<a href="https://flcialis.online/">daily use cialis cost</a> <a href="https://tadalafilr.online/">tadalafil cheapest price</a>
    TedOceaw11:48 15-09-2021    
<a href="https://viagrazett.online/">purchase viagra online with paypal</a> <a href="https://pptpharmacy.online/">online pharmacy discount code</a> <a href="https://siviagra.online/">can you buy viagra over the counter canada</a>
    YonOceaw09:52 15-09-2021    
<a href="http://azithromycintabs.online/">can you buy azithromycin otc</a> <a href="http://viagrasr.online/">where to purchase viagra pills</a> <a href="http://levothyroxinesynthroid.online/">synthroid 100 mcg online</a> <a href="http://tadalafilfpills.o
    TedOceaw17:44 14-09-2021    
<a href="https://cialistadalafilpill.online/">generic cialis tadalafil</a> <a href="https://tadalafilmtab.online/">tadalafil cost usa</a> <a href="https://tadalafilcv.online/">tadalafil from mexico</a> <a href="https://deppharm.online/">cloroquina</a>
    YonOceaw15:52 14-09-2021    
<a href="http://synthroidrem.online/">synthroid 100 pill</a> <a href="http://sildenafilgenericpills.online/">sildenafil 100mg uk price</a> <a href="http://sildenafilextra.online/">sildenafil 50 coupon</a> <a href="http://hydroxychloroquinesx.online/">hyd
    YonOceaw15:02 14-09-2021    
<a href="http://onlinepharmacyx.online/">legal online pharmacy coupon code</a> <a href="http://buytadalafilnorx.online/">best tadalafil tablets in india</a> <a href="http://cialisfmed.online/">cialis 20mg cost</a>
    ZakOceaw10:06 14-09-2021    
<a href="https://ivermectinextra.online/">ivermectin otc</a> <a href="https://cialista.online/">best generic cialis brand</a> <a href="https://icheapviagra.online/">online purchase viagra</a> <a href="https://drtadalafil.online/">tadalafil 20mg pills</a>
    TeoOceaw23:55 13-09-2021    
<a href="http://mviagra.online/">cheap viagra canada pharmacy</a> <a href="http://genmodafinil.online/">modafinil india pharmacy</a> <a href="http://xviagrageneric.online/">how to buy viagra in australia</a> <a href="http://viagragenr.online/">buy viagra
    TedOceaw04:23 13-09-2021    
<a href="https://viagrattab.online/">how do you get viagra</a> <a href="https://bluepviagra.online/">viagra costa rica</a> <a href="https://viagraxcialis.online/">35 viagra</a> <a href="https://xviagrageneric.online/">viagra 500</a>
    TeoOceaw18:25 12-09-2021    
<a href="http://tadalafilbestbuy.online/">where to buy generic tadalafil</a> <a href="http://metformindrug.online/">metformin 250 mg tablet</a> <a href="http://buycialist.online/">cialis online mexico</a>
    TedOceaw10:58 12-09-2021    
<a href="https://mcialis.online/">cialis canada online pharmacy</a> <a href="https://tadalafilfpills.online/">cost of tadalafil in india</a> <a href="https://crismeds.online/">modafinil purchase india</a> <a href="https://sildenafilxxx.online/">sildenafi
    YonOceaw02:24 12-09-2021    
<a href="http://ivermectineasy.online/">ivermectin over the counter</a> <a href="http://amiviagra.online/">cheap viagra fast delivery</a> <a href="http://gocialis.online/">cialis without rx</a> <a href="http://cialispil.online/">cialis pills canada</a>
    ZakOceaw02:08 12-09-2021    
<a href="https://sfmeds.online/">valtrex generic canada</a> <a href="https://xrpills.online/">celebrex 50 mg</a> <a href="https://viagraxcap.online/">viagra pricing</a> <a href="https://viagrammed.online/">generic viagra 100mg online</a> <a href="https:/
    TeoOceaw07:19 11-09-2021    
<a href="http://edmviagra.online/">viagra usa pharmacy</a> <a href="http://viagrajtab.online/">where can you get viagra uk</a> <a href="http://ivermectinonlinepharm.online/">stromectol cost</a> <a href="http://cialiscoupons.online/">cheapest cialis us</a
    YonOceaw01:47 10-09-2021    
<a href="http://cialiszero.online/">cialis generic 20mg price</a> <a href="http://brandivermectin.online/">stromectol oral</a> <a href="http://hydrochlorothiazidepill.online/">hydrochlorothiazide capsule brand name</a> <a href="http://pharmacyflex.online
    ZakOceaw18:22 09-09-2021    
<a href="https://cialisrmed.online/">cost of cialis per pill</a> <a href="https://medipoi.online/">buy ivermectin cream for humans</a> <a href="https://buytadalafiltablets.online/">tadalafil generic from canada</a> <a href="https://sildenafilfs.online/">
    TedOceaw08:09 09-09-2021    
<a href="https://ddviagra.online/">cheap viagra online uk</a> <a href="https://viagraprof.online/">canadian viagra 100mg</a>
    TeoOceaw18:48 08-09-2021    
<a href="http://cialisiop.online/">where to buy cialis online</a> <a href="http://formpills.online/">how to buy priligy in usa</a> <a href="http://tadalafilopharm.online/">buy tadalafil online no prescription</a> <a href="http://cialisnri.online/">best g
    ZakOceaw13:43 08-09-2021    
<a href="https://dwmeds.online/">buy flomax canada</a> <a href="https://cymbaltapill.online/">cymbalta buy</a> <a href="https://cdcialis.online/">cialis india purchase</a> <a href="https://tadalafilipill.online/">20 mg tadalafil best price</a> <a href="h
    YonOceaw12:14 08-09-2021    
<a href="http://cialisedd.online/">where can i get cialis without a prescription</a> <a href="http://daspharmacy.online/">legal online pharmacies in the us</a> <a href="http://metforminsale.online/">metformin canada pharmacy</a> <a href="http://zzdrugsto
    TedOceaw19:54 07-09-2021    
<a href="https://cialisdb.online/">best generic cialis</a> <a href="https://sildenafilht.online/">sildenafil 50 mg tablet price</a> <a href="https://cialisedtabs.online/">how much is 5mg cialis</a> <a href="https://dpptables.online/">ivermectin 3 mg dose
    YonOceaw22:13 06-09-2021    
<a href="http://sildenafilcitrateonline.online/">sildenafil without prescription</a> <a href="http://ssopharmacy.online/">foreign pharmacy online</a>
    TedOceaw06:51 06-09-2021    
<a href="https://orderviagratabs.online/">cheap viagra pills uk</a> <a href="https://viagradb.online/">viagara</a> <a href="https://cialisoff.online/">canadian pharmacy cialis paypal</a> <a href="https://piroxicamonline.online/">piroxicam medicine</a>
    TeoOceaw00:03 06-09-2021    
<a href="http://apocialis.online/">over the counter cialis 2017</a> <a href="http://cialisviagraop.online/">cialis without prescription canada</a> <a href="http://mdmstore24.online/">malegra 100 online</a>
    TedOceaw22:51 04-09-2021    
<a href="https://acbrx.online/">vardenafil 20mg canada</a> <a href="https://cialisur.online/">cialis 5mg online canada</a>
    JudyOceaw22:48 20-07-2021    
<a href="http://sildenafilfp.com/">sildenafil 100 canadian pharmacy</a> <a href="http://doviagra.com/">25 mg viagra price</a> <a href="http://pharmacyomni.com/">southern pharmacy</a> <a href="http://thebestviagra.com/">generic viagra rx</a> <a href="http
    MaryOceaw22:34 20-07-2021    
<a href="https://pharmacyzeus.com/">safe canadian pharmacies</a> <a href="https://dbpills.com/">metformin 5 mg</a> <a href="https://healthsupl.com/">provigil 200 mg tablet price</a> <a href="https://cialisdpill.com/">cialis 5mg online pharmacy</a> <a hre
    KiaOceaw22:22 20-07-2021    
<a href="http://ordertadalafilpills.com/">generic cialis no prescription canada</a>
    AmyOceaw16:55 20-07-2021    
<a href="http://xrpills.com/">how to get accutane online</a>
    LisaOceaw03:49 20-07-2021    
<a href="https://phdtabs.com/">how much is propecia uk</a>
    JudyOceaw19:16 19-07-2021    
<a href="http://tadalafilworx.com/">discount tadalafil 20mg</a> <a href="http://pharmacyzeus.com/">online pharmacy ordering</a> <a href="http://sildenafilpharm.com/">viagra 100mg price comparison</a> <a href="http://viagraiix.com/">purchase viagra in mex
    JasonOceaw10:41 19-07-2021    
<a href="http://cialisgenericnow.com/">buy cialis rx</a> <a href="http://sildenafilfp.com/">sildenafil 100mg india</a> <a href="http://viagrauni.com/">viagra 150</a> <a href="http://xrpills.com/">roaccutane buy</a> <a href="http://wplasix.com/">furosemid
    MarkOceaw08:36 19-07-2021    
<a href="https://viagraconn.com/">viagra price mexico</a> <a href="https://tadalafillowprice.com/">cialis 100mg canada</a> <a href="https://rxremi.com/">purchase augmentin online</a> <a href="https://tadalafilbestbuy.com/">tadalafil 100mg india</a> <a hr
    AmyOceaw22:50 18-07-2021    
<a href="http://fasttadalafil.com/">buy cialis online south africa</a>
    LisaOceaw21:35 18-07-2021    
<a href="https://anycialis.com/">cheapest cialis us</a>
    KiaOceaw14:13 18-07-2021    
<a href="http://cialismedicine.com/">order cialis from mexico</a>
    LisaOceaw07:28 18-07-2021    
<a href="https://unocialis.com/">canadian pharmacy cialis paypal</a>
    EyeOceaw22:56 17-07-2021    
<a href="http://viagraiix.com/">viagra gel caps</a> <a href="http://cialisstep.com/">discount canadian pharmacy cialis</a> <a href="http://sildenafileasy.com/">cheap generic sildenafil citrate</a> <a href="http://buyrpills.com/">doxycycline 40 mg price</
