uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Головного бухгалтера підприємства.
   1.2. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.   "___" ____________ ____ р.
   
   1. Загальні положення
   
   1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Головного бухгалтера підприємства.
   1.2. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
   1.3. Головний бухгалтер підпорядкований безпосередньо директорові підприємства.
   1.4. На посаду Головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5 років.
   1.5. Головний бухгалтер повинен знати:
   - законодавство про бухгалтерський облік;
   - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також ті, які стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства;
   - цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство; структуру підприємства, стратегію і перспективи його розвитку;
   - положення й інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;
   - порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;
   - форми і порядок фінансових розрахунків;
   - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства;
   - порядок приймання, оприбуткування, збереження і витрачання коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;
   - правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;
   - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
   - порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
   - правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей;
   - порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;
   - правила проведення перевірок і документальних ревізій;
   - сучасні засоби комп'ютерної (обчислювальної) техніки і можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства;
   - передовий вітчизняний і закордонний досвід удосконалення організації бухгалтерського обліку;
   - основи технології виробництва;
   - ринкові методи господарювання;
   - законодавство про працю;
   - правила і норми охорони праці.
   
   2. Функціональні обов'язки.
   
   2.1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.
   2.2. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
   2.3. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалгерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.
   2.4. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.
   2.5. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.
   2.6. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
   2.7. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.
   2.8. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою усунення втрат і непродуктивних витрат.
   2.9. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.
   2.10. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.
   2.11. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами.
   2.12. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.
   2.13. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.
   2.14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.
   2.15. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
   2.16. Керує працівниками бухгалтерії.
   
   3. Права
   Головний бухгалтер має право:
   3.1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання з низки питань, що входять у його функціональні обов'язки.
   3.2. Контролювати своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими працівниками.
   3.3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, які стосуються діяльності Головного бухгалтера.
   3.4. Вступати у відносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять до компетенції Головного бухгалтера.
   3.4. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, які належать до компетенції Головного бухгалтера.
   3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
   
   4. Відповідальність
   Головний бухгалтер несе відповідальність за:
   4.1. Невиконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих йому працівників з питань їх виробничої діяльності.
   4.2. Недостовірну інформацію про стан роботи на довіреній ділянці, показники фінансово-господарської діяльності, несвоєчасне подання різних відомостей та звітності.
   4.3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.
   4.4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни працівниками, які перебувають у підпорядкуванні Головного бухгалтера.
   
   5. Право підпису. Умови роботи
   5.1. Головному бухгалтерові для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що входять у його функціональні обов'язки, а також ] платіжних та інших фінансових документів.
   5.2. Режим роботи Головного бухгалтера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, установлених на підприємстві.
   5.3. У зв'язку з виробничою необхідністю Головний бухгалтер може виїжджати в службові відрядження (у т. ч. місцевого значення).
   
   
   
   З інструкцією ознайомлений: ______
   (підпис) ________________________
   (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р.
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 25934 | 20/09/2009 Бізнес і фінанси - Посадові інструкції, контракти

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.10.2020 14:46

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
23.10.2020 14:42

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОв дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

На організацію і роботу волонтерів для проведення опитування з ініціативи президента Володимира Зеленського партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.
23.10.2020 14:22

Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.
23.10.2020 13:41

Суд відмовився скасовувати опитування Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.
23.10.2020 12:52

США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.
23.10.2020 12:01

США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

Уряд США звинуватив підтримуваних державою російських хакерів у атках на десятки державних і місцевих урядових мереж протягом останніх тижнів. 
23.10.2020 10:52

Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.
23.10.2020 10:41

В Україні оновили перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
Усі новини