uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
КОНТРАКТ з керівником підприємства
КОНТРАКТ з керівником підприємства
Відповідно до ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, п. 4 ст. 65 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 “Про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників”   
КОНТРАКТ № 1
   з керівником підприємства

   
   м. Київ “___” ____________________20___р.
   
   Відповідно до ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, п. 4 ст. 65 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 “Про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників”,
   на підставі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “ТestingCorp” (надалі “Товариства”) та рішення Загальних зборів учасників Товариства (надалі “Загальних зборів”), яке оформлено у протоколі Загальних зборів № 2 від 21.10. 2003 року,
   Вищий орган управління Товариством, Загальні збори (надалі - “Роботодавець”), в особі Артюхова A.Г., що діє згідно рішення Загальних зборів (протокол № 2 від 21.10. 2003 року) з одного боку, та
   громадянин України Безпалий Олександр Валентинович (надалі - “Директор”), з другого боку,
   разом в подальшому пойменовані як “сторони”, а поодинці – “сторона”, уклали цей контракт (надалі – “контракт”) про наступне:
   
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   1.1. Громадянин України Безпалий Олександр Валентинович призначений на посаду Директора Товариства протоколом зборів учасників № 1 від 28.12.2003р. Роботодавець доручає Директору здійснювати загальне керівництво Товариством з дотриманням умов, передбачених цим контрактом.
   1.2. Цей контракт як особлива форма трудового договору спрямований на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності Директора, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність Директора.
   1.3. Контракт регулює трудові та інші відносини між Директором і Роботодавцем. Сторони за цим контрактом визнають, що їх права та обов’язки регулюються цим контрактом, статутом Товариства, а також чинним в Україні законодавством про працю.
    1.4. Контракт не виключає застосування на практиці норм, які перевищують мінімальні умови, що містяться у цьому контракті на користь Директора.
    1.5. Директор і Роботодавець домовились, що будуть своєчасно, у повному обсязі та добросовісно виконувати умови цього контракту, поважати взаємну свободу особистого, суспільно-політичного життя, а також свободу участі в асоціаціях і громадських організаціях.
   
   2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

   
   2.1. За цим контрактом та згідно з п. 30.1 статуту Товариства Директор зобов’язується безпосередньо та через адміністративний персонал Товариства здійснювати поточне управління оперативно-господарською, правовою, кадровою та фінансовою роботою Товариства, забезпечувати виконання його статутних цілей і фінансової дисципліни, діяльності, направленої на отримання прибутку та інвестиційної привабливості Товариства, ефективного використання майна та інших об’єктів власності Товариства, а також об’єктів власності, переданих Товариству в користування, виконання вимог чинного законодавства України, статуту Товариства та рішень Роботодавця, а Роботодавець зобов’язується створити належні умови для організації ефективної, безпечної та плідної праці Директора, оплачувати його роботу і надавати соціальні пільги та захист, обумовлені цим контрактом, колективним договором та чинним в Україні законодавством про працю.
   2.2. Цей контракт відповідно до ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України є трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Товариством та Директором. Контракт обумовлює умови для організації праці та матеріального забезпечення Директора, умови його розірвання та інші положення, які встановлюються цим контрактом за згодою сторін. На правовідносини за контрактом поширюються норми законодавства про працю України та інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини.
   2.3. Директор за обсягом повноважень, наданих йому статутом Товариства та цим контрактом, є одноособовим і повноважним представником Товариства під час реалізації функцій, завдань, прав і обов’язків Товариства, при захисті прав та законних інтересів Товариства, а також у інших випадках, передбачених актами законодавства України, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, цим контрактом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
   2.4. Директор Товариства діє на засадах єдиноначальності.
   2.5. Директор Товариства підзвітний Роботодавцю у межах, встановлених статутом Товариства та цим контрактом.
   