    AmyOceaw12:36 17-07-2021    
<a href="http://thebestviagra.com/">canadian medicine viagra</a>
    CarlOceaw10:03 17-07-2021    
<a href="http://cialissearch.com/">generic cialis for sale in usa</a> <a href="http://cialisconnect.com/">real cialis 20mg</a> <a href="http://viagrafmed.com/">cost of viagra in mexico</a> <a href="http://rxremi.com/">amoxicillin 500 mg where to buy</a>
    KiaOceaw04:04 17-07-2021    
<a href="http://cialisdf.com/">generic cialis no prescription canada</a>
    MaryOceaw22:47 16-07-2021    
<a href="https://ordertadalafilpills.com/">buy cialis in usa online</a> <a href="https://sildenafilvtab.com/">viagra without presc uk</a> <a href="https://tadalafilbestbuy.com/">buy tadalafil tablets 20mg</a> <a href="https://cialisstep.com/">cialis bran
    LisaOceaw14:16 16-07-2021    
<a href="https://viagraiix.com/">generic viagra online in usa</a>
    MarkOceaw01:00 15-07-2021    
<a href="https://viagraut.com/">generic viagra online australia</a> <a href="https://ivermectinsp.com/">ivermectin buy canada</a> <a href="https://ivermectincvpill.com/">purchase stromectol online</a> <a href="https://icviagra.com/">genuine viagra austra
    AmyOceaw22:13 14-07-2021    
<a href="http://cialisxorder.com/">cialis 5mg cost canada</a>
    LisaOceaw19:07 14-07-2021    
<a href="https://ivermectinnew.com/">stromectol price in india</a>
    AlanOceaw12:31 14-07-2021    
<a href="http://ngcialis.com/">buy cialis europe</a> <a href="http://onlinenorx.com/">hydroxychloroquine sulfate generic</a> <a href="http://prednisolonesale.com/">prednisolone 5mg pharmacy</a> <a href="http://genericcialisnorx.com/">cialis price nz</a>
    KiaOceaw04:18 14-07-2021    
<a href="http://cialisfm.com/">how much is cialis canada</a>
    JudyOceaw02:54 14-07-2021    
<a href="http://buyrealcialis.com/">daily cialis prescription</a> <a href="http://prednisolonesale.com/">prednisolone sodium</a> <a href="http://cialisfv.com/">cialis canada no prescription</a> <a href="http://cialisxorder.com/">tadalafil</a> <a href="ht
    KiaOceaw11:25 13-07-2021    
<a href="http://buytadalafilpills.com/">tadalafil tablet buy online</a>
    MaryOceaw04:30 13-07-2021    
<a href="https://cialisfv.com/">can i buy cialis over the counter</a> <a href="https://ppcialis.com/">online cialis canada</a> <a href="https://cialisxorder.com/">tadalafil for female</a> <a href="https://viagraut.com/">cheap viagra for sale</a> <a href=
    JudyOceaw03:00 13-07-2021    
<a href="http://prednisolonesale.com/">prednisolone tablets 4mg</a> <a href="http://modafinilasap.com/">provigil prices us</a> <a href="http://buyrealcialis.com/">cheap cialis.com</a> <a href="http://cheapviagrapharm.com/">erectile dysfunction viagra</a>
    EyeOceaw01:11 13-07-2021    
<a href="http://sildenafilhot.com/">sildenafil 100mg price canada</a> <a href="http://genericcialisnorx.com/">generic cialis us</a> <a href="http://tadalafilvpill.com/">tadalafil 40mg</a> <a href="http://sildenafilsale.com/">sildenafil 100mg tablets</a>
    EyeOceaw20:16 12-07-2021    
<a href="http://tadalafileff.com/">otc tadalafil</a> <a href="http://ordercialispills.com/">buying cialis in mexico</a> <a href="http://hotviagraonline.com/">where to get viagra tablets</a> <a href="http://ivermectiner.com/">buy ivermectin uk</a> <a href
    LisaOceaw08:52 12-07-2021    
<a href="https://hydroxychloroquinetb.com/">plaquenil 10 mg</a>
    PaulOceaw21:32 11-07-2021    
<a href="https://rpipharm.com/">ventolin spray</a> <a href="https://cialisxorder.com/">tadalafil 5mg price in india</a> <a href="https://ordercialispills.com/">canada cialis otc</a> <a href="https://ebcialis.com/">cialis daily without prescription</a> <a
    AmyOceaw12:45 11-07-2021    
<a href="http://sildenafilc.com/">buy sildenafil in usa</a>
    MarkOceaw07:23 11-07-2021    
<a href="https://gettadalafil.com/">how to get tadalafil</a> <a href="https://viviagra.com/">buy viagra in india online</a> <a href="https://buycialismed.com/">tadalafil 22 mg</a> <a href="https://buyrealcialis.com/">cheapest cialis prices</a>
    PaulOceaw04:04 11-07-2021    
<a href="https://viagraefc.com/">viagra canadian pharmacy no prescription</a> <a href="https://cialisrf.com/">cialis online prescription order</a> <a href="https://norxtadalafil.com/">tadalafil 5mg price in india</a> <a href="https://orderviagratabs.com/
    LisaOceaw23:12 10-07-2021    
<a href="https://cialisfb.com/">average cost of cialis 20mg</a>
    JasonOceaw21:37 10-07-2021    
<a href="http://viagraif.com/">sildenafil 100mg from india</a> <a href="http://cialisxorder.com/">canadian drug pharmacy cialis</a> <a href="http://sildenafilc.com/">sildenafil cream</a> <a href="http://chpills.com/">order accutane online australia</a> <
    CarlOceaw14:33 10-07-2021    
<a href="http://cialisfm.com/">where can i buy cialis over the counter in uk</a> <a href="http://modafinilxc.com/">400mg modafinil</a> <a href="http://ivermectinnew.com/">stromectol otc</a> <a href="http://tadalafileff.com/">tadalafil capsules 20mg</a> <
    AmyOceaw13:19 10-07-2021    
<a href="http://cheapviagrapharm.com/">viagra gold</a>
    DenOceaw04:34 10-07-2021    
<a href="http://orderviagratabs.com/">us online pharmacy generic viagra</a> <a href="http://sildenafilatab.com/">generic sildenafil 20 mg tablet</a> <a href="http://sfmeds.com/">buy lasix 100 mg</a> <a href="http://viagrafp.com/">viagra 3</a> <a href="ht
    AmyOceaw04:16 10-07-2021    
<a href="http://viagragenpill.com/">viagra without presc</a>
    KiaOceaw21:57 09-07-2021    
<a href="http://buyingsildenafil.com/">sildenafil 25 mg mexico</a>
    KiaOceaw12:56 09-07-2021    
<a href="http://cialisqtab.com/">online tadalafil us</a>
    KiaOceaw08:40 09-07-2021    
<a href="http://buycialist.com/">cheapest brand cialis</a>
    LisaOceaw02:31 09-07-2021    
<a href="https://orderviagratabs.com/">viagra for sale in united states</a>
    MarkOceaw08:20 08-07-2021    
<a href="https://cialisms.com/">cialis 80 mg price</a> <a href="https://ffipharm.com/">buy generic doxycycline 40mg</a> <a href="https://cialissix.com/">cialis on line</a> <a href="https://cialisbne.com/">cheap cialis 60 mg</a>
    JudyOceaw20:21 07-07-2021    
<a href="http://viagrasli.com/">cost for viagra 100mg</a> <a href="http://pharmacysf.com/">trust pharmacy</a> <a href="http://viagracsn.com/">viagra for men</a> <a href="http://hcqsale.com/">ventolin cost australia</a> <a href="http://buyviagranorx.com/"
    CarlOceaw19:29 07-07-2021    
<a href="http://buyciallispills.com/">cheap cialis soft</a> <a href="http://cialisbne.com/">tadalafil india buy online</a> <a href="http://buyzmed.com/">furosemide uk buy</a> <a href="http://ivermectintb.com/">ivermectin buy nz</a> <a href="http://ffipha
    LisaOceaw10:13 07-07-2021    
<a href="https://viagrahey.com/">sildenafil 100 mg</a>
    KiaOceaw04:13 07-07-2021    
<a href="http://dvpharmacy.com/">online pharmacy meds</a>
    PaulOceaw19:58 06-07-2021    
<a href="https://cialisaf.com/">purchase cialis online</a> <a href="https://sslpills.com/">levitra 10mg canada</a> <a href="https://viagrasn.com/">viagra 50mg price canada</a> <a href="https://tadalafilfc.com/">where can you buy tadalafil</a> <a href="ht
    EyeOceaw17:12 06-07-2021    
<a href="http://pharmtp.com/">lasix coupon</a> <a href="http://cialistip.com/">where to buy cialis pills</a> <a href="http://tadalafiledpills.com/">tadalafil online mexico</a> <a href="http://oralcialis.com/">generic cialis uk</a> <a href="http://ivermec
    KiaOceaw22:40 05-07-2021    
<a href="http://genericcialissale.com/">tadalafil 60 mg</a>
    DenOceaw18:28 05-07-2021    
<a href="http://oraltadalafil.com/">best price tadalafil online</a> <a href="http://cialisgenericnorx.com/">best price cialis 20 mg</a> <a href="http://cialistip.com/">cialis 20 mg discount</a> <a href="http://viagrapdi.com/">where can i buy viagra over
    AmyOceaw15:50 05-07-2021    
<a href="http://ivermectincv19.com/">buy stromectol canada</a>
    LisaOceaw12:24 05-07-2021    
<a href="https://fviagra.com/">us pharmacy viagra online</a>
    Online Loans 01:23 05-07-2021    
<a href="http://xbadcreditpaydayloans.com/">san antonio payday loans</a>
    AlanOceaw01:03 05-07-2021    
<a href="http://buyciallispills.com/">cialis 2 mg</a> <a href="http://cialiszmed.com/">real cialis for sale</a> <a href="http://viagrahey.com/">purchase generic viagra online</a> <a href="http://sildenafiledtabs.com/">rx sildenafil tablets</a> <a href="h
    Spotloan 00:42 05-07-2021    
<a href="http://onlinesamedayloans.com/">smart loan</a>
    LisaOceaw22:13 04-07-2021    
<a href="https://norxamoxicillin.com/">500 mg amoxicillin</a>
    Cash Advance 20:18 04-07-2021    
<a href="https://jaxonloans.com/">buy now pay later bad credit</a>
    Paydayloan 18:57 04-07-2021    
<a href="https://dylanlending.com/">smart loans</a>
    Cash Loan 16:19 04-07-2021    
<a href="http://paydayloanspd.com/">payday loans from direct lenders</a> <a href="http://paydayloansfin.com/">personal loans low interest rates</a>
    KiaOceaw07:16 04-07-2021    
<a href="http://fviagra.com/">viagra online united states</a>
    Payday Loans 05:06 04-07-2021    
<a href="https://islalending.com/">bad credit loan direct lenders</a>
    AlanOceaw03:45 04-07-2021    
<a href="http://ivermectinextra.com/">ivermectin over the counter</a> <a href="http://viagrasli.com/">how much is viagra 50 mg</a> <a href="http://viagragx.com/">where can i get cheap sildenafil</a> <a href="http://cialisaf.com/">prescription cialis pric
    MarkOceaw00:25 04-07-2021    
<a href="https://fviagra.com/">online pharmacy viagra cheap</a> <a href="https://emcialis.com/">sale cialis</a> <a href="https://ivermectintb.com/">ivermectin price canada</a> <a href="https://clviagra.com/">where can i buy over the counter generic viagr
    CarlOceaw16:15 03-07-2021    
<a href="http://ivermectinzp.com/">ivermectin 500mg</a> <a href="http://buyivermectinpills.com/">stromectol online canada</a> <a href="http://cialissix.com/">generic cialis soft gel</a> <a href="http://buyviagranorx.com/">viagra online safely</a> <a href
    AmyOceaw11:45 03-07-2021    
<a href="http://clviagra.com/">generic viagra tablets</a>
    Direct Lenders 08:57 03-07-2021    
<a href="http://toploansbadcredit.com/">online cash loan</a>
    Online Loans 20:28 02-07-2021    
<a href="http://ezraloans.com/">personal loans with bad credit</a> <a href="http://wyattloans.com/">cash advance payday loans online</a>
    LisaOceaw19:48 02-07-2021    
<a href="https://cialisaf.com/">cheap cialis 5mg australia</a>
    Online Payday Loan 19:34 02-07-2021    
<a href="http://paydayloansbx.com/">cash fast</a>
    Get A Loan 15:48 02-07-2021    
<a href="https://jaxonloans.com/">installment loans online</a> <a href="https://paydayloansapprovalguaranteed.com/">loans with no credit</a>
    KiaOceaw15:20 02-07-2021    
<a href="http://pharmacysf.com/">pharmacy shop</a>
    MarkOceaw14:50 02-07-2021    
<a href="https://genmodafinil.com/">buy modafinil india</a> <a href="https://sildenafilbest.com/">order sildenafil canada</a> <a href="https://tadalafilds.com/">tadalafil 10 mg india</a> <a href="https://ivermectintb.com/">ivermectin price</a>
    DenOceaw13:05 02-07-2021    
<a href="http://tadalafilfc.com/">tadalafil 5mg daily use</a> <a href="http://modafinilpls.com/">how can i get modafinil</a> <a href="http://ivermectinpillsforsale.com/">cost of ivermectin lotion</a> <a href="http://viagregeneric.com/">cheap viagra buy</
    Direct Lenders 10:24 02-07-2021    
<a href="https://islalending.com/">debt consolidation loans for bad credit</a>
    AmyOceaw07:25 02-07-2021    
<a href="http://ivermectincv19.com/">stromectol price uk</a>
    CarlOceaw03:12 02-07-2021    
<a href="http://worxcialis.com/">cheap cialis canada online</a> <a href="http://pharmtp.com/">furosemide 20 mg tabs</a> <a href="http://oralcialis.com/">generic cialis pharmacy</a> <a href="http://ddcialis.com/">cialis 2mg</a> <a href="http://tadalafilre
    Paydayloan 20:13 01-07-2021    
<a href="https://badcreditpdloans.com/">5000 personal loan</a>
    Payday Loans Online 13:58 01-07-2021    
<a href="http://nolanloans.com/">need loan</a> <a href="http://fastmoneyxl.com/">loans personal</a>
    Loans Online 12:51 01-07-2021    
<a href="https://paydayloansfin.com/">unsecured personal loan</a>
    Cash Loan 10:38 01-07-2021    
<a href="http://paydayloanspd.com/">loans without cosigner</a>
    Quick Loans 09:51 01-07-2021    
<a href="https://ezralending.com/">person loans</a>
    KiaOceaw05:14 01-07-2021    
<a href="http://genmodafinil.com/">order modafinil usa</a>
    CarlOceaw21:02 30-06-2021    
<a href="http://tadalafilxs.com/">tadalafil 20 mg over the counter</a> <a href="http://viagragenericpill.com/">online viagra tablets in india</a> <a href="http://buycialischeap.com/">where can i buy cialis online usa</a> <a href="http://modafinilprvg.com
    Online Lenders 17:35 30-06-2021    
<a href="http://personalloansmx.com/">money loan</a>
    Payday 13:24 30-06-2021    
<a href="https://ezraloans.com/">loans for prepaid debit cards</a>
    Online Lenders 12:14 30-06-2021    
<a href="http://paydayloansfin.com/">cash advance direct lenders only</a>
    Best Payday Loan 08:38 30-06-2021    
<a href="https://naomiloans.com/">payday loans hamilton</a>
    AlanOceaw07:27 30-06-2021    
<a href="http://buycialistablets.com/">tadalafil generic coupon</a> <a href="http://tadalafilxs.com/">tadalafil uk pharmacy</a> <a href="http://buycialischeap.com/">cialis average price</a> <a href="http://tadacippill.com/">tadacip 20 mg tablet</a> <a hr
    LisaOceaw07:19 30-06-2021    
<a href="https://cialislowcost.com/">cialis for daily use price</a>
    A Payday Loan 06:14 30-06-2021    
<a href="https://badcreditpdloans.com/">first american loans</a>
    Bad Credit 22:34 29-06-2021    
<a href="https://personalloansbc.com/">payday loans surrey bc</a>
    Speedycash 22:27 29-06-2021    
<a href="https://ezraloans.com/">loan express</a> <a href="https://badcreditpdloans.com/">cash payday loan</a>
    EyeOceaw19:26 29-06-2021    
<a href="http://tadacippill.com/">buy tadacip</a> <a href="http://tadalafilord.com/">tadalafil 20 mg paypal</a> <a href="http://pillviagra.com/">online prescription viagra</a> <a href="http://sxcialis.com/">buy generic cialis australia</a> <a href="http:
    DenOceaw10:30 29-06-2021    
<a href="http://sildenafilax.com/">viagra generic europe</a> <a href="http://viagramt.com/">generic sildenafil in us</a> <a href="http://pharmacyoptum.com/">pharmacy no prescription required</a> <a href="http://genericviagranow.com/">viagra 100mg price c
    KiaOceaw08:33 29-06-2021    
<a href="http://dxpharmacy.com/">canadianpharmacymeds</a>
    Payday 23:31 28-06-2021    
<a href="http://paydayloansapprovalguaranteed.com/">quick cash loans</a>
    Loan 20:42 28-06-2021    
<a href="https://toploansbadcredit.com/">personal loan no credit check</a>
    Speedy Cash 18:41 28-06-2021    
<a href="http://paydayloansapprovalguaranteed.com/">best payday loans direct lender</a>
    Payday Loan 17:17 28-06-2021    
<a href="http://personalloansbc.com/">payday loan lenders no credit check</a>
    KiaOceaw13:49 28-06-2021    
<a href="http://viagragenericpill.com/">viagra 100 mg coupon</a>
    AmyOceaw09:42 28-06-2021    
<a href="http://viagragenericpill.com/">where to buy viagra in canada</a>
    Cash Advance 00:53 28-06-2021    
<a href="http://toploansbadcredit.com/">loan cash</a>
    LisaOceaw00:05 28-06-2021    
<a href="https://tadacippill.com/">tadacip india</a>
    DenOceaw19:43 27-06-2021    
<a href="http://cialisgmd.com/">cialis 50 mg for sale</a> <a href="http://buycialispill.com/">cialis canadian pharmacy online</a> <a href="http://cialislowcost.com/">buy brand cialis online usa</a> <a href="http://buyivermectintablets.com/">stromectol on
    Personal Loans 19:24 27-06-2021    
<a href="http://paydayloanspd.com/">cash payday loan</a>
    Payday Loans Online 17:04 27-06-2021    
<a href="https://badcreditpdloans.com/">interest on loan</a>
    Bad Credit 13:46 27-06-2021    
<a href="http://jaxonloans.com/">payday lending</a>
    LisaOceaw07:54 27-06-2021    
<a href="https://advairpill.com/">generic advair cost</a>
    Payday Express 07:05 27-06-2021    
<a href="https://paydayloansbx.com/">how to get a payday loan</a>
    Payday Loans Online 06:45 27-06-2021    
<a href="http://nolanloans.com/">loans indianapolis</a>
    Loan 17:47 26-06-2021    
<a href="https://paydayloanspd.com/">money quick</a>
    Payday Loans Online 12:56 26-06-2021    
<a href="http://levilending.com/">loans online same day</a> <a href="http://paydayloansapprovalguaranteed.com/">loan direct</a>
    PaulOceaw09:46 26-06-2021    
<a href="https://sildenafillowcost.com/">sildenafil 120 mg</a> <a href="https://sxviagra.com/">where to buy viagra without prescription</a> <a href="https://pharmacyop.com/">pharmacy online 365</a> <a href="https://ivermectininstock.com/">ivermectin cost
    Getting A Loan 08:06 26-06-2021    
<a href="https://naomiloans.com/">loans guaranteed approval</a>
    AmyOceaw23:34 25-06-2021    
<a href="http://cialissave.com/">cialis generic price</a>
    LisaOceaw23:11 25-06-2021    
<a href="https://cialislowcost.com/">average cost of cialis 5mg</a>
    KiaOceaw22:00 25-06-2021    
<a href="http://viagratwo.com/">generic viagra online fast shipping</a>
    Pay Day Loan 19:00 25-06-2021    
<a href="https://paydayloanspd.com/">payday loans phoenix az</a>
    PaulOceaw18:22 25-06-2021    
<a href="https://xtcialis.com/">cialis online order</a> <a href="https://cialisvx.com/">daily cialis 5mg</a> <a href="https://buycialistablets.com/">cialis 20mg professional</a> <a href="https://viagrats.com/">buy viagra online cheap india</a> <a href="h