   3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

   
   3.1. Директор зобов’язаний:
   
   3.1.1. Виконувати усі рішення Роботодавця.
   3.1.2. Здійснювати поточне (оперативне) керівництво Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову, правову, фінансову та іншу діяльність, забезпечувати виконання цілей та завдань Товариства, передбачених його статутом.
   3.1.3. Забезпечувати виконання планів Товариства, виробничих програм, договірних та інших зобов’язань, які прийняло на себе Товариство на виконання рішень Роботодавця та згідно укладених договорів.
   У разі виникнення непередбачених обставин, через які Товариство не може виконати власними засобами фінансовий план та/або показники ефективності використання майна і прибутку, Директор не пізніше ніж у двотижневий строк від дати виникнення згаданих обставин подає Роботодавцеві на погодження пропозиції щодо заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію негативних наслідків дії зазначених обставин. Одночасно за необхідності Директор подає Роботодавцеві на затвердження проект змін до фінансового плану Товариства або щодо розмірів показників ефективності використання майна і прибутку Товариства.
   3.1.4. Здійснювати контроль за матеріально-технічним забезпеченням Товариства. Підтримувати у справному та робочому стані усі механізми, прилади, техніку та обладнання, а також інші матеріальні активи Товариства.
   3.1.5. Організовувати впровадження у виробничо-господарську діяльність Товариства нової техніки, передових і прогресивних технологій, алгоритмів та методик.
   3.1.6. Організовувати реалізацію (збут) готової продукції, послуг та робіт Товариства. Спільно з головним бухгалтером (бухгалтером - якщо у товаристві один бухгалтер) Товариства визначати та реалізовувати цінову політику Товариства.
   3.1.7. Забезпечити організацію ефективної кадрової політики та кадрової роботи, якісного бухгалтерського, юридичного, інформаційного, маркетингового, рекламного забезпечення Товариства.
   3.1.8. Забезпечити збереження та ефективне використання майна та інших об’єктів власності Товариства, а також майна (немайнових прав), що передано йому в користування.
   3.1.9. Організовувати роботу по впровадженню нових прогресивних форм і методів господарювання, створювати організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці в Товаристві. Створювати для працівників Товариства нормальні, безпечні та сприятливі умови праці відповідно до вимог чинних нормативних актів України, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про про працю та охорону праці.
   3.1.10. Не розголошувати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію, що має відношення до Товариства. Забезпечити у Товаристві надійний режим зберігання конфіденційної інформації (комерційної таємниці) від розголошення за межи Товариства.
   Перелік та режим такої інформації визначається внутрішніми документами Товариства, що затверджуються Роботодавцем.
   3.1.11. Забезпечувати прибуткову діяльність Товариства, підвищення ліквідності та конкурентоспроможності виробленої продукції, наданих Товариством послуг та виконаних робіт.
   3.1.12. Організовувати, при потребі, виконання екологічних програм, пов’язаних з діяльністю Товариства.
   3.1.13. Забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладання колективного договору в порядку, передбаченому Законом України “Про колективні договори і угоди” та Кодексом законів про працю України (далі - “КЗпП України”).
   3.1.14. Від імені Роботодавця укласти колективний договір з трудовим колективом Товариства (зміни та додатки до нього) та забезпечити виконання його умов.
   3.1.15. Своєчасно кваліфіковано та у повному об’ємі вживати заходи щодо запобігання банкрутству Товариства у разі його неплатоспроможності.
   3.1.16. Забезпечити складання проекту річного фінансового плану на наступний рік, бізнес-планів підприємства й у визначений Роботодавцем строк подати їх Роботодавцеві на затвердження.
   3.1.17. Вживати заходів щодо уникнення та ліквідації заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами всіх рівнів, заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі з проведення експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами.
   У разі, якщо у Товариства виникли зазначені заборгованості, Директор щокварталу зобов'язаний у письмовій формі звітувати перед Роботодавцем про заходи, вжиті для їх ліквідації.
   3.1.18. Бути присутнім на Загальних зборах (з правом дорадчого голосу) у випадку виклику туди одним або декількома учасниками Товариства. Виклик Директора на Загальні збори здійснюється у порядку, передбаченому статутом Товариства.
   3.1.19. Щоквартально подавати Роботодавцеві письмовий звіт про виконання зазначених вище зобов'язань.
   Особисто звітувати перед Загальними зборами про виконання їх рішень, планів розвитку та річного фінансового плану Товариства не рідше, ніж два рази протягом одного календарного року.
   3.1.20. На вимогу Роботодавця у письмовій формі надавати йому поточну інформацію та усі необхідні документи (їх завірені Директором копії) про діяльність Товариства у строки, що не перевищують 3 (трьох) робочих днів.
   Директор зобов'язаний всебічно сприяти уповноваженій особі (особам) Роботодавця, яка призначена ним для контролю та перевірки діяльності Товариства та Директора. У найкоротші строки надавати їй усі необхідні для здійснення перевірки документи та пояснення.
   3.1.21. Директор зобов'язаний періодично, але не рідше одного разу на півроку проходити професійну атестацію у Роботодавця в порядку, визначеному рішеннями Роботодавця.
   