    JasonOceaw16:18 25-06-2021    
<a href="http://buycheapcialis.com/">cialis usa pharmacy</a> <a href="http://askcialis.com/">best buy cialis online</a> <a href="http://cialisvx.com/">generic cialis 2.5 mg online</a> <a href="http://viagrats.com/">otc viagra</a> <a href="http://tadalafi
    Loan 15:14 25-06-2021    
<a href="http://mialending.com/">personal loan no credit check</a> <a href="http://fastmoneyxl.com/">payday loan reviews</a>
    CarlOceaw10:03 25-06-2021    
<a href="http://tadacippill.com/">buy tadacip online uk</a> <a href="http://viagrapm.com/">50 mg viagra for sale</a> <a href="http://buycheapcialis.com/">buy generic cialis canadian pharmacy</a> <a href="http://dxpharmacy.com/">indian pharmacy paypal</a>
    Pay Day Loans 02:45 25-06-2021    
<a href="https://laylaloans.com/">quick cash loans no credit check</a> <a href="https://personalloansmx.com/">money loans no credit check</a>
    MaryOceaw02:42 25-06-2021    
<a href="https://cogviagra.com/">best prices on viagra</a> <a href="https://sildenafilbp.com/">best sildenafil brand</a> <a href="https://cialissave.com/">discount cialis pills</a> <a href="https://cialis5x.com/">canadian pharmacy generic tadalafil</a> <
    Paydayloan 19:09 24-06-2021    
<a href="http://personalloansbc.com/">payday loans without a checking account</a>
    LisaOceaw11:39 24-06-2021    
<a href="https://askcialis.com/">order cialis online in canada</a>
    KiaOceaw08:00 24-06-2021    
<a href="http://viagraxpro.com/">viagra pills 50 mg</a>
    Loan 03:01 24-06-2021    
<a href="http://mialending.com/">get a loan</a> <a href="http://paydayloanspd.com/">bad credit quick loans</a>
    Loans For Bad Credit 02:09 24-06-2021    
<a href="http://xbadcreditpaydayloans.com/">bad credit installment loans guaranteed</a>
    AmyOceaw16:26 23-06-2021    
<a href="http://viagrapm.com/">viagra cost canada</a>
    Speedycash 15:16 23-06-2021    
<a href="http://paydayloansfin.com/">cash advance</a> <a href="http://nolanloans.com/">payday loans no credit check same day</a>
    Spotloan 14:43 23-06-2021    
<a href="http://mialending.com/">i need money now</a> <a href="http://wyattloans.com/">personal loan options</a>
    Money Loan 11:14 23-06-2021    
<a href="https://xbadcreditpaydayloans.com/">private loans</a>
    Payday Loans 08:04 23-06-2021    
<a href="https://personalloansfin.com/">personal installment loans</a>
    Payday Express 06:54 23-06-2021    
<a href="http://loanspi.com/">denver payday loans</a>
    CarlOceaw06:11 23-06-2021    
<a href="http://viagramt.com/">viagra medicine</a> <a href="http://diflucantab.com/">diflucan online</a> <a href="http://pccialis.com/">can you buy real cialis online</a> <a href="http://buycialispill.com/">price cialis 20 mg</a> <a href="http://micialis
    Payday Loan 04:34 23-06-2021    
<a href="https://personalloansfin.com/">get a personal loan</a>
    MarkOceaw04:06 23-06-2021    
<a href="https://sildenafilext.com/">sildenafil discount coupon</a> <a href="https://tadalafilxs.com/">buy cialis over the counter in canada</a> <a href="https://cialislowcost.com/">canadian pharmacy cialis 40 mg</a> <a href="https://buycialispill.com/">
    Payday Express 21:24 22-06-2021    
<a href="https://luxxlending.com/">same day online loans</a>
    KiaOceaw18:29 22-06-2021    
<a href="http://buycialistablets.com/">canada cialis pills</a>
    AmyOceaw14:05 22-06-2021    
<a href="http://ivermectinstrm.com/">buy ivermectin for humans australia</a>
    MaryOceaw12:47 22-06-2021    
<a href="https://modafinilprvg.com/">how to get modafinil uk</a> <a href="https://pharmacyalt.com/">super saver pharmacy</a> <a href="https://viagratwo.com/">purchase viagra in uk</a> <a href="https://viagraxpro.com/">viagra where to buy over the counter
    Quick Loans 06:17 22-06-2021    
<a href="https://levilending.com/">money lender</a>
    AmyOceaw23:44 21-06-2021    
<a href="http://cialisblt.com/">buy tadalafil us</a>
    Payday Loans Online 12:01 21-06-2021    
<a href="https://pdloansbadcredit.com/">online payday loans no credit check</a> <a href="https://badcreditpdl.com/">loans for people</a>
    AmyOceaw08:20 21-06-2021    
<a href="http://accutanpills.com/">how to get accutane over the counter</a>
    Instant Online Loans 03:18 21-06-2021    
<a href="http://verloans.com/">payday usa</a>
    LisaOceaw00:04 21-06-2021    
<a href="https://viagrajtab.com/">viagra 100mg tablet price</a>
    Instant Online Loans 22:25 20-06-2021    
<a href="https://personalloanskey.com/">easiest payday loans</a>
    JasonOceaw11:43 20-06-2021    
<a href="http://viagrax10.com/">buy brand name viagra online</a> <a href="http://xtviagra.com/">viagra canada online</a> <a href="http://ivermectinbest.com/">ivermectin buy</a> <a href="http://viagrapap.com/">sildenafil women</a> <a href="http://levitram
    AmyOceaw10:13 20-06-2021    
<a href="http://ibviagra.com/">viagra over the counter usa</a>
    MaryOceaw01:36 20-06-2021    
<a href="https://malecialis.com/">cialis without a prescription</a> <a href="https://viagraultimate.com/">viagra pharmacy coupon</a> <a href="https://redcialis.com/">generic cialis pills online</a> <a href="https://tadalafilextra.com/">tadalafil india bu
    Best Online Loans 23:56 19-06-2021    
<a href="http://personalloansaf.com/">payday solutions</a> <a href="http://paydaypdl.com/">personal loans unsecured</a>
    CarlOceaw18:22 19-06-2021    
<a href="http://drugviagra.com/">viagra generic online</a> <a href="http://viagraed.com/">real viagra pills for sale</a> <a href="http://cialisgenericpills.com/">cialis brand name</a> <a href="http://prednisoneorder.com/">prednisone 2.5 mg tablet</a> <a
    MarkOceaw15:48 19-06-2021    
<a href="https://viagramagicpill.com/">lowest cost for viagra</a> <a href="https://lasixmed.com/">furosemide 40</a> <a href="https://sildenafiltop.com/">sildenafil price mexico</a> <a href="https://viagraphe.com/">viagra cost per pill</a> <a href="https:
    Cash Advance 04:59 19-06-2021    
<a href="http://camilaloans.com/">payday loans calculator</a>
    KiaOceaw01:32 19-06-2021    
<a href="http://cialisdiv.com/">generic cialis 2018 prices</a>
    Quick Loan 19:10 18-06-2021    
<a href="https://yourshorttermloans.com/">personal loan rates comparison</a>
    PaulOceaw18:23 18-06-2021    
<a href="https://viagraspecial.com/">sildenafil prices</a> <a href="https://accutanpills.com/">how to get accutane</a> <a href="https://viagrapde5.com/">generic viagra online purchase in usa</a> <a href="https://cialispmed.com/">cialis from singapore</a>
    DenOceaw08:40 18-06-2021    
<a href="http://maletadalafil.com/">where to buy cialis without a prescription</a> <a href="http://cialisldi.com/">cialis daily generic</a> <a href="http://viagraspill.com/">generic viagra for sale cheap</a> <a href="http://tadalafilhow.com/">tadalafil t
    AlanOceaw05:17 18-06-2021    
<a href="http://cialisxrx.com/">cheapest generic cialis</a> <a href="http://cialisintl.com/">real cialis canada</a> <a href="http://viagrax10.com/">viagra for female online india</a> <a href="http://mencialis.com/">tadalafil india 20mg</a> <a href="http:
    LisaOceaw04:32 18-06-2021    
<a href="https://cialispni.com/">best buy cialis online</a>
    MarkOceaw02:11 18-06-2021    
<a href="https://cialisintl.com/">cheap generic cialis uk</a> <a href="https://cialisway.com/">cost cialis australia</a> <a href="https://viagrapde5.com/">sildenafil online canadian pharmacy</a> <a href="https://viagrapde.com/">viagra cheap canadian phar
    Paydayloan 20:34 17-06-2021    
<a href="https://violoans.com/">payday lender direct</a>
    Payday 20:09 17-06-2021    
<a href="https://verlending.com/">rehab loan</a>
    Best Online Loans 18:36 17-06-2021    
<a href="http://camilaloans.com/">medical loan</a> <a href="http://paydaypdl.com/">i need money fast</a>
    Loans Online 18:36 17-06-2021    
<a href="http://advancepdl.com/">internet payday loans</a>
    Payday Express 16:47 17-06-2021    
<a href="http://owenloans.com/">direct loan transfer</a>
    Direct Lenders 11:29 17-06-2021    
<a href="https://advancepdl.com/">apply for loan</a>
    MarkOceaw10:43 17-06-2021    
<a href="https://neurontinnorx.com/">gabapentin cheapest price</a> <a href="https://viagraultimate.com/">viagra online united states</a> <a href="https://cialisldi.com/">cialis 2.5 mg daily use</a> <a href="https://redcialis.com/">cialis 15 mg</a> <a hre
    Speedycash 06:56 17-06-2021    
<a href="http://personalloansaf.com/">best loan</a>
    Instant Online Loans 06:48 17-06-2021    
<a href="http://pdloansbadcredit.com/">direct lenders payday loans</a>
    KiaOceaw23:21 16-06-2021    
<a href="http://viagraspill.com/">order generic viagra uk</a>
    Quick Loans 22:52 16-06-2021    
<a href="http://tomlending.com/">specialized loan services</a>
    PaulOceaw22:51 16-06-2021    
<a href="https://cialisdiv.com/">buy cialis from india</a> <a href="https://allopurinolpills.com/">order allopurinol online</a> <a href="https://hydroxychloroquinemedication.com/">plaquenil 100</a> <a href="https://viagraeci.com/">viagra pills online</a>
    EyeOceaw17:14 16-06-2021    
<a href="http://viagramagicpill.com/">generic viagra 100mg price</a> <a href="http://pharmmx.com/">online pharmacy store</a> <a href="http://wmdrugstore.com/">pharmacy without prescription</a> <a href="http://neurontinnorx.com/">800mg neurontin</a> <a hr
    AmyOceaw16:58 16-06-2021    
<a href="http://redcialis.com/">cialis daily use cost</a>
    LisaOceaw11:26 16-06-2021    
<a href="https://viagraeci.com/">100mg sildenafil coupon</a>
    AmyOceaw11:04 16-06-2021    
<a href="http://mencialis.com/">tadalafil 5 mg tablet coupon</a>
    CarlOceaw05:54 16-06-2021    
<a href="http://cialisdiv.com/">buy cialis online 20mg</a> <a href="http://cialisway.com/">order cialis generic</a> <a href="http://dscialis.com/">cialis online drugstore</a> <a href="http://tadalafilhow.com/">tadalafil tablets in uk</a> <a href="http://
    Speedycash 04:47 16-06-2021    
<a href="http://badcreditpdl.com/">loans no credit checks</a> <a href="http://advancepdl.com/">fast payday loans no credit check</a>
    Direct Lenders 01:42 16-06-2021    
<a href="https://tomlending.com/">loans definition</a> <a href="https://lendingk.com/">personal loans for debt consolidation</a>
    KiaOceaw12:15 15-06-2021    
<a href="http://viagratrm.com/">buy viagra 200mg</a>
    Direct Lenders 11:35 15-06-2021    
<a href="http://tomlending.com/">loan no credit check</a>
    Money Loan 05:42 15-06-2021    
<a href="https://yourshorttermloans.com/">loan service</a>
    Cash Loan 02:48 15-06-2021    
<a href="https://violoans.com/">rehab loan</a>
    Loans 00:32 15-06-2021    
<a href="https://ainstallmentloans.com/">loans in chicago</a>
    Best Online Loans 21:39 14-06-2021    
<a href="http://yourpaydayloansonline.com/">fast loan online</a> <a href="http://karalending.com/">payday loan bad credit</a>
    Online Payday Loans 13:10 14-06-2021    
<a href="https://paydayloanssl.com/">smart loans</a>
    Online Loans 06:57 14-06-2021    
<a href="https://badcreditloansinstant.com/">emergency loan no credit check</a>
    Instant Online Loans 21:20 13-06-2021    
<a href="https://tauloans.com/">bad credit loans with monthly payments</a>
    MaryOceaw15:33 13-06-2021    
<a href="https://supersildenafil.com/">sildenafil generic mexico</a> <a href="https://viagradpill.com/">cost for viagra prescription</a> <a href="https://cialisztabs.com/">purchase cialis with paypal</a> <a href="https://levitraedpills.com/">best price l
    LisaOceaw13:50 13-06-2021    
<a href="https://pharmacyheb.com/">offshore pharmacy no prescription</a>
    AmyOceaw11:04 13-06-2021    
<a href="http://cialisnri.com/">purchase cialis cheap</a>
    CarlOceaw11:01 13-06-2021    
<a href="http://prozacfluoxetinecaps.com/">buy prozac cheap</a> <a href="http://bluepillviagra.com/">where can i buy viagra online in india</a> <a href="http://viagrapos.com/">where can you buy viagra in south africa</a> <a href="http://edkamagra.com/">k
    Get A Loan 07:50 13-06-2021    
<a href="https://lendingbush.com/">personal short term loans</a> <a href="https://usmoneyfast.com/">bad credit personal loans guaranteed approval</a>
    KiaOceaw06:59 13-06-2021    
<a href="http://cialisohot.com/">cialis for sale in usa</a>
    Payday Express 06:44 13-06-2021    
<a href="http://peleloans.com/">payday loans no checking account</a>
    EyeOceaw06:40 13-06-2021    
<a href="http://cialisdnp.com/">lilly cialis</a> <a href="http://afdviagra.com/">cheap viagra from mexico</a> <a href="http://viagradpill.com/">can you buy sildenafil online</a> <a href="http://cialisohot.com/">cialis soft tabs</a> <a href="http://cialis
    AmyOceaw06:11 13-06-2021    
<a href="http://sildenafilxxx.com/">generic sildenafil prescription</a>
    Online Loans 05:29 13-06-2021    
<a href="http://yewlending.com/">24 hour payday loans</a>
    Payday Loans 04:13 13-06-2021    
<a href="http://taulending.com/">payday loan online</a>
    Online Lenders 17:00 12-06-2021    
<a href="https://tauloans.com/">consolidated loans</a>
    Payday Loan Online 10:20 12-06-2021    
<a href="https://paydayloansplanet.com/">payday loans in houston tx</a>
    Online Loans 05:11 12-06-2021    
<a href="http://dxpaydayloans.com/">online loan calculator</a>
    MarkOceaw01:07 12-06-2021    
<a href="https://afdviagra.com/">viagra 100 buy</a> <a href="https://viagrart.com/">where to buy genuine viagra online</a> <a href="https://sildenafilsex.com/">where to buy sildenafil in canada</a> <a href="https://cialissd.com/">generic cialis 10mg</a>
    KiaOceaw23:38 11-06-2021    
<a href="http://viagraibuy.com/">where to get female viagra pills</a>
    Speedy Cash 22:51 11-06-2021    
<a href="http://ccashadvance.com/">1000 loan</a>
    JasonOceaw21:25 11-06-2021    
<a href="http://viagrasmo.com/">200 mg sildenafil</a> <a href="http://adnviagra.com/">purchase viagra online without prescription</a> <a href="http://furosemidex.com/">furosemide 50 mg price</a> <a href="http://hydroxychloroquine247.com/">plaquenil onlin
    Loans Online 21:11 11-06-2021    
<a href="https://maraloans.com/">bad credit catalogues</a>
    Speedy Cash 20:34 11-06-2021    
<a href="http://paydayloanssl.com/">500 dollar loan</a>
    Cash Loan 11:47 11-06-2021    
<a href="http://maraloans.com/">small installment loans</a>
    KiaOceaw11:03 11-06-2021    
<a href="http://viagra100x.com/">where can i buy over the counter viagra</a>
    Speedycash 04:49 11-06-2021    
<a href="https://dxpaydayloans.com/">loan interest rates</a>
    AmyOceaw03:21 11-06-2021    
<a href="http://viagraedpill.com/">buy cheap viagra online in canada</a>
    PaulOceaw03:18 11-06-2021    
<a href="https://crepills.com/">buy doxycycline online nz</a> <a href="https://cialisktab.com/">generic cialis 20mg online</a> <a href="https://cialisohot.com/">cialis 20 mg coupon</a> <a href="https://viagraunf.com/">viagra generics</a> <a href="https:/
    LisaOceaw01:50 11-06-2021    
<a href="https://toptadalafil.com/">tadalafil daily online</a>
    AmyOceaw15:38 10-06-2021    
<a href="http://sildenafilxxx.com/">sildenafil order</a>
    Paydayloan 09:27 10-06-2021    
<a href="http://acrcash.com/">payday loans in florida</a>
    Online Payday Loan 18:17 09-06-2021    
<a href="https://usmoneyfast.com/">direct lending</a>
    A Payday Loan 16:16 09-06-2021    
<a href="http://ccashadvance.com/">online bad credit loans</a>
    DenOceaw12:04 09-06-2021    
<a href="http://viagraedpill.com/">buy generic viagra soft tabs</a> <a href="http://viagrart.com/">generic viagra buy</a> <a href="http://viagradpill.com/">can i buy viagra in mexico</a> <a href="http://ivermectinfast.com/">stromectol tablets uk</a> <a h
    JudyOceaw10:48 09-06-2021    
<a href="http://buyventolinalbuterol.com/">albuterol medicine in india</a> <a href="http://lynxpharmacy.com/">pharmacy website</a> <a href="http://crepills.com/">doxycycline nz cost</a> <a href="http://reqviagra.com/">viagra sale online</a> <a href="http
    Loan 23:35 08-06-2021    
<a href="http://lendingbush.com/">payday loans massachusetts</a> <a href="http://cashadvancetip.com/">100 day payday loan</a>
    KiaOceaw20:06 08-06-2021    
<a href="http://reqviagra.com/">where can i get genuine viagra</a>
    LisaOceaw19:55 08-06-2021    
<a href="https://bluepillviagra.com/">where to buy viagra over the counter</a>
    Money Loan 15:44 08-06-2021    
<a href="http://shorttermloansapr.com/">installment loans direct lenders</a>
    KiaOceaw05:08 08-06-2021    
<a href="http://pharmacyvi.com/">best online pharmacy reddit</a>
    MarkOceaw05:01 08-06-2021    
<a href="https://levitrabuying.com/">levitra best price uk</a> <a href="https://pharmacynord.com/">online pharmacy pain relief</a> <a href="https://viagraunf.com/">viagra 100 buy online</a>
    A Payday Loan 03:45 08-06-2021    
<a href="https://numloans.com/">money right now</a>
    LisaOceaw00:52 08-06-2021    
<a href="https://upnviagra.com/">viagra where to buy over the counter</a>
    Payday Loans 21:46 07-06-2021    
<a href="http://yewlending.com/">extended payday loans</a>
    Direct Lender Loans 19:16 07-06-2021    
<a href="https://karalending.com/">money payday loans</a>
    MaryOceaw12:57 07-06-2021    
<a href="https://ivermectinquick.com/">ivermectin lotion price</a> <a href="https://cialisktab.com/">cialis 40mg australia</a> <a href="https://prozacfluoxetinecaps.com/">fluoxetine 20 mg over the counter</a> <a href="https://viagrapos.com/">brand viagra
    Quick Loan 20:36 06-06-2021    
<a href="https://badcreditloanspd.com/">short term loans</a>
    JudyOceaw18:22 06-06-2021    