   3.2. Роботодавець зобов’язаний:
   
   3.2.1. Створити Директору всі умови, які необхідні для його продуктивної, безпечної та плідної праці, зокрема:
   - за заявою Директора надати йому можливість користуватись якісними послугами мобільного, Інтернет, супутникового, радіо, факсимільного, поштового та інших видів зв’язку, ліміт використання яких не повинен перевищувати 1 000,00 (Одна тисяча) грн. на місяць;
   - не втручатись у здійснення Директором поточного управління оперативно-господарською, правовою, кадровою та фінансовою роботою Товариства без нагальної для цього потреби;
   - своєчасно, у встановлені в Товаристві терміни у повному обсязі виплачувати Директору встановлений штатним розписом та цим контрактом посадовий оклад в сумі ____________________________________________ грн.
   3.2.2. Постійний посадовий оклад виплачується у терміни, які встановлені в Товаристві для виплати заробітної плати, але не рідше ніж два рази на календарний місяць.
   3.2.3. Додаткові виплати, надбавки та інші заохочення Директору не виплачуються у випадках:
   • Відсутності прибутку Товариства за період, що складає більш ніж два звітних квартали (щодо звітності, встановленої законом з податку на прибуток підприємств).
   • Наявності нещасного випадку на виробництві.
   • Невиконання (неналежне виконання) вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної охорони, дотримання податкового законодавства та законодавства про соціальне (у т.ч. пенсійне) забезпечення, приписів державних органів та органів місцевого самоврядування, якщо це призвело до застосування до Товариства штрафних санкцій або мотивованих зауважень (висновків) з боку осіб, що були залучені Роботодавцем для перевірки діяльності Товариства та його виконавчого органу.
   • Невиконання рішень Роботодавця з питань, віднесених до його компетенції.
   3.2.4. Директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю не менше 24 (двадцяти чотирьох) календарних днів (із збереженням щомісячного постійного окладу),
   За окремим рішенням Роботодавця, Директору може надаватись матеріальна допомога на оздоровлення в порядку та у розмірах, встановлених рішенням Роботодавця.
   Роботодавець визначає Директору час, тривалість і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами тощо).
   
   3.3. Директор має право:
   