<a href="http://perfectnhealthy.com/">gabapentin 100mg generic</a> <a href="http://viagrapolo.com/">viagra usa pharmacy</a> <a href="http://tadalafildiscount.com/">cialis 1 mg</a> <a href="http://tadalafilbrand.com/">best price generic tadalafil</a> <a h
    Fastest Payday Loan 16:56 06-06-2021    
<a href="http://loansbadcreditok.com/">express cash advance</a>
    Cash Advance 16:41 06-06-2021    
<a href="https://lendingxor.com/">loan market</a>
    Pay Day Loan 14:21 06-06-2021    
<a href="https://harpercash.com/">same day loans</a>
    AmyOceaw09:39 06-06-2021    
<a href="http://sildenafilcitrateonline.com/">buy generic sildenafil in usa</a>
    AmyOceaw05:38 06-06-2021    
<a href="http://cialisisa.com/">buy tadalafil generic</a>
    Online Loan 05:22 06-06-2021    
<a href="https://lucimoney.com/">installment loans in california</a>
    Speedycash 04:42 06-06-2021    
<a href="https://nxshorttermloans.com/">lending tree</a> <a href="https://noiloans.com/">short term loan</a>
    Getting A Loan 02:13 06-06-2021    
<a href="http://badcreditloanspd.com/">bad credit installment loans</a>
    Online Payday Loans 00:41 06-06-2021    
<a href="http://olivialoans.com/">person loans</a> <a href="http://loansbadcreditok.com/">unsecured loans bad credit</a>
    AmyOceaw18:15 05-06-2021    
<a href="http://sildenafilrpill.com/">sildenafil 25 mg uk</a>
    Fastest Payday Loan 12:56 05-06-2021    
<a href="https://olivialoans.com/">personal cash advance</a>
    Speedycash 11:34 05-06-2021    
<a href="https://lendquad.com/">how do payday loans work</a>
    Money Loan 09:45 05-06-2021    
<a href="http://badcreditln.com/">payday loans las vegas</a>
    LisaOceaw06:30 05-06-2021    
<a href="https://viagracm.com/">viagra 25 mg tablet price</a>
    PaulOceaw03:41 05-06-2021    
<a href="https://sildenafilnrg.com/">where to order viagra</a> <a href="https://cialisask.com/">where can i buy generic cialis online</a> <a href="https://sildenafilcaps.com/">viegra</a> <a href="https://viagracm.com/">viagra how much does it cost</a> <a
    Online Lenders 00:50 05-06-2021    
<a href="http://cashadvanceref.com/">payday loans utah</a>
    KiaOceaw00:04 05-06-2021    
<a href="http://cialisask.com/">price of cialis in usa</a>
    MaryOceaw18:49 04-06-2021    
<a href="https://cialisgs.com/">cialis uk</a> <a href="https://sildenafillow.com/">order real viagra</a> <a href="https://msnsildenafil.com/">sildenafil viagra</a> <a href="https://astviagra.com/">can i buy viagra in usa</a> <a href="https://arviagra.com
    PaulOceaw13:45 04-06-2021    
<a href="https://ivermectinpillsonline.com/">buy stromectol online uk</a> <a href="https://viagrafpill.com/">viagra 100mg price in india</a> <a href="https://viagracenter.com/">100 mg sildenafil cost</a> <a href="https://adocialis.com/">cialis canadian</
    LisaOceaw08:39 04-06-2021    
<a href="https://sildenafilnrg.com/">can you purchase viagra in mexico</a>
    Best Online Loans 08:19 04-06-2021    
<a href="https://kikiloans.com/">loans in an hour</a>
    KiaOceaw03:13 04-06-2021    
<a href="http://sildenafillow.com/">viagra pills online in india</a>
    LisaOceaw00:16 04-06-2021    
<a href="https://ivermectinpillsonline.com/">ivermectin generic cream</a>
    AmyOceaw20:15 03-06-2021    
<a href="http://adcialis.com/">tadalafil 2.5 mg cost</a>
    Payday Loan 20:01 03-06-2021    
<a href="https://badcreditloanspd.com/">apply for loans</a> <a href="https://harpercash.com/">loan broker</a>
    Payday Express 16:43 03-06-2021    
<a href="http://amosloans.com/">bitcoin cash price now</a>
    MarkOceaw15:56 03-06-2021    
<a href="https://fdviagra.com/">best price for generic sildenafil</a> <a href="https://tadalafildiscount.com/">tadalafil generic us</a> <a href="https://tadalafilbrand.com/">tadalafil 20 mg over the counter</a> <a href="https://sildenafilcaps.com/">gener
    Loans Online 13:36 03-06-2021    
<a href="https://5000lending.com/">loans for mobile homes</a>
    Loan 13:15 03-06-2021    
<a href="https://cashadvancestl.com/">loan interest rates</a> <a href="https://cashadvancewow.com/">loans now</a>
    KiaOceaw13:05 03-06-2021    
<a href="http://cialisgs.com/">generic tadalafil no prescription</a>
    Quick Loans 10:56 03-06-2021    
<a href="http://westonloans.com/">need a loan</a> <a href="http://emelending.com/">best place to get a personal loan</a>
    CarlOceaw01:19 03-06-2021    
<a href="http://viagrabt.com/">cheap viagra 100 online</a> <a href="http://viagraktab.com/">viagra for men for sale</a> <a href="http://coviagra.com/">generic viagra capsules</a> <a href="http://cialispoint.com/">cialis online in india</a> <a href="http:
    Instant Online Loans 00:15 03-06-2021    
<a href="http://cashadvancestl.com/">personal loans application</a>
    Fastest Payday Loan 21:36 02-06-2021    
<a href="http://laralending.com/">loan with no credit</a>
    Loan Cash 19:20 02-06-2021    
<a href="http://nxshorttermloans.com/">credit personal loans</a>
    MarkOceaw16:15 02-06-2021    
<a href="https://coviagra.com/">viagra online india price</a> <a href="https://tadalafilmedicines.com/">tadalafil over the counter</a>
    Speedy Cash 11:06 02-06-2021    
<a href="http://cashadvancestl.com/">payday loans in san antonio</a>
    Paydayloan 10:28 02-06-2021    
<a href="https://harpercash.com/">payday loans new jersey</a> <a href="https://badcreditloanspd.com/">500 loans</a>
    PaulOceaw06:21 02-06-2021    
<a href="https://xdpharmacy.com/">medical pharmacy west</a> <a href="https://viagrazzt.com/">buy viagra discount</a> <a href="https://tadalafilmedicines.com/">buy cheap tadalafil</a> <a href="https://sildenafilonlineorder.com/">generic sildenafil pills</
    Speedy Cash 04:21 02-06-2021    
<a href="https://5000lending.com/">apply for a payday loan online</a>
    JasonOceaw00:28 02-06-2021    
<a href="http://pharmacynine.com/">pharmacy com</a> <a href="http://tadalafilpower.com/">order tadalafil 20mg</a> <a href="http://adocialis.com/">buy generic cialis from india</a> <a href="http://a4pharmacy.com/">online pharmacy price checker</a> <a href
    Loans For Bad Credit 00:25 02-06-2021    
<a href="http://emelending.com/">personal loans online</a>
    CarlOceaw21:25 01-06-2021    
<a href="http://tadalafilbrand.com/">tadalafil online mexico</a> <a href="http://drugstorepro.com/">maple leaf pharmacy in canada</a> <a href="http://xdpharmacy.com/">online pharmacy without prescription</a> <a href="http://buymodafinilotc.com/">how to g
    DenOceaw18:33 01-06-2021    
<a href="http://drugstorepro.com/">online pharmacy indonesia</a> <a href="http://viagramod.com/">viagra price comparison usa</a> <a href="http://cialisgs.com/">compare prices cialis</a> <a href="http://sildenafilrpill.com/">sildenafil generic cheap</a> <
    Online Payday Loans 17:54 01-06-2021    
<a href="http://crislending.com/">apply for loans</a>
    LisaOceaw16:29 01-06-2021    
<a href="https://a4pharmacy.com/">cheapest prescription pharmacy</a>
    AmyOceaw15:58 01-06-2021    
<a href="http://cialisrd.com/">cialis 10 mg</a>
    KiaOceaw10:21 01-06-2021    
<a href="http://tadalafilpower.com/">tadalafil canada online</a>
    A Payday Loan 10:15 01-06-2021    
<a href="http://cashadvancewow.com/">short term loans</a>
    JudyOceaw02:18 01-06-2021    
<a href="http://viagratei.com/">generic viagra in canada</a> <a href="http://dwmeds.com/">orlistat medicine</a> <a href="http://orderlasix.com/">vip medications buy lasix without prescription</a> <a href="http://cialisask.com/">cialis india</a> <a href="
    Spotloan 01:53 01-06-2021    
<a href="https://olivialoans.com/">loans online instant approval</a>
    Getting A Loan 13:57 31-05-2021    
<a href="https://aldoloans.com/">online loans direct</a>
    Payday Loans 07:50 31-05-2021    
<a href="http://badcreditloanshere.com/">fax payday loan</a>
    Pay Day Loans 07:40 31-05-2021    
<a href="https://badcreditloansbest.com/">quick loans for bad credit</a> <a href="https://easycashadv.com/">apply for a personal loan</a>
    KiaOceaw06:01 31-05-2021    
<a href="http://orderlasix.com/">cheap generic lasix</a>
    MaryOceaw05:37 31-05-2021    
<a href="https://sildenafilcitrateonline.com/">sildenafil best price canada</a> <a href="https://coviagra.com/">viagra 8000mg</a> <a href="https://arviagra.com/">average cost of 100mg viagra</a> <a href="https://tadalafilmedicines.com/">5 mg tadalafil co
    KiaOceaw04:01 31-05-2021    
<a href="http://arviagra.com/">order viagra us</a>
    Payday Loans Online 02:49 31-05-2021    
<a href="https://novlending.com/">debt consolidation loan</a>
    LisaOceaw23:41 30-05-2021    
<a href="https://withnorx.com/">fluoxetine tablets</a>
    Online Loans 22:51 30-05-2021    
<a href="http://kealoans.com/">low interest rate personal loans</a>
    Easy Payday Loan 22:49 30-05-2021    
<a href="http://cashadvanceb.com/">consolidation loans for bad credit</a>
    Online Lenders 19:37 30-05-2021    
<a href="http://cashadvancesinstant.com/">alternatives to payday loans</a> <a href="http://quickloanshere.com/">weekly payday loans</a>
    AmyOceaw16:34 30-05-2021    
<a href="http://adocialis.com/">buy generic cialis with paypal</a>
    Online Loan 15:51 30-05-2021    
<a href="https://cashadvanceb.com/">cash advance</a> <a href="https://easycashadv.com/">payday loans no checks</a>
    Pay Day Loans 11:52 30-05-2021    
<a href="http://cashadvanceb.com/">online payday loan</a> <a href="http://poorcreditpaydayloans.com/">loan express</a>
    AmyOceaw07:04 30-05-2021    
<a href="http://dwmeds.com/">orlistat 60mg capsules</a>
    Payday Express 00:56 30-05-2021    
<a href="http://cashadvancesinstant.com/">unsecured personal loans</a>
    Instant Online Loans 23:52 29-05-2021    
<a href="https://novlending.com/">best debt consolidation loans</a>
    CarlOceaw22:37 29-05-2021    
<a href="http://axcialis.com/">buy cialis over the counter uk</a> <a href="http://viagracialisrx.com/">viagra compare prices</a> <a href="http://tadalafilntab.com/">best generic cialis prices</a> <a href="http://drugfstore.com/">canadadrugpharmacy</a> <a
    JudyOceaw22:32 29-05-2021    
<a href="http://generictadalafilsildenafil.com/">viagra online sales</a> <a href="http://brandmodafinil.com/">buy provigil 200 mg</a> <a href="http://myhealthsrc.com/">where can you buy azithromycin</a> <a href="http://amiviagra.com/">viagra 100 mg table
    Get A Loan 21:17 29-05-2021    
<a href="https://novlending.com/">payday loans in columbus ohio</a>
    LisaOceaw19:18 29-05-2021    
<a href="https://viagramedicines.com/">how to buy viagra online without prescription</a>
    Cash Loan 17:33 29-05-2021    
<a href="http://cashadvancetos.com/">payday loans</a>
    KiaOceaw16:36 29-05-2021    
<a href="http://medicationcialis.com/">cialis 5mg generic</a>
    Loans For Bad Credit 02:40 29-05-2021    
<a href="https://easycashadv.com/">need payday loan</a> <a href="https://poorcreditpaydayloans.com/">quick loans no credit</a>
    AmyOceaw02:38 29-05-2021    
<a href="http://asiviagra.com/">cheap viagra online fast shipping</a>
    Online Loans 22:31 28-05-2021    
<a href="https://xshorttermloans.com/">loan today</a>
    LisaOceaw18:40 28-05-2021    
<a href="https://nfcpharmacy.com/">online pharmacy drop shipping</a>
    MarkOceaw14:15 28-05-2021    
<a href="https://cialiscr.com/">order cialis in canada</a> <a href="https://buyviagrasildenafilcitrate.com/">paypal viagra uk</a> <a href="https://viagramx.com/">buy generic viagra online europe</a> <a href="https://bestpillsonly.com/">medication neuront
    Speedy Cash 12:28 28-05-2021    
<a href="http://cashadvancesinstant.com/">100 approval payday loans</a>
    MaryOceaw12:06 28-05-2021    
<a href="https://axcialis.com/">cialis daily online pharmacy</a> <a href="https://nfviagra.com/">female viagra tablets price</a> <a href="https://hydroxychloroquinedrugstore.com/">hydroxychloroquine tablets</a> <a href="https://cialisnmed.com/">genuine c
    Online Lenders 06:32 28-05-2021    
<a href="https://cashadvancetos.com/">fast payday loans</a> <a href="https://directlenderspaydayloan.com/">secured loans</a>
    Best Online Loans 06:21 28-05-2021    
<a href="http://directlenderspaydayloan.com/">loans for women</a> <a href="http://badcreditloansbest.com/">loans in pa</a>
    Best Online Loans 06:16 28-05-2021    
<a href="http://directlenderspaydayloan.com/">loans in philadelphia</a>
    AmyOceaw01:26 28-05-2021    
<a href="http://cialisxmed.com/">cialis online with prescription</a>
    LisaOceaw23:21 27-05-2021    
<a href="https://cialistx.com/">cialis tablet price</a>
    Online Loans 23:16 27-05-2021    
<a href="https://novlending.com/">bad credit unsecured loans</a> <a href="https://kealoans.com/">payday loans no lenders</a>
    A Payday Loan 19:44 27-05-2021    
<a href="https://needcashwow.com/">florida payday loans</a>
    Money Loan 18:09 27-05-2021    
<a href="https://xshorttermloans.com/">teacher loan</a>
    Best Online Loans 16:37 27-05-2021    
<a href="https://directlenderspaydayloan.com/">loan relief</a> <a href="https://quickloanshere.com/">payday mods</a>
    Pay Day Loans 15:15 27-05-2021    
<a href="https://cashadvancesinstant.com/">ez cash payday loans</a> <a href="https://personalloansport.com/">installment loan</a>
    A Payday Loan 12:13 27-05-2021    
<a href="http://easycashadv.com/">loans no credit</a>
    KiaOceaw02:52 27-05-2021    
<a href="http://cialisbrm.com/">tadalafil 80mg</a>
    EyeOceaw02:41 27-05-2021    
<a href="http://cialisalp.com/">tadalafil for female</a> <a href="http://worxpharmacy.com/">low cost online pharmacy</a> <a href="http://cialisblx.com/">generic cialis 5mg cost</a> <a href="http://onlinexpharmacy.com/">canadian pharmacy in canada</a> <a
    AmyOceaw23:41 26-05-2021    
<a href="http://buygenericviagracialis.com/">viagra pills price canada</a>
    JasonOceaw21:52 26-05-2021    
<a href="http://cialisbrm.com/">average cost cialis 5mg</a> <a href="http://generictadalafilsildenafil.com/">sildenafil cost in canada</a> <a href="http://metforminpharm.com/">glucophage 1000 mg tablets</a> <a href="http://plcialis.com/">tadalafil online
    Payday Loans Online 21:41 26-05-2021    
<a href="http://ssploans.com/">loans no bank account</a>
    AlanOceaw20:08 26-05-2021    
<a href="http://viagracmed.com/">viagra price india</a> <a href="http://asiviagra.com/">cheap viagra for sale canada</a> <a href="http://tadalafilmedications.com/">buy female cialis</a> <a href="http://cialisblx.com/">generic cialis mexico</a> <a href="h
    Direct Lender Loans 19:48 26-05-2021    
<a href="http://novlending.com/">loans with no checking account</a>
    Spotloan 16:23 26-05-2021    
<a href="https://cashadvancesinstant.com/">payday loans online</a>
    Getting A Loan 13:37 26-05-2021    
<a href="http://lendingd.com/">reputable payday loan companies</a>
    PaulOceaw10:39 26-05-2021    
<a href="https://plcialis.com/">buy generic cialis uk</a> <a href="https://apicialis.com/">10mg cialis</a> <a href="https://cialiscr.com/">60 mg cialis online</a> <a href="https://viagranexx.com/">viagra online from canada generic</a> <a href="https://si
    Online Lenders 10:27 26-05-2021    
<a href="http://lendingpriv.com/">badcreditloans</a>
    KiaOceaw05:30 26-05-2021    
<a href="http://cialisilab.com/">buy tadalafil no prescription</a>
    AmyOceaw03:22 26-05-2021    
<a href="http://viagracialisrx.com/">indian generic viagra</a>
    LisaOceaw23:48 25-05-2021    
<a href="https://tadalafilbpak.com/">tadalafil india 10mg</a>
    Payday Loan 21:49 25-05-2021    
<a href="http://ssploans.com/">check city payday loans</a>
    Online Payday Loan 17:05 25-05-2021    
<a href="http://aldoloans.com/">sun loan</a>
    Payday Express 11:22 25-05-2021    
<a href="https://directlenderspaydayloan.com/">cash payday loans</a>
    Loan Cash 08:35 25-05-2021    
<a href="https://aldoloans.com/">military loans</a>
    MarkOceaw07:06 25-05-2021    
<a href="https://cialisalp.com/">how to get cialis prescription online canada</a> <a href="https://tadalafilntab.com/">cialis 5 mg tablets cost</a> <a href="https://nfviagra.com/">viagra pills for men</a> <a href="https://nfcpharmacy.com/">cheapest pharm
    AmyOceaw04:06 25-05-2021    
<a href="http://sildenafiltadalafilpills.com/">female viagra australia where to buy</a>
    JudyOceaw02:52 25-05-2021    
<a href="http://sildenafilweb.com/">sildenafil 200mg online</a> <a href="http://viagragrp.com/">viagra india</a> <a href="http://midnhealth.com/">how can i get diflucan over the counter</a> <a href="http://ivermectingeneric.com/">how much does ivermectin
    Online Loan 23:05 24-05-2021    
<a href="https://qckmoney.com/">quick cash advance</a>
    EyeOceaw19:41 24-05-2021    
<a href="http://sildenafilvi.com/">viagra pills online for sale</a> <a href="http://viagraytab.com/">viagra tablets buy online in india</a> <a href="http://opstadalafil.com/">40 mg tadalafil</a> <a href="http://generictadalafilsildenafil.com/">otc viagra
    Get A Loan 19:15 24-05-2021    
<a href="https://jfkcash.com/">loans instant approval</a>
    Speedy Cash 09:02 24-05-2021    
<a href="http://usvloans.com/">private money lenders</a> <a href="http://cashadvnc.com/">best cash loans online</a>
    AmyOceaw06:36 24-05-2021    
<a href="http://cialisutab.com/">generic cialis online europe</a>
    Loan 05:30 24-05-2021    
<a href="https://paydayfastloans.com/">small installment loans</a>
    LisaOceaw05:03 24-05-2021    
<a href="https://viagraltb.com/">where to buy viagra usa</a>
    PaulOceaw03:12 24-05-2021    
<a href="https://amiviagra.com/">viagra 25 mg buy online</a> <a href="https://999pills.com/">zestoretic 20</a> <a href="https://sildenafiltadalafilpills.com/">sildenafil soft tablets 100mg</a> <a href="https://tadalafilvtab.com/">india cialis</a> <a href