   3.3.1. Керувати поточною діяльністю Товариства, забезпечувати дотримання та виконання планів Товариства, рішень Загальних зборів, вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
   3.3.2. Приймати всі рішення стосовно діяльності Товариства на засадах особистого волевиявлення як усно, так і шляхом видання письмових наказів та розпоряджень, обов'язкових до виконання усіма працівниками Товариства, які знаходяться з Товариством у трудових відносинах. Невиконання усних вказівок, письмових наказів та розпоряджень Директора тягне для працівника Товариства наслідки, передбачені чинними нормами трудового, адміністративного та інших галузей та інститутів права України.
   3.3.3. Здiйснювати внутрiшнiй контроль за господарською дiяльнiстю Товариства.
   3.3.4. Своїми наказами та розпорядженнями створювати, змінювати та скасовувати невідокремлені структурні підрозділи Товариства та їх штатний склад. Здійснювати організацію роботи та організовувати необхідний рівень взаємодії між структурними підрозділами Товариства.
   Вносити пропозиції Роботодавцю щодо створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства (філій та представництв), подавати Роботодавцю на затвердження їх статути та положення, кандидатури їх посадових осіб та штатний розпис.
   За відповідним рішенням Роботодавця підписувати установчі документи та протоколи загальних зборів учасників інших підприємств та об’єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником або є учасником (акціонером), положення про відокремленні структурні підрозділи та накази про призначення їх керівників.
   3.3.5. Розробляти та своєчасно надавати Роботодавцеві на затвердження проекти документів тарифно-цінової політики Товариства. Після затвердження даних документів Роботодавцем, виконувати їх положення.
   3.3.6. Розробляти та своєчасно надавати Роботодавцеві на затвердження Положення про оплату працi працівників Товариства, Положення про преміювання, Положення про порядок, строки і умови виплати дивідендів, Положення про позики (позички), Правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні (локальні) документи Товариства. Після затвердження даних документів Роботодавцем, довести зміст цих документів до працівників Товариства та виконувати їх положення.
   3.3.7. Діяти від імені Товариства, здійснювати його представництво без довіреності на всіх підприємствах, в установах, організаціях, перед фізичними та юридичними особами, а також у державних органах та органах місцевого самоврядування України, перед підприємствами та органами інших держав.
   3.3.8. Вчиняти від імені Товариства без письмово погодження з Роботодавцем будь-які правочини, у тому числі договори та зовнішньоекономічні контракти на суму, що не перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. з однією особою (фізичною або юридичною). При цьому наведена тут сума розраховується шляхом складання сум усіх правочинів (договорів, контрактів, тощо), які укладаються Товариством з однією особою протягом одного кварталу (трьох календарних місяців).
   Директору заборонено без відповідного рішення Роботодавця, яке має бути оформлене у письмовій формі, вчиняти правочини (у т.ч. – договори та контракти), які передбачають відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п’ятдесят) або більше відсотків майна Товариства, при цьому вартість цього майна визначається за балансом Товариства, а не за ціною, встановленою за домовленістю сторін у договорах. Під відчуженням майна у цьому випадку сторони розуміють відчуження шляхом укладання договорів купівлі-продажу, дарування, застави, міни тощо, чи передачею до статутного фонду (капіталу) іншого товариства.
   3.3.9. Видавати від імені Товариства та скасовувати (припиняти) довіреності на вчинення правочинів від імені Товариства іншим фізичним та юридичним особам.
   3.3.10. Забезпечувати виконання зобов’язань Товариства перед фізичними та юридичними особами України та інших держав будь-якої форми власності, державою Україною та її органами, органами місцевого самоврядування тощо.
   3.3.11. Приймати заходи по забезпеченню Товариства кваліфікованими працівниками, сприяти найкращому використанню їх знань та досвіду, створенню безпечних та сприятливих умов для їх праці з додержанням вимог законодавства про працю та охорону праці України.
   3.3.12. Доручати виконання окремих питань господарської, адміністративної, правової, фінансової діяльності іншим працівникам Товариства – своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів Товариства тощо.
   3.3.13. Розпоряджатися майном та коштами Товариства, його банківськими рахунками за напрямками статутної діяльності, затверджених планів Товариства та повноважень, встановлених статутом Товариства та цим контрактом. Директору надається право першого підпису фінансових та банківських документів Товариства.
   3.3.14. Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства, підписувати колективний договір (доповнення, зміни та додатки до нього) від імені власників Товариства як уповноважений ними орган.
   3.3.15. Подавати Роботодавцю на затвердження штатний розпис Товариства.
   3.3.16. На власний розсуд, керуючись положеннями чинного законодавства України, статутом та внутрішніми (локальними) актами Товариства, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, а також делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів Товариства право наймання і звільнення працівників.
   Обрання (призначення) та звільнення головного бухгалтера (бухгалтера, якщо у Товаристві – один бухгалтер) Товариства, а також керівників дочірніх підприємств та керівників відокремлених підрозділів Товариства здійснюється виключно за рішенням Роботодавця.
   Директору забороняється приймати на роботу близьких родичів та свояків згідно обмежень, встановлених ст. 25-1 КЗпП України).
   Під час наймання працівників Директор застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються чинним законодавством України, статутом Товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації оплати і стимулювання праці, а також відпочинку працівників.
   3.3.17. Накладати на працівників Товариства стягнення, затверджувати відповідні посадові інструкції працівників Товариства. На власний розсуд, керуючись положеннями чинного законодавства України та внутрішніми (локальними) актами Товариства, здійснювати преміювання та інші види заохочення працівників Товариства.
   3.3.18. Самостійно, на свій розсуд та відповідно до специфіки роботи визначати свій режим робочого часу. Режим роботи Директора має характер ненормованого робочого дня.
   3.3.19. Вимагати від Голови Товариства скликання позачергових Загальних зборів і якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги Голова Товариства не виконує цієї вимоги скликати їх самостійно з дотриманням процедур, викладених у статуті Товариства.
   3.3.20. Брати участь у Загальних зборах, з правом дорадчого голосу – у випадку виклику на ці збори в порядку, передбаченим статутом Товариства.
   3.3.21. Реалізовувати інші свої повноваження, віднесені чинним законодавством України, статутом Товариства та цим контрактом до його компетенції.
   3.3.22. На період відсутності Директора (у зв’язку з його відпусткою, хворобою, тимчасовою непрацездатністю тощо) його обов’язки виконує особа, уповноважена на це наказом Директора або рішенням Роботодавця.
   
   3.4. Директор без згоди Роботодавця не має права:
   
   3.4.1. Передавати майно та(або) кошти Товариства в заставу (у тому числі при укладенні кредитних договорів).
   3.4.2. Виписувати векселі та будь-які інші боргові документи.
    3.4.3. Укладати від імені Товариства договори (контракти), вчиняти інші правочини на суму, що не перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. з однією особою (фізичною або юридичною). При цьому наведена тут сума розраховується шляхом складання сум усіх правочинів (договорів, контрактів, тощо), які укладаються Товариством з однією особою протягом одного кварталу (трьох календарних місяців).
   
   3.4.4. Будь-яким чином вирішувати питання про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п’ятдесят) або більше відсотків майна Товариства, при цьому вартість цього майна визначається за балансом Товариства, а не за ціною, встановленою у договорах.
   3.4.5. Даним контрактом для Директора встановлюється обмеження на сумісництво. Директору забороняється працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору (контракту) у Товаристві або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.
   3.4.6. Контрактом для Директора встановлюється обмеження на суміщення. Директору забороняється працювати на умовах суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
   3.4.7. Сторони погодили, що Директор, у випадку припинення цього контракту з будь-яких підстав не має права працювати на будь-якій посаді (вступати у трудові відносини) на підприємствах, що являються прямими конкурентами до Товариства протягом трьох календарних років після свого звільнення з Товариства.
   3.4.8. Сторони погодили, що Директор, у випадку припинення цього контракту з будь-яких підстав не має права бути засновником, учасником чи акціонером на підприємствах, що являються прямими конкурентами до Товариства протягом трьох календарних років після свого звільнення з Товариства.
   3.4.9. За порушення вимог, встановлених у пунктах 3.4.1.-3.4.9. контракту, Директор сплачує на користь Роботодавця штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн.00 коп., та відшкодовує Роботодавцеві пов’язані з таким порушенням збитки у відповідності з нормами чинного законодавства України.
   
   3.5. Роботодавець має право:
   
   3.5.1. Вимагати від Директора звіт про його дії, якщо він допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цим контрактом або статутом Товариства, відносно поточного управління Товариством, розпорядження його майном та іншою власністю, перевищив або зловживав своїм службовим становищем відносно майна, фінансів та власності Товариства.
   3.5.2. Роботодавець має право заборонити передачу або відчуження майна Товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди Товариству.
   
   4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

   
   4.1. Директор при здійсненні своїх повноважень повинен діяти в інтересах Товариства, виконувати свої обов’язки та реалізовувати свої права добросовісно, чесно та розумно.
   Директор несе особисту відповідальність за всю діяльність Товариства.
   4.2. Директор несе повну матеріальну відповідальність перед Товариством за збитки, які були заподіяні Товариству його винними (умисними або з необережності) діями. Директор несе особисту відповідальність за створення боргів Товариства і доведення його до банкрутства.
   4.3. У разі наявності прострочених боргів Товариства Директор терміново розробляє та подає Роботодавцеві графіки погашення заборгованостей та несе особисту відповідальність за виконання графіків погашення заборгованостей Товариства.
   4.4. Директор несе спільну солідарну, з урахуванням ступеню вини, відповідальність з головним бухгалтером (бухгалтером, якщо у Товаристві один бухгалтер) за виникнення та наявність заборгованості Товариства перед бюджетами та державними цільовими фондами України в порядку та у розмірах, що встановлені чинним законодавством України.
   4.5. Директор несе особисту відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства згідно чинного законодавства України.
   4.6. Директором не підлягають відшкодуваню збитки та/або шкода:
   - які відносяться до категорії звичайного виробничо-господарського ризику;
   - якщо збитки та/або шкода виникли внаслідок обставин непереборної сили і не залежали від волі Директора (“форс-мажорні” обставини).
   
   5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ:
   
   5.1. Роботодавець несе відповідальність перед Директором за збитки, що були завдані неправомірними діями Роботодавця.
   
   6. ВІРІШЕННЯ СПОРІВ.

   
   6.1. Усі питання, що не врегульовані цим контрактом, регулюються нормами законодавства України про працю. Усі спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
   6.2. Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді.
   
   7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

   
   7.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту або до окремих його положень здійснюється виключно у письмовій формі шляхом укладення між сторонами додаткових угод.
   Пропозиції щодо змін і доповнень до контракту подаються стороною-ініціатором іншій стороні виключно в письмовій формі не пізніше ніж за 1 (один) місяць до передбаченого їх впровадження. Погодження або письмову аргументовану часткову або повну відмову на отримані пропозиції інша сторона повинна надати стороні-ініціатору протягом 2 (двох) тижнів з дати одержання.
   7.2. У разі зміни норм та положень законодавства про працю, які погіршують становище Директора, умови цього контракту не можуть бути змінені протягом строку, на який він укладений.
   7.3. Дія контракту припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) за рішенням суду;
   г) при переведенні Директора, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на роботу на виборну посаду;
   д) при відмові Директора від переведення на роботу в іншу місцевість разом з Товариством, а також його відмові від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
   е) у випадку зміни складу власників (учасників) Товариства;
   ж) у випадку розірвання контракту згідно пунктів 7.4. або 7.5. цього контракту;
   з) в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України та цим контрактом.
   7.4. До закінчення строку дії контракту він може бути розірваний з ініціативи Директора з наступних підстав:
   а) у випадку систематичного невиконання Роботодавцем своїх обов’язків за цим контрактом;
   б) у разі хвороби, тимчасової непрацездатності чи інвалідності Директора, які перешкоджають ефективному та якісному виконанню обов’язків Директора за контрактом.
   7.5. Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний за ініціативою Роботодавця до закінчення строку його дії:
   а) у разі порушення Директором чинного законодавства України або обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для Товариства настали або можуть настати значні негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет Товариства тощо);
   б) за умови недосягнення згоди між Роботодавцем та Директором стосовно показників фінансового плану або показників ефективності використання коштів, трудових ресурсів, майна і прибутку Товариства;
   в) у разі неспроможності Директора виконати контракт у зв'язку з систематичним невиконанням Товариства фінансового плану, показників, встановлених відповідно статуту Товариства та рішень Роботодавця;
   г) якщо Директор приховує (приховав) від Роботодавця інформацію про об'єкти незавершеного будівництва (обслуговування, виконання робіт), виникнення кредиторської або дебіторської заборгованостей Товариства перед державними цільовими фондами, бюджетами різних рівнів, працівниками, фізичними та юридичними особами;
   д) у разі систематичного невиконання Директором інших обов'язків, покладених на нього контрактом або додатковими угодами (додатками) до контракту;
   е) у разі незадовільних результатів професійної атестації Директора;
   ж) з інших підстав, передбачених ст. 40 та 41 КЗпП України.
   з) за рішенням Роботодавця;
   7.6. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні.
   У цьому випадку, а також у разі розірвання контракту з ініціативи Директора чи Роботодавця за цей період (два тижні) Директор повинен передати керівництво справами Товариства першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передачі справ, майна та документів Товариства та подати його на розгляд Роботодавця.
   7.7. У разі дострокового припинення контракту Директору виплачуються кошти, що передбачені чинним законодавством України та(або) угодою сторін.
   7.8. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але прямо не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 КЗпП України.
   
   8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ КОНТРАКТУ
   
   8.1. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність умов цього контракту. Особи, які за своїми службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. Ознайомлення будь-якої третьої сторони з цим контрактом (як з його повним текстом, так і з будь-якою його частиною) допускається лише за письмовою згодою обох сторін або в інших випадках, прямо передбачених законами України. У випадку невиконання або неналежного виконання цих умов конфіденційності винна сторона сплачує штраф на користь іншої сторони у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. у строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту передачі винній стороні претензії про порушення конфіденційності контракту.
   Вимоги конфіденційності не поширюються по відношенню до державних органів, які здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю та діють у межах своїх повноважень та у спосіб, що встановлений законом.
   8.2. Про умови контракту під розписку про нерозголошення конфіденційної інформації повідомляється відповідним працівникам бухгалтерії Товариства у зв'язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням та нарахуванням виплат Директору).
   
   9. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
   
   9.1. Цей контракт діє з моменту його підписання сторонами до 31 грудня 20____ року включно.
   9.2. За два календарних місяці до закінчення строку дії контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк.
   9.3. Загальний строк дії цього контракту не може перевищувати двох років. Після закінчення цього строку може укладатися новий контракт.
   9.4. Контракт складено в двох примірниках, які мають однаковий зміст та юридичну силу, зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін.
   
   
   
   
   
   10. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
   
   10.1. Відомості про Роботодавця:
   
   10.2. Відомості про Директора:
   
   
   11. ПІДПИСИ СТОРІН

   
   
   
   Від Роботодавця:_____________________ Директор:__________________________
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 27366 | 20/09/2009 Бізнес і фінанси - Посадові інструкції, контракти

Ссылка на статью:


Коментарій
    startabcru21:28 28-01-2022    
Подготовка к автомобилистов в Иркутске – это вполне доступный вариант быть в владельца группы В, но, в сожалению, не большая часть автошкол могут указать несомненно отличные базу специально для новых шоферов, также огромное количество учеников перестают
    baikalwheels01:13 28-01-2022    
Ничто так слаженно не поднимает транспорт, как выкованные колеса, произведены исключительно на Ваш машины. Сайт литых обойм на автомобиль плюс запчасти для авто <a href="https://novosibirsk.baikalwheels.ru/catalog?d=15&pcd=5x100">диски литые новосибирск
    GeorgeRot21:57 24-01-2022    
<a href="https://avenue17.ru/">https://avenue17.ru/</a>
    irongamers12:13 19-01-2022    
<a href="https://irongamers.ru/">https://irongamers.ru/</a>
    MontyOnero10:50 17-01-2022    
<a href="https://virtual-local-numbers.com/countries/1245-uae-toll-free-numbers.html">virtual number dubai</a>
    continentt01:10 17-01-2022    
<a href="https://continent-telecom.com/virtual-number-usa">аренда американского номера</a>
    hotfilmcomua17:18 15-01-2022    
<a href="https://hot-film.com.ua/g21374509-elektricheskij-teplyj-pol">электрический теплый пол цена</a>

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
02.12.2022 14:25

Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату. Джерело: Справді у Telegram Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП.
02.12.2022 14:24

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
02.12.2022 14:11

Єврокомісія представила пропозиції щодо криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
02.12.2022 13:44

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".
02.12.2022 13:36

Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".
02.12.2022 12:59

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє "Європейська правда".
02.12.2022 12:40

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року
02.12.2022 12:03

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, - а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена.
Усі новини