    Quick Loan 02:29 24-05-2021    
<a href="http://bnsloans.com/">how to get cash fast</a> <a href="http://paydayloansad.com/">express cash advance</a>
    Payday Express 22:40 23-05-2021    
<a href="http://paydaycasheasy.com/">cash advance usa</a> <a href="http://lendingmain.com/">1000 cash loan</a>
    LisaOceaw19:45 23-05-2021    
<a href="https://tadalafilvtab.com/">buy tadalafil online uk</a>
    AlanOceaw18:50 23-05-2021    
<a href="http://viagraxcap.com/">viagra price comparison uk</a> <a href="http://cialisbrm.com/">buy cialis from canada</a> <a href="http://opameds.com/">valtrex 1000 mg cost</a> <a href="http://worxpharmacy.com/">reputable canadian online pharmacies</a>
    Payday Express 14:54 23-05-2021    
<a href="http://usvloans.com/">las vegas payday loan</a>
    Instant Online Loans 13:36 23-05-2021    
<a href="http://winnerlending.com/">legitimate payday loans</a>
    KiaOceaw10:42 23-05-2021    
<a href="http://cialisltab.com/">price of cialis for daily use</a>
    MarkOceaw09:55 23-05-2021    
<a href="https://viagraxcap.com/">us pharmacy viagra online</a> <a href="https://buygenericviagracialis.com/">soft tabs viagra</a> <a href="https://cialisalp.com/">buy tadalafil 5mg tablet</a> <a href="https://myhealthsrc.com/">can you buy zithromax over
    CarlOceaw06:11 23-05-2021    
<a href="http://opstadalafil.com/">cheap tadalafil 20mg</a> <a href="http://sildenafilepill.com/">sildenafil uk 100mg</a> <a href="http://cheapcialistadalafil.com/">tadalafil 5mg tablets in india</a> <a href="http://ivermectingeneric.com/">stromectol ive
    Personal Loans 03:29 23-05-2021    
<a href="https://lendnuts.com/">payday loans direct lender</a> <a href="https://cashadvancey.com/">person loans</a>
    Cash Advance 20:24 22-05-2021    
<a href="https://paydayloanpointer.com/">loan application template</a> <a href="https://personalloansroi.com/">guaranteed approval payday loan</a>
    AmyOceaw12:10 22-05-2021    
<a href="http://sildenafilstab.com/">buy sildenafil without a prescription</a>
    Payday Express 10:01 22-05-2021    
<a href="https://personalloansroi.com/">payday loans no</a> <a href="https://octloans.com/">cash loans with monthly payments</a>
    MarkOceaw07:10 22-05-2021    
<a href="https://albuterolnorx.com/">ventolin tablet medication</a> <a href="https://cialis2x.com/">discount cialis 20mg</a> <a href="https://viagraisale.com/">order viagra soft</a> <a href="https://ivermectinstock.com/">ivermectin syrup</a> <a href="htt
    MarkOceaw06:13 22-05-2021    
<a href="https://deppharm.com/">levitra pills india</a> <a href="https://buysildenafiltadalafil.com/">sildenafil citrate india</a> <a href="https://viagraes.com/">canadian pharmacy viagra 100</a> <a href="https://propeciabaldness.com/">propecia 1mg gener
    Online Loans 03:17 22-05-2021    
<a href="http://winnerlending.com/">payday loans houston texas</a>
    Bad Credit 03:11 22-05-2021    
<a href="https://paydayloanpointer.com/">loan quick</a>
    Online Loans 02:04 22-05-2021    
<a href="http://ricklending.com/">online lenders</a>
    Getting A Loan 20:08 21-05-2021    
<a href="http://cashadvnc.com/">interest rates on personal loans</a> <a href="http://liqloans.com/">bad credit personal loans guaranteed approval</a>
    LisaOceaw16:33 21-05-2021    
<a href="https://albuterolnorx.com/">albuterol canadian pharmacy</a>
    JasonOceaw15:21 21-05-2021    
<a href="http://ivermectinstock.com/">ivermectin 4</a> <a href="http://sildenafilstab.com/">sildenafil sale uk</a> <a href="http://tadalafilchemi.com/">paypal cialis</a> <a href="http://crismeds.com/">propecia for women</a> <a href="http://effcialis.com/
    JudyOceaw13:17 21-05-2021    
<a href="http://viagracialispharm.com/">order viagra online cheap</a> <a href="http://fmlpharm.com/">clomid brand</a> <a href="http://txpills.com/">buy orlistat 120mg</a> <a href="http://viagraltab.com/">get viagra</a> <a href="http://sildenafilforsale.c
    Bad Credit 13:07 21-05-2021    
<a href="https://cashadvancey.com/">loans with low interest rates</a>
    AmyOceaw11:21 21-05-2021    
<a href="http://cialishtab.com/">canada order cialis</a>
    Online Payday Loans 11:17 21-05-2021    
<a href="https://paydayloansad.com/">quick payday loan</a>
    AmyOceaw09:13 21-05-2021    
<a href="http://volpharmacy.com/">pharmacy rx world canada</a>
    Speedycash 00:01 21-05-2021    
<a href="http://cashadvancey.com/">payday loan no faxing</a>
    Bad Credit 20:08 20-05-2021    
<a href="http://cashadvancey.com/">online loans direct lenders only</a>
    CarlOceaw20:01 20-05-2021    
<a href="http://buysildenafiltadalafil.com/">sildenafil citrate 100mg tab</a> <a href="http://viagracialisforsale.com/">generic tadalafil 20mg india</a> <a href="http://reliabletabs.com/">diflucan over the counter pill</a> <a href="http://metforminoral.c
    Getting A Loan 19:21 20-05-2021    
<a href="http://cashadvancey.com/">payday loans alberta</a>
    PaulOceaw16:28 20-05-2021    
<a href="https://propeciabaldness.com/">finpecia online pharmacy</a> <a href="https://buysildenafiltadalafil.com/">sildenafil citrate over the counter</a> <a href="https://cialisviagrageneric.com/">viagra online no prescription canada</a> <a href="https:
    Money Loan 15:50 20-05-2021    
<a href="https://bnsloans.com/">short term personal loans</a>
    Instant Online Loans 09:35 20-05-2021    
<a href="http://lendnuts.com/">low fee payday loans</a>
    LisaOceaw08:23 20-05-2021    
<a href="https://eccialis.com/">cialis daily uk</a>
    Direct Lender Loans 04:25 20-05-2021    
<a href="https://ricklending.com/">payday loan direct</a> <a href="https://usvloans.com/">payday loans for bad credit</a>
    Pay Day Loans 03:49 20-05-2021    
<a href="http://paydayloanpointer.com/">small personal loans with bad credit</a>
    Cash Advance 22:38 19-05-2021    
<a href="https://instcashadvance.com/">apply for loan</a>
    Payday Loans 19:27 19-05-2021    
<a href="https://jfkcash.com/">loans online same day</a>
    AlanOceaw18:20 19-05-2021    
<a href="http://viagracialisforsale.com/">cheap cialis without prescription</a> <a href="http://needtabs.com/">fluoxetine nz</a> <a href="http://albuterolnorx.com/">albuterol 2.5 mg coupon</a> <a href="http://viagracialispharm.com/">purchase viagra with
    Instant Online Loans 17:57 19-05-2021    
<a href="https://onlinepaydayadvanceloans.com/">get loan</a>
    RjpAC09:47 17-05-2021    
cheap cialis online <a href="https://topcialistabs.com/">tadalafil no prescription</a> cialis com coupons
    MftPC08:31 16-05-2021    
viagra generico <a href="https://sildenafilviagratop.com">over the counter viagra substitute</a> sildenafil 20 mg
    HtlAX07:00 16-05-2021    
cialis coupons <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis online</a> cialis generic best price
    GniMH00:12 15-05-2021    
    NevSP10:04 14-05-2021    
viagra online <a href="https://edviagramaster.net/">using viagra</a> viagra 100mg
    NfhFR11:49 13-05-2021    
social work resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">best resume creator</a> computer skills on resume
    Kathryndem22:45 12-05-2021    
cialis amazon <a href="http://tadalafilled.com/">cialis directions</a> cialis generics
    IgqSK17:11 12-05-2021    
restaurant resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">military resume</a> college freshman resume
    MartinaKal04:58 08-05-2021    
viagra online canada <a href="https://mysildenafilkr.com/">goodrx sildenafil</a> otc sildenafil
    FrancesWor15:45 07-05-2021    
cheap viagra online <a href="https://mrviagrashop.com">over the counter viagra substitute walgreens</a> sildenafil 20 mg tablet
    Rebeccaontot07:06 07-05-2021    
essay writing service bbc news <a href="http://writemyessayslfd.com/">pay for essay writing</a> writing a research essay
    Stellalek21:46 05-05-2021    
what to write in a college essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">college entrance essays</a> how to write a college application essay about yourself
    Tiffanywetry05:10 04-05-2021    
cialis generic name <a href="https://toptadalafiltabs.com/">how to buy cialis</a> buy cialis online cheap
    JaniceHow14:51 30-04-2021    
online cialis <a href="https://mycialistabs.com/">generic cialis available in canada</a> is there a generic cialis
    WsuPY09:41 24-04-2021    
Drug prescribing information. Drug Class. <a href="https://toplyrica.top">lyrica without a doctor prescription</a> in US Some news about meds. Read information here.
    LznND09:30 10-01-2021    
Drugs information leaflet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://prednisone4u.top">cost of cheap prednisone without insurance</a> in Canada. All news about meds. Read here. <a href=https://happilyeverblog.com/coping-with-anxiety/#comment-2752>Some tr

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини